หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตร (Highlight)

#
ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม --(Highlight)--
วันที่ ที่นั่ง
1 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร
วันอบรม : 30/04/2018 - 31/08/2018
ลงทะเบียน : 05/04/2018 - 08:00
หมดเขต : 24/08/2018 - 16:30
564/0
2 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 1
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร
วันอบรม : 26/04/2018 - 26/04/2018
ลงทะเบียน : 05/04/2018 - 08:00
หมดเขต : 25/04/2018 - 16:30
361/500
#
ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม
วันที่ ที่นั่ง
1 » หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Google Docs และการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 22/03/2018 - 23/03/2018
ลงทะเบียน : 14/03/2018 - 08:00
หมดเขต : 21/03/2018 - 16:30
28/34
2 » งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
กลุ่มหลักสูตร : คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 01/04/2018 - 02/04/2018
ลงทะเบียน : 12/03/2018 - 08:30
หมดเขต : 30/03/2018 - 23:59
585/0
3 » การเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics เพิ่มเติม (สำหรับผู้ที่จะสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14)--มีค่าใช้จ่าย
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 09/03/2018 - 09/03/2018
ลงทะเบียน : 09/03/2018 - 08:00
หมดเขต : 14/03/2018 - 16:30
43/0
4 » หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป.2/1)” รุ่นที่ 4
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 05/03/2018 - 05/03/2018
ลงทะเบียน : 05/03/2018 - 15:30
หมดเขต : 16/03/2018 - 23:59
63/35
5 » การเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics เพิ่มเติม (สำหรับผู้ที่จะสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 02/03/2018 - 08/03/2018
ลงทะเบียน : 21/02/2018 - 08:00
หมดเขต : 28/02/2018 - 16:30
188/500
6 » การเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics (สำหรับผู้ที่จะสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : -
ลงทะเบียน : 17/01/2018 - 08:30
หมดเขต : 25/01/2018 - 16:30
542/580
7 » โครงการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร Singapore - Thailand Leadership Development Programme
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 05/01/2018 - 05/01/2018
ลงทะเบียน : 05/01/2018 - 15:15
หมดเขต : 02/02/2018 - 16:30
20/0
8 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 15
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 30/01/2018 - 08/02/2018
ลงทะเบียน : 05/01/2018 - 08:00
หมดเขต : 26/01/2018 - 16:00
72/75
9 » การทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 20/12/2017 - 21/12/2017
ลงทะเบียน : 12/12/2017 - 07:00
หมดเขต : 19/12/2017 - 16:30
1/80
10 » การพัฒนาข้าราชการใหม่ หัวใจ 4.0
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 04/01/2018 - 04/01/2018
ลงทะเบียน : 22/12/2017 - 07:00
หมดเขต : 03/01/2018 - 16:30
40/250
11 » หลักสูตรการสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Inkscape (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 25/12/2017 - 27/12/2017
ลงทะเบียน : 06/12/2017 - 07:00
หมดเขต : 21/12/2017 - 16:30
21/34
12 » การบริหารจัดการข้อมูลบน wiki.ocsc.go.th (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 15/12/2017 - 15/12/2017
ลงทะเบียน : 06/12/2017 - 07:00
หมดเขต : 14/12/2017 - 16:30
20/24
13 » โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 10
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง (นบส.2)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 26/04/2017 - 17/08/2018
ลงทะเบียน : 15/01/2018 - 07:00
หมดเขต : 28/02/2018 - 16:30
58/0
14 » การเข้ารับการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล (ข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 15/12/2017 - 22/12/2017
ลงทะเบียน : 16/11/2017 - 14:15
หมดเขต : 22/12/2017 - 12:00
333/0
15 » การเข้ารับการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล (สถาบันกัลยาฯ)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 27/11/2017 - 27/11/2017
ลงทะเบียน : 15/11/2017 - 08:00
หมดเขต : 23/11/2017 - 16:30
49/0
16 » การเข้ารับการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล (กลุ่ม นปร)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 17/11/2017 - 17/11/2017
ลงทะเบียน : 15/11/2017 - 15:45
หมดเขต : 17/11/2017 - 16:00
40/0
17 » หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 88
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 25/04/2018 - 22/08/2018
ลงทะเบียน : 24/10/2017 - 08:00
หมดเขต : 24/11/2017 - 16:30
434/0
18 » หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 87
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 25/12/2017 - 11/04/2018
ลงทะเบียน : 24/10/2017 - 08:00
หมดเขต : 24/11/2017 - 16:30
327/0
19 » การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) รุ่นที่ 23
กลุ่มหลักสูตร : ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 01/02/2018 - 30/06/2018
ลงทะเบียน : 01/11/2017 - 09:30
หมดเขต : 04/01/2018 - 16:30
129/0
20 » การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือประเมิน (กลุ่มข้าราชการ สตค. สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 16/10/2017 - 16/10/2017
ลงทะเบียน : 11/10/2017 - 09:00
หมดเขต : 13/10/2017 - 16:30
6/16
21 » การทดสอบ ICDL สำหรับกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมห้องทักษะด้านดิจิทัล งานประชุมระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 16/10/2017 - 16/10/2017
ลงทะเบียน : 04/10/2017 - 09:00
หมดเขต : 13/10/2017 - 16:30
13/30
22 » การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือประเมิน (กลุ่มข้าราชการ สพข. สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 05/11/2017 - 05/11/2017
ลงทะเบียน : 27/09/2017 - 08:00
หมดเขต : 03/11/2017 - 16:30
22/0
23 » การเข้ารับการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล (กลุ่ม Hipps, New wave, นปร)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 06/11/2017 - 14/11/2017
ลงทะเบียน : 26/09/2017 - 13:45
หมดเขต : 01/11/2017 - 16:03
542/0
24 » การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 รุ่นที่ 1 (ช่วงเช้า) (เฉพาะเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 10/10/2017 - 10/10/2017
ลงทะเบียน : 26/09/2017 - 08:30
หมดเขต : 09/10/2017 - 16:30
4/24
25 » โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ (Prep Camps) รอบ 3
กลุ่มหลักสูตร : เตรียมความพร้อมนักเรียนทุนรัฐบาล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 07/09/2017 - 04/10/2017
ลงทะเบียน : 22/08/2017 - 08:30
หมดเขต : 06/10/2017 - 16:30
20/32
26 » สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ"
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 22/08/2017 - 22/08/2017
ลงทะเบียน : 02/08/2017 - 09:15
หมดเขต : 18/08/2017 - 15:30
98/0
27 » โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 10/10/2017 - 30/09/2017
ลงทะเบียน : 07/08/2017 - 08:00
หมดเขต : 07/09/2017 - 16:30
352/0
28 » โครงการเปรียบเทียบเครื่องมือการทดสอบสมรรถนะด้านไอที
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 11/08/2017 - 22/08/2017
ลงทะเบียน : 24/07/2017 - 09:30
หมดเขต : 08/08/2017 - 16:30
22/30
29 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 14
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 13/07/2017 - 13/07/2017
ลงทะเบียน : 13/07/2017 - 14:30
หมดเขต : 31/07/2017 - 16:30
45/0
30 » แบบตอบรับ "การส่งมอบงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้นายกรัฐมนตรี"
กลุ่มหลักสูตร : นิทรรศการ (Exhibition)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 31/07/2017 - 31/07/2017
ลงทะเบียน : 11/07/2017 - 07:00
หมดเขต : 26/07/2017 - 16:30
128/0

Pages