หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตร (Highlight)

#
ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม --(Highlight)--
วันที่ ที่นั่ง
1 » โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ |
วันอบรม : 10/10/2017 - 30/09/2017
ลงทะเบียน : 07/08/2017 - 08:00
หมดเขต : 07/09/2017 - 16:30
350/0
#
ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม
วันที่ ที่นั่ง
1 » โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ (Prep Camps) รอบ 3
กลุ่มหลักสูตร : เตรียมความพร้อมนักเรียนทุนรัฐบาล
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 07/09/2017 - 04/10/2017
ลงทะเบียน : 22/08/2017 - 08:30
หมดเขต : 21/09/2017 - 16:30
1/32
2 » สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ"
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 22/08/2017 - 22/08/2017
ลงทะเบียน : 02/08/2017 - 09:15
หมดเขต : 18/08/2017 - 15:30
98/0
3 » โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 10/10/2017 - 30/09/2017
ลงทะเบียน : 07/08/2017 - 08:00
หมดเขต : 07/09/2017 - 16:30
350/0
4 » โครงการเปรียบเทียบเครื่องมือการทดสอบสมรรถนะด้านไอที
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 11/08/2017 - 22/08/2017
ลงทะเบียน : 24/07/2017 - 09:30
หมดเขต : 08/08/2017 - 16:30
22/30
5 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 14
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 13/07/2017 - 13/07/2017
ลงทะเบียน : 13/07/2017 - 14:30
หมดเขต : 31/07/2017 - 16:30
45/0
6 » แบบตอบรับ "การส่งมอบงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้นายกรัฐมนตรี"
กลุ่มหลักสูตร : นิทรรศการ (Exhibition)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 31/07/2017 - 31/07/2017
ลงทะเบียน : 11/07/2017 - 07:00
หมดเขต : 26/07/2017 - 16:30
128/0
7 » การประเมินระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกำลังคนภาครัฐผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมาตรฐาน TOPCIT
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 08/08/2017 - 11/08/2017
ลงทะเบียน : 28/06/2017 - 09:30
หมดเขต : 04/08/2017 - 16:30
201/0
8 » การประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ (Digital Literacy)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 26/07/2017 - 05/08/2017
ลงทะเบียน : 23/06/2017 - 08:00
หมดเขต : 12/07/2017 - 16:30
2/0
9 » โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ (Prep Camp 2017) รอบ 2
กลุ่มหลักสูตร : เตรียมความพร้อมนักเรียนทุนรัฐบาล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 26/06/2017 - 21/07/2017
ลงทะเบียน : 07/06/2017 - 09:30
หมดเขต : 23/06/2017 - 16:30
33/30
10 » ประชุม เรื่อง"การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ"
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 06/06/2017 - 06/06/2017
ลงทะเบียน : 19/05/2017 - 10:00
หมดเขต : 05/06/2017 - 16:30
223/0
11 » The 5th Singapore - Thailand Leadership Development Programme
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 05/06/2017 - 05/06/2017
ลงทะเบียน : 16/05/2017 - 13:15
หมดเขต : 16/06/2017 - 16:30
48/0
12 » การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร: Infographic (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 24/05/2017 - 07/06/2017
ลงทะเบียน : 16/05/2017 - 12:00
หมดเขต : 23/05/2017 - 09:30
33/35
13 » หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนทัศนคติไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น”
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 08/06/2017 - 09/06/2017
ลงทะเบียน : 08/05/2017 - 06:00
หมดเขต : 25/05/2017 - 16:30
71/0
14 » การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การจัดการบริหารความเครียด"
กลุ่มหลักสูตร : เตรียมความพร้อมนักเรียนทุนรัฐบาล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 22/05/2017 - 24/05/2017
ลงทะเบียน : 27/04/2017 - 15:00
หมดเขต : 19/05/2017 - 14:20
26/30
15 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 13
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 24/04/2017 - 04/05/2017
ลงทะเบียน : 10/04/2017 - 08:30
หมดเขต : 21/04/2017 - 16:30
45/46
16 » โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ (Prep Camps) ให้กับนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เตรียมความพร้อมนักเรียนทุนรัฐบาล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 24/04/2017 - 24/05/2017
ลงทะเบียน : 07/04/2017 - 11:15
หมดเขต : 19/04/2017 - 16:30
6/36
17 » โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนเดินทางไปศึกษา เรื่อง "Note Taking and Presentation Skills"
กลุ่มหลักสูตร : เตรียมความพร้อมนักเรียนทุนรัฐบาล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 16/05/2017 - 19/05/2017
ลงทะเบียน : 31/03/2017 - 14:45
หมดเขต : 12/05/2017 - 16:30
30/30
18 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 15/05/2017 - 16/09/2017
ลงทะเบียน : 23/03/2017 - 09:15
หมดเขต : 12/09/2017 - 16:30
1593/0
19 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 1
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 25/04/2017 - 25/04/2017
ลงทะเบียน : 23/03/2017 - 09:00
หมดเขต : 24/04/2017 - 23:59
398/1000
20 » หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Google Docs รุ่นที่ 2 (เฉพาะบุคลากร สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 28/03/2017 - 29/03/2017
ลงทะเบียน : 10/03/2017 - 08:30
หมดเขต : 23/03/2017 - 22:30
18/32
21 » การปรับปรุงข้อมูลที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน website สำนักงาน ก.พ. : รุ่น 2 (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 10/03/2017 - 10/03/2017
ลงทะเบียน : 20/02/2017 - 07:00
หมดเขต : 07/03/2017 - 23:59
16/20
22 » การปรับปรุงข้อมูลที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน website สำนักงาน ก.พ. : รุ่น 1 (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 09/03/2017 - 09/03/2017
ลงทะเบียน : 20/02/2017 - 07:00
หมดเขต : 07/03/2017 - 23:59
17/20
23 » Training Program on “ASEAN Plus New-Wave Leadership Development” (20 – 25 March 2017)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 20/03/2017 - 25/03/2017
ลงทะเบียน : 23/02/2017 - 09:45
หมดเขต : 16/03/2017 - 23:59
21/0
24 » วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560
กลุ่มหลักสูตร : คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 31/03/2017 - 01/04/2017
ลงทะเบียน : 06/03/2017 - 10:45
หมดเขต : 29/03/2017 - 23:59
598/700
25 » กำหนดการจัดประชุม: เปิดหลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)”
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 14/03/2017 - 28/03/2017
ลงทะเบียน : 15/02/2017 - 08:00
หมดเขต : 28/02/2017 - 23:59
107/0
26 » หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Google Docs (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 02/03/2017 - 03/03/2017
ลงทะเบียน : 10/02/2017 - 07:00
หมดเขต : 27/02/2017 - 16:00
26/35
27 » หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ Infographic เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 27/12/2016 - 28/12/2016
ลงทะเบียน : 16/12/2016 - 07:00
หมดเขต : 22/12/2016 - 23:59
33/24
28 » การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในระดับจังหวัด
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 27/04/2017 - 28/04/2017
ลงทะเบียน : 14/12/2016 - 07:00
หมดเขต : 31/03/2017 - 23:59
76/50
29 » เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในจังหวัดเพื่อรองรับ Thailand 4.0
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 02/03/2017 - 03/03/2017
ลงทะเบียน : 14/12/2016 - 07:00
หมดเขต : 10/02/2017 - 23:59
59/50
30 » วินัยและการดำเนินการทางวินัย
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 02/02/2017 - 03/02/2017
ลงทะเบียน : 14/12/2016 - 07:00
หมดเขต : 10/01/2017 - 23:59
73/50

Pages