วุฒิ/สาขาวิชา: 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันราชภัฏอุดรธานี
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2546
วุฒิ/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2555
วุฒิ/สาขาวิชา: 
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2538
วุฒิ/สาขาวิชา: 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2531
วุฒิ/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2539
วุฒิ/สาขาวิชา: 
ศษ.ด. /การบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2556
วุฒิ/สาขาวิชา: 
บัญชีมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2547
วุฒิ/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/การจัดการทรัพยากร
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2540
วุฒิ/สาขาวิชา: 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2554
วุฒิ/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2550

Pages