วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2534
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2544
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Doctor of Economics and Social Science
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
University of Innsbruck ออสเตรีย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2541

Pages