วุฒิ/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2551
วุฒิ/สาขาวิชา: 
การศึกษามหาบัณฑิต/บริหารการศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2540
วุฒิ/สาขาวิชา: 
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2541
วุฒิ/สาขาวิชา: 
วิศวกรรมศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2538
วุฒิ/สาขาวิชา: 
วิศวกรรมศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2538
วุฒิ/สาขาวิชา: 
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
วิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2540
วุฒิ/สาขาวิชา: 
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป
ระดับปริญญา: 
อื่นๆ
สถาบันการศึกษา: 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2533
วุฒิ/สาขาวิชา: 
แพทยศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2529
วุฒิ/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาบ้านและชุมชน)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2524

Pages