เสริมสร้างความรู้เขตเศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดน
อำเภอท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาดูงาน วิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมสองฝั่งโขง
สู่ประชาคมอาเซียน ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย
อำเภอแม่สาย - จังหวัดท่าขี้เหล็ก (สหภาพเมียนมาร์)
โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศึกษาดูงาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิตที่แตกต่างบริเวณพื้นที่ชายแดน
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (นครวัด)
โดย มหาวิทยาลัยบูรพา

วิดีโอเชิญชวนและตารางกิจกรรม

แนะนำภาพวิดีโอเชิญชวนของแต่ละมหาวิทยาลัย สำหรับข้าราชการชายแดนใต้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สปชต. รวมถึงตารางกิจกรรมฝึกอบรมในแต่ละวัน