โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2561

 |  Written by ocscsep1  |  0

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

❱ หนังสือเรียนถึงหัวหน้าส่วนราชการ

❱ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โครงการ ส.นบส. รุ่นที่ 11 (แก้ไข)

❱ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ขั้นตอนและวิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

❱ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.1 ขั้นตอนและวิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

❱ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2 แนวทางการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

❱ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.3 แนวทางการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (แก้ไข)

❱ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.4 ขั้นตอนการกรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หรือ ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อมูลออนไลน์

❱ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.5 แบบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หรือ ไฟล์นามสกุล (.docx)

❱ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.6 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

❱ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.7 แผนการดำเนินงาน


คำแนะนำ

❱ ผู้สมัครที่มีบัญชีล็อคอินกับระบบลงทะเบียน ท่านสามารถล็อคอินเข้าระบบได้ตามปกติ (Log in) เมื่อล็อคอินเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู รายการหลักสูตร คลิกที่คำว่า "สมัคร"

ผู้สมัครที่ยังไม่มีบัญชีใช้งานกับระบบลงทะเบียน โปรดดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้งานกับระบบ (Register) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย (ระบบจะล็อคอินให้อัตโนมัติ) ให้คลิกที่เมนู รายการหลักสูตร คลิกที่คำว่า "สมัคร"

❱ เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ กรุณาเปิดกับเบราเซอร์ Google Chome, Mozilla Fire Fox, Opera

โดยหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามในหนังสือถึงสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเอกสารดังกล่าว จะต้องส่งถึงสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ในเวลาราชการ


ผู้ประสานงานโครงการและหลักสูตร

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

โทร 0 2547 1000 ต่อ 1775, 6953, 6951, 6944, 1757


ปีงบประมาณ: 
2561
วันฝึกอบรม: 
26/10/2018 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
14/11/2018 - 16:30
เริ่มลงทะเบียน: 
14/08/2018 - 08:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
31/08/2018 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
0 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
นักบริหารระดับสูง (นบส.1, ส.นบส.)
สถานที่ฝึกอบรม: 
สำนักงาน ก.พ. (นนทบุรี)
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
เบอร์ติดต่อ: 
0 2547 1000 ต่อ 1775, 6953, 6951, 6944, 1757