ข้อความจากระบบลงทะเบียน

ผู้สมัคร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปัจฉิมฯ)
 
ที่มีสถานะ เงื่อนไขไม่ถูกต้อง หากต้องการส่งหลักฐานใหม่ ให้ส่งได้ที่อีเมล: supawat.w@ocsc.go.th

หมายเหตุ

ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรที่ 2 และท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายการให้ปฏิบัติ ดังนี้

  • กรณีขอย้ายรุ่นที่จะเข้าร่วมโครงการจากเดิมที่ลงทะเบียนไว้ และมีสถานะ "อนุมัติ" ให้ผู้สมัครติดต่อกับเจ้าของหลักสูตรนั้นเพื่อให้ดำเนินการเปลี่ยนรุ่นที่เข้าร่วมโครงการ
  • กรณีขอย้ายหลักสูตรที่จะเข้าร่วมโครงการจากเดิมที่ลงทะเบียนไว้ และมีสถานะ "อนุมัติ" ให้ผู้สมัครติดต่อกับเจ้าของหลักสูตรเดิมเพื่อทำการยกเลิก และแจ้งไปยังหลักสูตรใหม่ที่ต้องการเข้าร่วม
  • กรณีต้องการยกเลิกเข้าร่วมโครงการตามชื่อที่มีอยู่ในรุ่นนั้นๆ และมีสถานะ "อนุมัติ" ให้ผู้สมัครติดต่อกับเจ้าของหลักสูตรนั้นเพื่อดำเนินการลบรายชื่อออกจากรุ่นที่เข้าร่วมโครงการ
  • กรณีขอย้ายรุ่นหรือหลักสูตรที่จะเข้าร่วมโครงการจากเดิมที่ลงทะเบียนไว้ และมีสถานะ "พิจารณา" เท่านั้น ให้ผู้สมัครติดต่อ สำนักงาน ก.พ. (0 2547 1755, 0 2547 1796, 0 2547 1080 ) เพื่อให้ดำเนินการเปลี่ยนรุ่นหรือหลักสูตรการเข้าร่วมโครงการ

หลักสูตรฝึกอบรม:
หลักสูตรที่ 2.1 “ โดยชมรมรักษ์สุขภาพ เดอะเลกาซี
# หลักสูตรฝึกอบรม  (กำหนดการกิจกรรม) ลงทะเบียน จำนวนผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร โควต้า จำนวนที่อนุมัติ รายชื่อที่อนุมัติ
1 หลักสูตรที่ 2.1: (รุ่นที่ 1) วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ลงทะเบียน 94 รายชื่อผู้สมัคร 120 93 รายชื่อที่อนุมัติ
2 หลักสูตรที่ 2.1: (รุ่นที่ 2) วันจันทร์ที่ 27 เมษายน – วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ปิดลงทะเบียน 130 รายชื่อผู้สมัคร 120 130 รายชื่อที่อนุมัติ
3 หลักสูตรที่ 2.1: (รุ่นที่ 3) วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ปิดลงทะเบียน 120 รายชื่อผู้สมัคร 120 120 รายชื่อที่อนุมัติ
4 หลักสูตรที่ 2.1: (รุ่นที่ 4) วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ปิดลงทะเบียน 120 รายชื่อผู้สมัคร 120 119 รายชื่อที่อนุมัติ
5 หลักสูตรที่ 2.1: (รุ่นที่ 5) วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ลงทะเบียน 85 รายชื่อผู้สมัคร 120 78 รายชื่อที่อนุมัติ
6 หลักสูตรที่ 2.1: (รุ่นที่ 6) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ลงทะเบียน 64 รายชื่อผู้สมัคร 120 63 รายชื่อที่อนุมัติ
หลักสูตรที่ 2.2 “ โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น
# หลักสูตรฝึกอบรม  (กำหนดการกิจกรรม) ลงทะเบียน จำนวนผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร โควต้า จำนวนที่อนุมัติ รายชื่อที่อนุมัติ
1 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 1) วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ลงทะเบียน 27 รายชื่อผู้สมัคร 60 27 รายชื่อที่อนุมัติ
2 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 2) วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ลงทะเบียน 37 รายชื่อผู้สมัคร 60 37 รายชื่อที่อนุมัติ
3 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 3) วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ลงทะเบียน 43 รายชื่อผู้สมัคร 60 42 รายชื่อที่อนุมัติ
4 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 4) วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ลงทะเบียน 41 รายชื่อผู้สมัคร 60 41 รายชื่อที่อนุมัติ
5 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 5) วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ลงทะเบียน 29 รายชื่อผู้สมัคร 60 26 รายชื่อที่อนุมัติ
6 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 6) วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ลงทะเบียน 13 รายชื่อผู้สมัคร 60 13 รายชื่อที่อนุมัติ
7 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 7) วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ลงทะเบียน 14 รายชื่อผู้สมัคร 60 14 รายชื่อที่อนุมัติ
8 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 8) วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ลงทะเบียน 19 รายชื่อผู้สมัคร 60 17 รายชื่อที่อนุมัติ
9 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 9) วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ลงทะเบียน 12 รายชื่อผู้สมัคร 60 12 รายชื่อที่อนุมัติ
หลักสูตรที่ 2.3 “ โดยชมรมสุขภาพโดยภูมิปัญญาไทยโดย Me Tour และศูนย์ฝึกอบรม อภัยภูเบศร เดย์สปา
# หลักสูตรฝึกอบรม  (กำหนดการกิจกรรม) ลงทะเบียน จำนวนผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร โควต้า จำนวนที่อนุมัติ รายชื่อที่อนุมัติ
1 หลักสูตรที่ 2.3: (รุ่นที่ 1) วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ลงทะเบียน 44 รายชื่อผู้สมัคร 120 44 รายชื่อที่อนุมัติ
2 หลักสูตรที่ 2.3: (รุ่นที่ 2) วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ลงทะเบียน 88 รายชื่อผู้สมัคร 120 86 รายชื่อที่อนุมัติ
3 หลักสูตรที่ 2.3: (รุ่นที่ 3) วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ลงทะเบียน 109 รายชื่อผู้สมัคร 120 109 รายชื่อที่อนุมัติ
4 หลักสูตรที่ 2.3: (รุ่นที่ 4) วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ลงทะเบียน 21 รายชื่อผู้สมัคร 120 20 รายชื่อที่อนุมัติ
5 หลักสูตรที่ 2.3: (รุ่นที่ 5) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ลงทะเบียน 32 รายชื่อผู้สมัคร 120 28 รายชื่อที่อนุมัติ
หลักสูตรที่ 2.4 “ โดยนิตยสารเพื่อผู้สูงวัย โอ-ลั้นลา
# หลักสูตรฝึกอบรม  (กำหนดการกิจกรรม) ลงทะเบียน จำนวนผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร โควต้า จำนวนที่อนุมัติ รายชื่อที่อนุมัติ
1 หลักสูตรที่ 2.4: (รุ่นที่ 1) วันจันทร์ที่ 27 เมษายน – วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ปิดลงทะเบียน 80 รายชื่อผู้สมัคร 80 80 รายชื่อที่อนุมัติ
2 หลักสูตรที่ 2.4: (รุ่นที่ 2) วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ลงทะเบียน 79 รายชื่อผู้สมัคร 80 79 รายชื่อที่อนุมัติ
3 หลักสูตรที่ 2.4: (รุ่นที่ 3) วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ลงทะเบียน 79 รายชื่อผู้สมัคร 80 79 รายชื่อที่อนุมัติ
4 หลักสูตรที่ 2.4: (รุ่นที่ 4) วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ลงทะเบียน 78 รายชื่อผู้สมัคร 80 77 รายชื่อที่อนุมัติ
5 หลักสูตรที่ 2.4: (รุ่นที่ 5) วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ลงทะเบียน 79 รายชื่อผู้สมัคร 80 79 รายชื่อที่อนุมัติ
หลักสูตรที่ 2.5 “ โดยเหลาจือเต้าเต๋อซิ่นซีสากล
# หลักสูตรฝึกอบรม  (กำหนดการกิจกรรม) ลงทะเบียน จำนวนผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร โควต้า จำนวนที่อนุมัติ รายชื่อที่อนุมัติ
1 หลักสูตรที่ 2.5: (รุ่นที่ 1) วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ลงทะเบียน 35 รายชื่อผู้สมัคร 100 35 รายชื่อที่อนุมัติ
2 หลักสูตรที่ 2.5: (รุ่นที่ 2) วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ลงทะเบียน 35 รายชื่อผู้สมัคร 100 35 รายชื่อที่อนุมัติ
3 หลักสูตรที่ 2.5: (รุ่นที่ 3) วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ลงทะเบียน 40 รายชื่อผู้สมัคร 100 36 รายชื่อที่อนุมัติ
4 หลักสูตรที่ 2.5: (รุ่นที่ 4) วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ลงทะเบียน 15 รายชื่อผู้สมัคร 100 15 รายชื่อที่อนุมัติ
5 หลักสูตรที่ 2.5: (รุ่นที่ 5) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ลงทะเบียน 21 รายชื่อผู้สมัคร 100 21 รายชื่อที่อนุมัติ