หมายเหตุ

ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรที่ 2 และท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายการให้ปฏิบัติ ดังนี้

  • กรณีขอย้ายรุ่นที่จะเข้าร่วมโครงการจากเดิมที่ลงทะเบียนไว้ และมีสถานะ "อนุมัติ" ให้ผู้สมัครติดต่อกับเจ้าของหลักสูตรนั้นเพื่อให้ดำเนินการเปลี่ยนรุ่นที่เข้าร่วมโครงการ
  • กรณีขอย้ายหลักสูตรที่จะเข้าร่วมโครงการจากเดิมที่ลงทะเบียนไว้ และมีสถานะ "อนุมัติ" ให้ผู้สมัครติดต่อกับเจ้าของหลักสูตรเดิมเพื่อทำการยกเลิก และแจ้งไปยังหลักสูตรใหม่ที่ต้องการเข้าร่วม
  • กรณีต้องการยกเลิกเข้าร่วมโครงการตามชื่อที่มีอยู่ในรุ่นนั้นๆ และมีสถานะ "อนุมัติ" ให้ผู้สมัครติดต่อกับเจ้าของหลักสูตรนั้นเพื่อดำเนินการลบรายชื่อออกจากรุ่นที่เข้าร่วมโครงการ
  • กรณีขอย้ายรุ่นหรือหลักสูตรที่จะเข้าร่วมโครงการจากเดิมที่ลงทะเบียนไว้ และมีสถานะ "พิจารณา" เท่านั้น ให้ผู้สมัครติดต่อ สำนักงาน ก.พ. (0 2547 1755, 0 2547 1796, 0 2547 1080 ) เพื่อให้ดำเนินการเปลี่ยนรุ่นหรือหลักสูตรการเข้าร่วมโครงการ

หลักสูตรฝึกอบรม:
หลักสูตรที่ 2.1 “ โดยชมรมรักษ์สุขภาพ เดอะเลกาซี
# หลักสูตรฝึกอบรม  (กำหนดการกิจกรรม) ลงทะเบียน จำนวนผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร โควต้า จำนวนที่อนุมัติ รายชื่อที่อนุมัติ
1 หลักสูตรที่ 2.1: (รุ่นที่ 1) วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 (เดิมรอย้าย) ปิดลงทะเบียน 47 รายชื่อผู้สมัคร 120 46 รายชื่อที่อนุมัติ
2 หลักสูตรที่ 2.1: (รุ่นที่ 2) วันจันทร์ที่ 27 เมษายน – วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 (เดิมรอย้าย) ปิดลงทะเบียน 41 รายชื่อผู้สมัคร 120 41 รายชื่อที่อนุมัติ
3 หลักสูตรที่ 2.1: (รุ่นที่ 3) วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 (เดิมรอย้าย) ปิดลงทะเบียน 41 รายชื่อผู้สมัคร 120 41 รายชื่อที่อนุมัติ
1 หลักสูตรที่ 2.1: (รุ่นที่ 1) วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 118 รายชื่อผู้สมัคร 130 118 รายชื่อที่อนุมัติ
2 หลักสูตรที่ 2.1: (รุ่นที่ 2) วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 111 รายชื่อผู้สมัคร 130 110 รายชื่อที่อนุมัติ
3 หลักสูตรที่ 2.1: (รุ่นที่ 3) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 137 รายชื่อผู้สมัคร 130 136 รายชื่อที่อนุมัติ
4 หลักสูตรที่ 2.1: (รุ่นที่ 4) วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 124 รายชื่อผู้สมัคร 130 123 รายชื่อที่อนุมัติ
หลักสูตรที่ 2.2 “ โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น
# หลักสูตรฝึกอบรม  (กำหนดการกิจกรรม) ลงทะเบียน จำนวนผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร โควต้า จำนวนที่อนุมัติ รายชื่อที่อนุมัติ
1 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 1) วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 (อบรมแล้ว) ปิดลงทะเบียน 25 รายชื่อผู้สมัคร 60 25 รายชื่อที่อนุมัติ
2 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 2) วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 (อบรมแล้ว) ปิดลงทะเบียน 22 รายชื่อผู้สมัคร 60 22 รายชื่อที่อนุมัติ
3 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 3) วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 (เดิมรอย้าย) ปิดลงทะเบียน 13 รายชื่อผู้สมัคร 60 13 รายชื่อที่อนุมัติ
4 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 4) วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 (เดิมรอย้าย) ปิดลงทะเบียน 1 รายชื่อผู้สมัคร 60 1 รายชื่อที่อนุมัติ
3 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 3) วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 41 รายชื่อผู้สมัคร 60 40 รายชื่อที่อนุมัติ
4 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 4) วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 23 รายชื่อผู้สมัคร 60 22 รายชื่อที่อนุมัติ
5 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 5) วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 16 รายชื่อผู้สมัคร 60 16 รายชื่อที่อนุมัติ
6 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 6) วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 28 รายชื่อผู้สมัคร 60 26 รายชื่อที่อนุมัติ
7 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 7) วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 38 รายชื่อผู้สมัคร 60 38 รายชื่อที่อนุมัติ
8 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 8) วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 16 รายชื่อผู้สมัคร 60 16 รายชื่อที่อนุมัติ
หลักสูตรที่ 2.3 “ โดยชมรมสุขภาพโดยภูมิปัญญาไทยโดย Me Tour และศูนย์ฝึกอบรม อภัยภูเบศร เดย์สปา
# หลักสูตรฝึกอบรม  (กำหนดการกิจกรรม) ลงทะเบียน จำนวนผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร โควต้า จำนวนที่อนุมัติ รายชื่อที่อนุมัติ
1 หลักสูตรที่ 2.3: (รุ่นที่ 1) วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 (เดิมรอย้าย) ปิดลงทะเบียน 0 รายชื่อผู้สมัคร 120 0 รายชื่อที่อนุมัติ
2 หลักสูตรที่ 2.3: (รุ่นที่ 2) วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 (เดิมรอย้าย) ปิดลงทะเบียน 1 รายชื่อผู้สมัคร 120 1 รายชื่อที่อนุมัติ
1 หลักสูตรที่ 2.3: (รุ่นที่ 1) วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 112 รายชื่อผู้สมัคร 120 112 รายชื่อที่อนุมัติ
2 หลักสูตรที่ 2.3: (รุ่นที่ 2) วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 49 รายชื่อผู้สมัคร 120 46 รายชื่อที่อนุมัติ
3 หลักสูตรที่ 2.3: (รุ่นที่ 3) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 48 รายชื่อผู้สมัคร 120 44 รายชื่อที่อนุมัติ
4 หลักสูตรที่ 2.3: (รุ่นที่ 4) วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 9 รายชื่อผู้สมัคร 120 9 รายชื่อที่อนุมัติ
5 หลักสูตรที่ 2.3: (รุ่นที่ 5) วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 19 รายชื่อผู้สมัคร 120 19 รายชื่อที่อนุมัติ
หลักสูตรที่ 2.4 “ โดยนิตยสารเพื่อผู้สูงวัย โอ-ลั้นลา
# หลักสูตรฝึกอบรม  (กำหนดการกิจกรรม) ลงทะเบียน จำนวนผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร โควต้า จำนวนที่อนุมัติ รายชื่อที่อนุมัติ
1 หลักสูตรที่ 2.4: (รุ่นที่ 1) วันจันทร์ที่ 27 เมษายน – วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 (เดิมรอย้าย) ปิดลงทะเบียน 0 รายชื่อผู้สมัคร 80 0 รายชื่อที่อนุมัติ
2 หลักสูตรที่ 2.4: (รุ่นที่ 2) วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 (เดิมรอย้าย) ปิดลงทะเบียน 1 รายชื่อผู้สมัคร 80 1 รายชื่อที่อนุมัติ
1 หลักสูตรที่ 2.4: (รุ่นที่ 1) วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 78 รายชื่อผู้สมัคร 80 76 รายชื่อที่อนุมัติ
2 หลักสูตรที่ 2.4: (รุ่นที่ 2) วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 83 รายชื่อผู้สมัคร 80 82 รายชื่อที่อนุมัติ
3 หลักสูตรที่ 2.4: (รุ่นที่ 3) วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 80 รายชื่อผู้สมัคร 80 80 รายชื่อที่อนุมัติ
4 หลักสูตรที่ 2.4: (รุ่นที่ 4) วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 81 รายชื่อผู้สมัคร 80 81 รายชื่อที่อนุมัติ
5 หลักสูตรที่ 2.4: (รุ่นที่ 5) วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 55 รายชื่อผู้สมัคร 80 55 รายชื่อที่อนุมัติ
หลักสูตรที่ 2.5 “ โดยเหลาจือเต้าเต๋อซิ่นซีสากล
# หลักสูตรฝึกอบรม  (กำหนดการกิจกรรม) ลงทะเบียน จำนวนผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร โควต้า จำนวนที่อนุมัติ รายชื่อที่อนุมัติ
1 หลักสูตรที่ 2.5: (รุ่นที่ 1) วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 (เดิมรอย้าย) ปิดลงทะเบียน 0 รายชื่อผู้สมัคร 100 0 รายชื่อที่อนุมัติ
2 หลักสูตรที่ 2.5: (รุ่นที่ 2) วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 (เดิมรอย้าย) ปิดลงทะเบียน 0 รายชื่อผู้สมัคร 100 0 รายชื่อที่อนุมัติ
3 หลักสูตรที่ 2.5: (รุ่นที่ 3) วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 (เดิมรอย้าย) ปิดลงทะเบียน 0 รายชื่อผู้สมัคร 100 0 รายชื่อที่อนุมัติ
1 หลักสูตรที่ 2.5: (รุ่นที่ 1) วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 42 รายชื่อผู้สมัคร 100 42 รายชื่อที่อนุมัติ
2 หลักสูตรที่ 2.5: (รุ่นที่ 2) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 53 รายชื่อผู้สมัคร 100 52 รายชื่อที่อนุมัติ
3 หลักสูตรที่ 2.5: (รุ่นที่ 3) วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 (ปรับใหม่) ปิดลงทะเบียน 34 รายชื่อผู้สมัคร 100 34 รายชื่อที่อนุมัติ