หมายเหตุ

ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรที่ 2 และท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายการให้ปฏิบัติ ดังนี้

  • กรณีขอย้ายรุ่นที่จะเข้าร่วมโครงการจากเดิมที่ลงทะเบียนไว้ และมีสถานะ "อนุมัติ" ให้ผู้สมัครติดต่อกับเจ้าของหลักสูตรนั้นเพื่อให้ดำเนินการเปลี่ยนรุ่นที่เข้าร่วมโครงการ
  • กรณีขอย้ายหลักสูตรที่จะเข้าร่วมโครงการจากเดิมที่ลงทะเบียนไว้ และมีสถานะ "อนุมัติ" ให้ผู้สมัครติดต่อกับเจ้าของหลักสูตรเดิมเพื่อทำการยกเลิก และแจ้งไปยังหลักสูตรใหม่ที่ต้องการเข้าร่วม
  • กรณีต้องการยกเลิกเข้าร่วมโครงการตามชื่อที่มีอยู่ในรุ่นนั้นๆ และมีสถานะ "อนุมัติ" ให้ผู้สมัครติดต่อกับเจ้าของหลักสูตรนั้นเพื่อดำเนินการลบรายชื่อออกจากรุ่นที่เข้าร่วมโครงการ
  • กรณีขอย้ายรุ่นหรือหลักสูตรที่จะเข้าร่วมโครงการจากเดิมที่ลงทะเบียนไว้ และมีสถานะ "พิจารณา" เท่านั้น ให้ผู้สมัครติดต่อ สำนักงาน ก.พ. (0 2547 1755, 0 2547 1796 ) เพื่อให้ดำเนินการเปลี่ยนรุ่นหรือหลักสูตรการเข้าร่วมโครงการ

ยกเลิกการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหลักสูตรที่ 2: พัฒนาคุณภาพกายใจ พร้อมรับวัยเกษียณ

หนังสือ นร 1013.3/80 ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2564

แจ้งท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด นร 1013.3/80 ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2564

หลักสูตรที่ 2.1 โปรแกรม “โลกใบใหม่ - ชีวิตหลังเกษียณ ยุคโควิด 19 ” ดำเนินการโดยชมรมรักษ์สุขภาพ เดอะเลกาซี
# หลักสูตรฝึกอบรม  (กำหนดการกิจกรรม) ลงทะเบียน จำนวนผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร โควต้า จำนวนที่อนุมัติ รายชื่อที่อนุมัติ
1 หลักสูตรที่ 2.1: (รุ่นที่ 1) วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 (-ยกเลิก-) ยกเลิก 0 รายชื่อผู้สมัคร 100 0 รายชื่อที่อนุมัติ
2 หลักสูตรที่ 2.1: (รุ่นที่ 2) วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 (-ยกเลิก-) ยกเลิก 2 รายชื่อผู้สมัคร 100 1 รายชื่อที่อนุมัติ
3 หลักสูตรที่ 2.1: (รุ่นที่ 3) วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 (-ยกเลิก-) ยกเลิก 3 รายชื่อผู้สมัคร 100 0 รายชื่อที่อนุมัติ
4 หลักสูตรที่ 2.1: (รุ่นที่ 4) วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 (-ยกเลิก-) ยกเลิก 8 รายชื่อผู้สมัคร 100 2 รายชื่อที่อนุมัติ
5 หลักสูตรที่ 2.1: (รุ่นที่ 5) วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ปิดลงทะเบียน 100 รายชื่อผู้สมัคร 100 99 รายชื่อที่อนุมัติ
6 หลักสูตรที่ 2.1: (รุ่นที่ 6) วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ปิดลงทะเบียน 95 รายชื่อผู้สมัคร 100 94 รายชื่อที่อนุมัติ
หลักสูตรที่ 2.2 โปรแกรม “เพิ่มพลังชีวิตพิชิตด้วย N-E-W-S-T-A-R-T” ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น
# หลักสูตรฝึกอบรม  (กำหนดการกิจกรรม) ลงทะเบียน จำนวนผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร โควต้า จำนวนที่อนุมัติ รายชื่อที่อนุมัติ
1 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 1) วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 (-ยกเลิก-) ยกเลิก 0 รายชื่อผู้สมัคร 40 0 รายชื่อที่อนุมัติ
2 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 2) วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ปิดลงทะเบียน 1 รายชื่อผู้สมัคร 40 1 รายชื่อที่อนุมัติ
3 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 3) วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน -วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ปิดลงทะเบียน 0 รายชื่อผู้สมัคร 40 0 รายชื่อที่อนุมัติ
4 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 4) วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564 ปิดลงทะเบียน 3 รายชื่อผู้สมัคร 40 3 รายชื่อที่อนุมัติ
5 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 5) วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม - วันศุกร์ที่ 23 กรฏาคม 2564 ปิดลงทะเบียน 48 รายชื่อผู้สมัคร 50 45 รายชื่อที่อนุมัติ
6 หลักสูตรที่ 2.2: (รุ่นที่ 6) วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ปิดลงทะเบียน 50 รายชื่อผู้สมัคร 50 46 รายชื่อที่อนุมัติ
หลักสูตรที่ 2.3 โปรแกรม “Retire & Restart การค้นพบครั้งใหม่หลังวัยเกษียณ ดำเนินการโดย บริษัท เปเปอร์คอรัส จำกัด โดย โอ-ลั้นลา
# หลักสูตรฝึกอบรม  (กำหนดการกิจกรรม) ลงทะเบียน จำนวนผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร โควต้า จำนวนที่อนุมัติ รายชื่อที่อนุมัติ
1 หลักสูตรที่ 2.3: (รุ่นที่ 1) วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 (-ยกเลิก-) ยกเลิก 0 รายชื่อผู้สมัคร 90 0 รายชื่อที่อนุมัติ
2 หลักสูตรที่ 2.3: (รุ่นที่ 2) วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 (-ยกเลิก-) ยกเลิก 0 รายชื่อผู้สมัคร 90 0 รายชื่อที่อนุมัติ
3 หลักสูตรที่ 2.3: (รุ่นที่ 3) วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 (-ยกเลิก-) ยกเลิก 1 รายชื่อผู้สมัคร 90 1 รายชื่อที่อนุมัติ
4 หลักสูตรที่ 2.3: (รุ่นที่ 4) วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 (-ยกเลิก-) ยกเลิก 0 รายชื่อผู้สมัคร 90 0 รายชื่อที่อนุมัติ
5 หลักสูตรที่ 2.3: (รุ่นที่ 5) วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ปิดลงทะเบียน 88 รายชื่อผู้สมัคร 90 87 รายชื่อที่อนุมัติ
6 หลักสูตรที่ 2.3: (รุ่นที่ 6) วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ปิดลงทะเบียน 86 รายชื่อผู้สมัคร 90 86 รายชื่อที่อนุมัติ
7 หลักสูตรที่ 2.3: (รุ่นที่ 7) วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ปิดลงทะเบียน 29 รายชื่อผู้สมัคร 90 27 รายชื่อที่อนุมัติ
หลักสูตรที่ 2.4 โปรแกรม “สุขภาพดี ชีวีเปี่ยมสุข เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวัยเกษียณ” ดำเนินการโดย บริษัท เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล จำกัด
# หลักสูตรฝึกอบรม  (กำหนดการกิจกรรม) ลงทะเบียน จำนวนผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร โควต้า จำนวนที่อนุมัติ รายชื่อที่อนุมัติ
1 หลักสูตรที่ 2.4: (รุ่นที่ 1) วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 (-ยกเลิก-) ยกเลิก 0 รายชื่อผู้สมัคร 100 0 รายชื่อที่อนุมัติ
2 หลักสูตรที่ 2.4: (รุ่นที่ 2) วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 (-ยกเลิก-) ยกเลิก 0 รายชื่อผู้สมัคร 100 0 รายชื่อที่อนุมัติ
3 หลักสูตรที่ 2.4: (รุ่นที่ 3) วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 63 รายชื่อผู้สมัคร 100 63 รายชื่อที่อนุมัติ
4 หลักสูตรที่ 2.4: (รุ่นที่ 4) วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ปิดลงทะเบียน 23 รายชื่อผู้สมัคร 100 23 รายชื่อที่อนุมัติ
หลักสูตรที่ 2.5 โปรแกรม “สุขกาย ชะลอวัย ใส่ใจสุขภาพ” ดำเนินการโดย สำนักงานศูนย์สุขภาพศรีวารีชีวารักษ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
# หลักสูตรฝึกอบรม  (กำหนดการกิจกรรม) ลงทะเบียน จำนวนผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร โควต้า จำนวนที่อนุมัติ รายชื่อที่อนุมัติ
1 หลักสูตรที่ 2.5: (รุ่นที่ 1) วันจันทร์ที่ 26 เมษายน - วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 (-ยกเลิก-) ยกเลิก 0 รายชื่อผู้สมัคร 40 0 รายชื่อที่อนุมัติ
2 หลักสูตรที่ 2.5: (รุ่นที่ 2) วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 (-ยกเลิก-) ยกเลิก 0 รายชื่อผู้สมัคร 40 0 รายชื่อที่อนุมัติ
3 หลักสูตรที่ 2.5: (รุ่นที่ 3) วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 (-ยกเลิก-) ยกเลิก 0 รายชื่อผู้สมัคร 40 0 รายชื่อที่อนุมัติ
4 หลักสูตรที่ 2.5: (รุ่นที่ 4) วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 (-ยกเลิก-) ยกเลิก 0 รายชื่อผู้สมัคร 40 0 รายชื่อที่อนุมัติ
5 หลักสูตรที่ 2.5: (รุ่นที่ 5) วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ปิดลงทะเบียน 0 รายชื่อผู้สมัคร 40 0 รายชื่อที่อนุมัติ
6 หลักสูตรที่ 2.5: (รุ่นที่ 6) วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ปิดลงทะเบียน 14 รายชื่อผู้สมัคร 40 14 รายชื่อที่อนุมัติ
7 หลักสูตรที่ 2.5: (รุ่นที่ 7) วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ปิดลงทะเบียน 30 รายชื่อผู้สมัคร 40 30 รายชื่อที่อนุมัติ
8 หลักสูตรที่ 2.5: (รุ่นที่ 8) วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ปิดลงทะเบียน 45 รายชื่อผู้สมัคร 40 44 รายชื่อที่อนุมัติ