โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 |  Written by ocscretire  |  0

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

2. กลุ่มที่ 2 หลักสูตรสร้างดุลยภาพข้าราชการสูงวัย

     2.1 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นข้าราชการที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 18 เมษายน 2566 (วันปิดรับสมัคร)

     2.2 เอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการสมัคร คือ สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร

     2.3 กำหนดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มที่ 2 วันที่ 25 - 27 เมษายน 2566

หมายเหตุ

1. ระบบการรับสมัครเข้าร่วมกลุ่มที่ 2 หลักสูตรสร้างดุลยภาพข้าราชการสูงวัย แบบออนไลน์จะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 เมษายน 2566

2. สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 290 คนแรก ที่มีคุณสมบัติและส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน ในวันที่ 21 เมษายน 2566

3. สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อในประกาศ สามารถเข้ารับการอบรมได้ที่ YouTube

--------------------------------------

1. กลุ่มที่ 1 หลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ

     1.1 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     1.2 เอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการสมัคร คือ สำเนาบัตรข้าราชการ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ของบัตร

     1.3 กำหนดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มที่ 1 วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดโครงการ

     สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กำหนดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มที่ 1

     สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กำหนดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มที่ 2

ระบบการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แบบออนไลน์จะเปิดให้ลงทะเบียน จำนวน 300 คน ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 (หากมีจำนวนผู้สมัครครบ 300 คน ระบบจะปิดการรับสมัครอัตโนมัติ)

--------------------------------------

ผู้ประสานงานหลักสูตร: คุณศิริพร ธรรมทิกูล, คุณพัชรา คุ้มเสถียร

เบอร์ติดต่อ: 0 2547 1747, 0 2547 1810


ปีงบประมาณ: 
2566
สถานที่ฝึกอบรม: 
รูปแบบออนไลน์
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
คุณศิริพร ธรรมทิกูล, คุณพัชรา คุ้มเสถียร
เบอร์ติดต่อ: 
0 2547 1747, 0 2547 1810
เริ่มลงทะเบียน: 
20/02/2023 - 08:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
28/02/2023 - 16:30
วันฝึกอบรม: 
08/03/2023 (All day)
วันสิ้นสุดการอบรม: 
10/03/2023 - 16:30