โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจฉิมฯ)

 

กิจกรรมที่ 2 : หลักสูตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพกายใจพร้อมรับวัยเกษียณ

ยกเลิกการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในหลักสูตรที่ 2: พัฒนาคุณภาพกายใจ พร้อมรับวัยเกษียณ

หนังสือ นร 1013.3/80 ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2564
แจ้งท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด นร 1013.3/80 ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2564

ในกรณีหลักสูตรที่ 2 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ จะต้องเป็นข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และต้องเป็นผู้ไม่เคยผ่านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการมาก่อน

วิธีดำเนินการ

ระยะเวลา 5 วัน (วันจันทร์ - วันศุกร์) ดำเนินการโดยภาคเอกชนซึ่งมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ภายใต้กรอบมาตรฐานหลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ปัจจุบันมี 5 หลักสูตร (ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกได้เพียง 1 หลักสูตร ตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตรระบุไว้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและรุ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมภายหลังได้) ประกอบด้วย

​หลักสูตรที่ 2.1 โปรแกรม “โลกใบใหม่ - ชีวิตหลังเกษียณ ยุคโควิด 19 ” ดำเนินการโดยชมรมรักษ์สุขภาพ เดอะเลกาซี

 • คุณธนวรรณ แช่มสุ่น โทร. 081 323 1021 Line ID : addytc / email : asd_c04@hotmail.com
 • คุณสุพัตรา หันหาบุญ โทร. 081 239 6650 Line ID : jeedna
 • บริษัท เดอะเลกาซี ทราเวล จำกัด 063 875 5381-2 / รีสอร์ท 063 875 5380/097 034 6928

​หลักสูตรที่ 2.2 โปรแกรม “เพิ่มพลังชีวิตพิชิตด้วย N-E-W-S-T-A-R-T” ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น

 • โทร : 036 – 720 600
 • โทร : 063 – 926 1406 FAX: 036 - 720 606

หลักสูตรที่ 2.3 โปรแกรม “Retire & Restart การค้นพบครั้งใหม่หลังวัยเกษียณ ดำเนินการโดย บริษัท เปเปอร์คอรัส จำกัด โดย โอ-ลั้นลา นิตยสารเพื่อความเบิกบานของวัยลั้นลา

 • เจ้าหน้าที่โอ-ลั้นลา คุณศุภาญา ธนวัฒน์เสรี / คุณสุธิดา บุปผากลิ่น/คุณสุพิน ธนวัฒน์เสรี โทร. 08-5185-5880, 09-36298624, 08-191-95315
 • Line ID : @olunlaclub

หลักสูตรที่ 2.4 “สุขภาพดี ชีวีเปี่ยมสุข เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวัยเกษียณ” ดำเนินการโดย บริษัท เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล จำกัด ร่วมกับมูลนิธิเหลาจื่อเต้าเต๋อสากล

 • เบอร์โทร 0 2204 1531-2
 • คุณฐิติรัตน์ พรนพวัชร 086-337-3721

หลักสูตรที่ 2.5 โปรแกรม “สุขกาย ชะลอวัย ใส่ใจสุขภาพ” ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตรที่ 2.5 รุ่นที่ 1 (26 - 30 เมษายน 2564)

 • โทรศัพท์ 02-312-6300 ต่อ 1539
 • อาจารย์สุรีย์พร เอี่ยมศรี โทร 085-920-5433
 • คุณยุพเรศ พรประดิษฐ์ โทร 089-218-2731

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลัง


กำหนดการโครงการ หลักสูตรที่ 2

เลือกรุ่นอบรมหลักสูตร 2    ตรวจสอบรายชื่อ   

ยกเลิกการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในหลักสูตรที่ 2: พัฒนาคุณภาพกายใจ พร้อมรับวัยเกษียณ

หนังสือ นร 1013.3/80 ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2564
แจ้งท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด นร 1013.3/80 ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2564

โปรดเตรียมสำเนาบัตรข้าราชการด้านหน้าและด้านหลังของบัตร เพื่อทำการอัพโหลดหลักฐานสำหรับการสมัคร

**รองรับนามสกุลไฟล์ pdf, jpg, jpeg, png เท่านั้น


สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.

ผู้รับผิดชอบโครงการ: คุณพัชรา คุ้มเสถียร, คุณศิริพร ธรรมทิกูล

เบอร์โทรศัพท์:  0 2547 1755, 0 2547 1767

โทรสาร 0 2547 1783