โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปัจฉิมฯ)


กลุ่มเป้าหมาย

 • ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
 • หลักสูตรที่ 1 จำนวน 800 คน
 • หลักสูตรที่ 2 จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน

หลักสูตรที่ 1

จำนวนผู้สมัคร

 • จำนวน 800 คน

วิธีดำเนินการ

 • ระยะเวลา 1 วัน ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน เป็นการประชุมสัมมนาและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมภายหลังการเกษียณอายุราชการไปแล้ว การดูแลรักษาสุขภาพ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อันพึงได้ เพื่อการวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จำนวน 5 – 8 คน มาให้ความรู้ในการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างคุณค่าของชีวิต เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ

หลักสูตรที่ 2 

ในกรณีหลักสูตรที่ 2 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ  จะต้องเป็นข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และต้องเป็นผู้ไม่เคยผ่านการอบรมโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการมาก่อน

วิธีดำเนินการ

ระยะเวลา 5 วัน (วันจันทร์ - วันศุกร์) ดำเนินการโดยภาคเอกชนซึ่งมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ภายใต้กรอบมาตรฐานหลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ปัจจุบันมี 5 หลักสูตร (ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกได้เพียง 1 หลักสูตร ตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตรระบุไว้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและรุ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมภายหลังได้) ประกอบด้วย

 • หลักสูตรที่ 2.1 การรักษาสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ “โปรแกรมสร้างสรรค์ชีวิตใหม่...ใส่ใจสุขภาพ” ดำเนินการโดยชมรมรักษ์สุขภาพ เดอะเลกาซี
  • คุณธนวรรณ 081-323-1021 / 063-875-5383
  • คุณสุพัตรา 081-239-6650

 • หลักสูตรที่ 2.2 การเตรียมตัวเมื่อเกษียณอายุโปรแกรมสู่ชีวิตใหม่...หลังวัยทำงาน” ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น
  • เบอร์โทร 062-631-183-7
  • เบอร์โทร 036-720-600 ต่อ 5

 • หลักสูตรที่ 2.3 การสร้างความสุข...เสริมความมั่นคง วัยเกษียณ ด้วยโปรแกรม “การเสริมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อความมั่นคงให้กับชีวิต พิชิตโรค ชะลอวัย ด้วยภูมิปัญญาไทย” ดำเนินการโดยชมรมสุขภาพโดยภูมิปัญญาไทยโดย Me Tour และศูนย์ฝึกอบรม อภัยภูเบศร เดย์สปา
  • คุณธนภรณ์ หรือ คุณอาคาเน  062-438-7887
  • Line ID: 0624387887
  • อีเมล์  metourbkk@yahoo.com

 • หลักสูตรที่ 2.4 “ผจญภัยในตัวเอง” กับการค้นพบครั้งใหม่วัยเกษียณ  ดำเนินการโดย นิตยสาร โอ-ลั้นลา นิตยสารสำหรับผู้สูงวัย
  • คุณศุภาญา ธนวัฒน์เสรี / คุณสุธิดา บุปผากลิ่น  081-699-5315, 085-185-5880, 086-777-6919
  • Line ID: @olunlaclub

 • หลักสูตรที่ 2.5 “สุขภาพดี ชีวีเปี่ยมสุข เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวัยเกษียณ” ดำเนินการโดย บริษัท เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล จำกัด
  • เบอร์โทร 0 2204 1531
  • คุณฐิติรัตน์ พรนพวัชร 086-337-3721
  • คุณอัญญาวีร์ อุดมโชควิจิตร 082-695-3699

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลัง


ปิดลงทะเบียนหลักสูตรที่ 1 (เต็ม)

(รับจำนวน 800 คน)

โปรดเตรียมสำเนาบัตรข้าราชการด้านหน้าและด้านหลัง ให้พร้อมก่อนการสมัคร

(รูปแบบไฟล์ pdf, jpg, jpeg)

ดูรายชื่อผู้สมัครหลักสูตรที่ 1 >> รายชื่อผู้สมัคร
 
สัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดการโครงการ หลักสูตรที่ 1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

>> ดาวน์โหลดกำหนดการหลักสูตรที่ 1

>> ลงทะเบียนหลักสูตรที่ 2

(หลักสูตรที่ 2 ผู้สมัครเลือกได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น

และไม่สามารถเปลี่ยนหลักสูตรฝึกอบรมภายหลังได้)

โปรดเตรียมสำเนาบัตรข้าราชการด้านหน้าและด้านหลัง ให้พร้อมก่อนการสมัคร

(รูปแบบไฟล์ pdf, jpg, jpeg)

ดูรายชื่อผู้สมัครหลักสูตรที่ 2 >> รายชื่อผู้สมัคร

กำหนดการโครงการ หลักสูตรที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

>> (2.1 เดอะเลกาซี่ ริเวรอ์แคว)

>> (2.2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น)

>> (2.3 ชมรมสุขภาพ โดยภูมิปัญญาไทย โดย Me Tour  

และศูนย์ฝึกอบรม อภัยภูเบศร เดย์สปา

>> (2.4 นิตยสารเพื่อผู้สูงวัย โอ-ลั้นลา)

>> (2.5 เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล

 

พิมพ์แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ:   >> พิมพ์แบบตอบรับ


สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.

ผู้รับผิดชอบโครงการ: คุณพัชรา คุ้มเสถียร, คุณมนิษา บุญชิต

เบอร์โทรศัพท์:  0 2547 1755, 0 2547 1796

โทรสาร 0 2547 1783