รายชื่อผู้ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายชื่อ
กรณีไม่พบหน่วยงานที่เลือก ให้พิมพ์คำว่า "อื่นๆ" ลงในช่อง
# Reg_ID ชื่อ-นามสกุล กรม/หน่วยงาน รุ่นที่อบรม สถานะ พิมพ์แบบตอบรับ
1 36451 นางรังสิมา แย้มภักดี หลักสูตรที่ 2.4: (รุ่นที่ 2) โอ-ลั้นลา: วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 (เดิมรอย้าย) อนุมัติ พิมพ์แบบตอบรับ