รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร :

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 25 จากทั้งหมด 25 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นางสาวแสงมณี จันทรสุต นักทรัพยากรบุคคล สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
2 นางสาวบุศรินทร์ ตราบุรี เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
3 นางสาวบุศรินทร์ ตราบุรี เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
4 นายณัฐดนัย ก้านบัว เจ้าพนักงานธุรการ กรมประมง
5 นายไชยสิทธิ์ ศรีประเสริฐ นักวิชการคอมพิวเตอร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
6 นางสาวนฤมล คงทอง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
7 อติกานต์ คนขยัน นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
8 อติกานต์ คนขยัน นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
9 นางสาวเบญจมาพร ปลาทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
10 นางสาวเบญจมาพร ปลาทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
11 นางสาวไพรินทร์ รุ่งเรืองแก้วมณี นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
12 นางสาวไพรินทร์ รุ่งเรืองแก้วมณี นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
13 นางสาวชุติมา สุขยวง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
14 นางสาวอันธิการ์ แก้วมี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
15 นางปิยะมาศ ชูราศรี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
16 นางสาวเพทาย บรรจง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
17 นางสาวเพทาย บรรจง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
18 นางศิรินธร สมปาน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3 -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
19 นางศิรินธร สมปาน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3 -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
20 นางสุวรรณา สุขกิจเจ เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
21 นางสาวสุพรรษา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
22 นางสาวสุพรรษา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
23 นางสาวธัญญาภรณ์ แสงงาม นักทรัพยากรบุคคล กรมธุรกิจพลังงาน
24 นางสาวธัญญาภรณ์ แสงงาม นักทรัพยากรบุคคล กรมธุรกิจพลังงาน
25 นางสาวสุลาวัลย์ ฉัตรทอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --