รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 15

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 47 จากทั้งหมด 47 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ กรมกิจการผู้สูงอายุ
2 นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ กรมท่าอากาศยาน
3 นายศานติ ภักดีคำ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
4 นายนิรันดร์ มูลธิดา กรมส่งเสริมสหกรณ์
5 นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
6 นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
7 นายพรยศ กลั่นกรอง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
8 นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9 นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
10 นางสาวกาญจนา พูลแก้ว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
11 นายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
12 นางเตือนใจ คงสมบัติ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
13 นางสุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14 นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
15 นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
16 นายกัฬชัย เทพวรชัย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
17 นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ กรมทางหลวง
18 นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
19 นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20 นายวรงค์ แสงเมือง กรมการพัฒนาชุมชน
21 นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
22 นางสุจิตรา แก้วไกร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
23 นางนุสรา วงษ์สุวรรณ กรมคุมประพฤติ
24 นางสาวจีระภา บุญรัตน์ สำนักงานประกันสังคม
25 นายประวัติ แดงบรรจง กรมพัฒนาที่ดิน
26 นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ สำนักงาน ป.ย.ป.
27 นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
28 นางอารดา เฟื่องทอง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
29 นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา กรมอนามัย
30 นางพรนิภา มาสิลีรังสี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
31 นายโสภัชย์ ชวาลกุล กรมปศุสัตว์
32 นายวรวีร์ ไวยวุฒิ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
33 นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
34 นายปรัชญา เปปะตัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
35 นายบุญเสริม ขันแก้ว กรมการท่องเที่ยว
36 นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
37 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
38 นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
39 นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ กรมการจัดหางาน
40 นายมานพ หนูสอน กรมประมง
41 นายชูชีพ ธรรมเพชร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
42 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
43 นายวิทยา แก้วมี กรมชลประทาน
44 นายชาญ วชิรเดช กรมราชทัณฑ์
45 นางพจมาน ท่าจีน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
46 นางสาววรวรรณ พลิคามิน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
47 นางรพีพร กลั่นเนียม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์