รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 15

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 42 จากทั้งหมด 42 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
1 นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
2 นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน
3 นายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
4 นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
5 นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
6 นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
7 นายพรยศ กลั่นกรอง รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
8 นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
9 นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
10 นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
11 นายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
12 นางเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
13 นางสุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14 นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
15 นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
16 นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
17 นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง กรมทางหลวง
18 นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
19 นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20 นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
21 นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
22 นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
23 นางนุสรา วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
24 นางสาวจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม
25 นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
26 นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงาน ป.ย.ป.
27 นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
28 นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
29 นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กรมอนามัย
30 นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
31 นายโสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
32 นายวรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
33 นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
34 นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
35 นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
36 นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
37 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
38 นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
39 นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดี กรมการจัดหางาน
40 นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง กรมประมง
41 นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
42 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ