รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 98

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 243 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
1 นายพิทักษ์ วัฒนพงศ์พิศาล ผู้อำนวยการ กรมเจ้าท่า
2 นางประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการ กรมวิชาการเกษตร
3 นายไพจิตร แสงทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 16
4 นางจิรนันท์ วาสุเทพรังสรรค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5 นางน้ำทิพ เอกนิพิฐสริ ผู้อำนวยการ กรมเจ้าท่า
6 นายสิทธิรงณ์ เร่งเงียบ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
7 ร้อยตำรวจเอกพลสัณห์ เทิดสงวน ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
8 นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร ผู้อำนวยการ กรมการจัดหางาน
9 นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
10 นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
12 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
14 นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
15 นางสาวจิตติมา มัณฑะจิตร ผู้อำนวยการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
16 นางบุษราคัม อ่ำสกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐมนตรี - รง.
17 นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ ผู้อำนวยการกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง
18 นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการ กรมประมง
19 นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ -
20 นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21 นางสาวนิจรินทร์ โอภาสเสถียร ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
22 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23 นางสาวหทัยรัตน์ ทีปประชัย ผู้อำนวยการ กรมการค้าภายใน
24 นางสมนึก สิทธิการณา พลังงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
25 นายสมบัติ สุวรรณมณี อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
26 นายอนุชิต ลิ้มสุวัฒน์ ผู้อำนวยการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
27 นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์ ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
28 นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา
30 นางสาวอลิน ชินทรารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
31 นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
32 นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
33 นางสาวขวัญใจ พรานุสร ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคลัง) กรมบัญชีกลาง
34 นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์
35 นายมหิทธร สุรบุญจรัส ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
36 นายวรวิทย์ สิทธิโสภณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37 นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์
38 นายเลิศฤทธิ์ วนะภูติ ผู้อำนวยการ สำนักแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
39 นายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
40 นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
41 นายพรพิทักษ์ พันธ์หล้า นายสัตวแพทย์ กรมควบคุมโรค
42 นายสุกิจ ครุฑคง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
43 นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร
44 นางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์ ผู้อำนวยการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
45 นางสาวชลาริน นิลพิฤกษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
46 นายถนัดกิจ นิวาทวงษ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) สูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
47 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
48 นางเจตปรียา ขำเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
49 นางสาวธิดากุญ แสนอุดม ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมวิชาการเกษตร
50 นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
51 นางสาวกรุณา เนียมเอี่ยม ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
52 นายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์
53 นายชาคริต ปิตานุพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
54 นายวัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมอุตุนิยมวิทยา
55 นางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
56 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
57 นายณัฐ โก่งเกษร ผู้อำนวยการสำนัก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
58 นายรพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผู้อำนวยการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
59 นางสาวอุมา ศรีสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
60 นายธีรกรณ์ พรเสนา ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
61 นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
62 นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการ กรมสุขภาพจิต
63 นายเฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
64 นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
65 นายนภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
66 นางสาวจงรัก อิ่มใจ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมวิชาการเกษตร
67 นางสาวอรวรรณ ยี่สาร ผู้อำนวยการ กรมธุรกิจพลังงาน
68 นางสาวเพ็ญแข อินทรสุวรรณ ็็อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต
69 นายนพพร ปสันตา เลขานุการกรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
70 นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
71 นายกาจฐิติ วิวัธวานนท์ ผู้อำนวยการ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
72 นายพิทักษ์ โสตถยาคม นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
73 นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
74 นางสาวมนต์สินี เห็นพร้อม ผู้อำนวยการกอง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
75 นายชัฐพล สายะพันธ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
76 นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
77 นายสุเทพ ประเทืองโภคเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง
78 นายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
79 นายอธึก ประเสนมูล ผู้อำนวยการ กรมการท่องเที่ยว
80 นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
81 นางปรารถนา ชัยญานะ อำนวยการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
82 นางสาวณัชญานุช สุดชาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
83 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
84 นางศิรัณ ธีรทัศน์ธำรงค์ ประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคม
85 นางสาวหฤทัย ปภุสสโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
86 ดร.มิตรชัย สมสำราญกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
87 นายปิยะ ท้วมเกร็ด อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
88 นางปรานอม ประดิษฐกำจรชัย ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
89 นางกันยมาส ชูจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
90 นายวิษณุ สวัสดิสวนีย์ แรงงานจังหวัดตราด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
91 นายสมพร เกื้อสกุล เจ้าพนักงานประมง กรมประมง
92 นางสาวยุภา ทองถม แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
93 นางสาวกษิรัตน์ สุรวิชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
94 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
95 นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
96 นายกฤชธนา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการ กรมการค้าภายใน
97 นายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
98 นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
99 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
100 นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Pages