รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 98

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 243 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 นายพิทักษ์ วัฒนพงศ์พิศาล กรมเจ้าท่า
2 นางประพิศ วองเทียม กรมวิชาการเกษตร
3 นายไพจิตร แสงทอง สำนักงานทางหลวงที่ 16
4 นางจิรนันท์ วาสุเทพรังสรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5 นางน้ำทิพ เอกนิพิฐสริ กรมเจ้าท่า
6 นายสิทธิรงณ์ เร่งเงียบ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
7 ร้อยตำรวจเอกพลสัณห์ เทิดสงวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
8 นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร กรมการจัดหางาน
9 นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
10 นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
12 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
14 นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
15 นางสาวจิตติมา มัณฑะจิตร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
16 นางบุษราคัม อ่ำสกุล สำนักงานรัฐมนตรี - รง.
17 นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ กรมบัญชีกลาง
18 นายเผดิม รอดอินทร์ กรมประมง
19 นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ -
20 นายสท้าน วารี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21 นางสาวนิจรินทร์ โอภาสเสถียร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
22 นางจารุวรรณ บุญโต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23 นางสาวหทัยรัตน์ ทีปประชัย กรมการค้าภายใน
24 นางสมนึก สิทธิการณา สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
25 นายสมบัติ สุวรรณมณี สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
26 นายอนุชิต ลิ้มสุวัฒน์ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
27 นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
28 นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 นางสาวฐิติมา สุภภัค กรมการศาสนา
30 นางสาวอลิน ชินทรารักษ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
31 นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
32 นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
33 นางสาวขวัญใจ พรานุสร กรมบัญชีกลาง
34 นายธนรัฐ โคจรานนท์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
35 นายมหิทธร สุรบุญจรัส สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
36 นายวรวิทย์ สิทธิโสภณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37 นายสมพล ไวปัญญา กรมปศุสัตว์
38 นายเลิศฤทธิ์ วนะภูติ สำนักแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
39 นายพัฒนชาต ชุมทอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
40 นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
41 นายพรพิทักษ์ พันธ์หล้า กรมควบคุมโรค
42 นายสุกิจ ครุฑคง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
43 นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ กรมวิชาการเกษตร
44 นางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
45 นางสาวชลาริน นิลพิฤกษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
46 นายถนัดกิจ นิวาทวงษ์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
47 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
48 นางเจตปรียา ขำเสถียร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
49 นางสาวธิดากุญ แสนอุดม กรมวิชาการเกษตร
50 นายเจนภพ ชัยวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
51 นางสาวกรุณา เนียมเอี่ยม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
52 นายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ กรมปศุสัตว์
53 นายชาคริต ปิตานุพงศ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
54 นายวัฒนา กันบัว กรมอุตุนิยมวิทยา
55 นางนภวรรณ โกละกะ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
56 นายวินัย มะยมทอง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
57 นายณัฐ โก่งเกษร กรมป่าไม้
58 นายรพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
59 นางสาวอุมา ศรีสุข กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
60 นายธีรกรณ์ พรเสนา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
61 นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
62 นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล กรมสุขภาพจิต
63 นายเฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
64 นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
65 นายนภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
66 นางสาวจงรัก อิ่มใจ กรมวิชาการเกษตร
67 นางสาวอรวรรณ ยี่สาร กรมธุรกิจพลังงาน
68 นางสาวเพ็ญแข อินทรสุวรรณ กรมองค์การระหว่างประเทศ
69 นายนพพร ปสันตา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
70 นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
71 นายกาจฐิติ วิวัธวานนท์ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
72 นายพิทักษ์ โสตถยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
73 นางนภาพร แสงนิล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
74 นางสาวมนต์สินี เห็นพร้อม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
75 นายชัฐพล สายะพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
76 นายสุชาติ พุทธลา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
77 นายสุเทพ ประเทืองโภคเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
78 นายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
79 นายอธึก ประเสนมูล กรมการท่องเที่ยว
80 นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
81 นางปรารถนา ชัยญานะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
82 นางสาวณัชญานุช สุดชาดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
83 นางนภาพรรณ นาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
84 นางศิรัณ ธีรทัศน์ธำรงค์ สำนักงานประกันสังคม
85 นางสาวหฤทัย ปภุสสโร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
86 ดร.มิตรชัย สมสำราญกุล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
87 นายปิยะ ท้วมเกร็ด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
88 นางปรานอม ประดิษฐกำจรชัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
89 นางกันยมาส ชูจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
90 นายวิษณุ สวัสดิสวนีย์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
91 นายสมพร เกื้อสกุล กรมประมง
92 นางสาวยุภา ทองถม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
93 นางสาวกษิรัตน์ สุรวิชัย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
94 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
95 นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
96 นายกฤชธนา ทองประเสริฐ กรมการค้าภายใน
97 นายเอกชัย คำลือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
98 นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
99 นายอิทธิกร ช่างสากล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
100 นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Pages