รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 97

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 189 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 นายธนากร นาเชียงใต้ กรมพัฒนาที่ดิน
2 นายวิศนุเวศ เศวตนันทน์ สำนักงบประมาณ
3 นายไพจิตร แสงทอง สำนักงานทางหลวงที่ 16
4 นางสาวอลิน ชินทรารักษ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
5 นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ กรมการค้าภายใน
6 นายพิเชฏฐ์ ทองศรีนุ่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ
7 นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา กรมโรงงานอุตสาหกรรม
8 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
9 นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์ กรมบัญชีกลาง
10 นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
11 นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
12 นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
13 นายคนึง คมขำ กรมประมง
14 นางสาวฐิติมา สุภภัค กรมการศาสนา
15 พลตรีสถาพร กระแสร์แสน กรมเสมียนตรา
16 นายวชิระ กว้างขวาง กรมประมง
17 นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ กรมบัญชีกลาง
18 พลตรีชลวิทย์ เจริญวิศาล กรมเสมียนตรา
19 นางราณี อุปการะกุล -
20 นายอรรถพล ปัจจัย กรมสรรพากร
21 นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
22 นางพวงเพ็ชร ศรีธเนศชัย กรมสรรพากร
23 นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
24 นายประจวบ เจี้ยงยี่ กรมประมง
25 นายอนุพงศ์ กำปนาด สำนักงานรัฐมนตรี - อก.
26 นางอุบล มากอง กรมส่งเสริมการเกษตร
27 นายเจษฎา จันทร์อุไร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
28 นางสมนึก สิทธิการณา สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
29 นายณรงค์ อรุณภาคมงคล กรมท่าอากาศยาน
30 นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
31 นายเจนภพ ชัยวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
32 นายศุภกิตติ์ มะลิ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
33 นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์ สำนักงานทางหลวงที่ 10
34 นางสาวขวัญใจ พรานุสร กรมบัญชีกลาง
35 นางสาวอุมา ศรีสุข กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
36 นางเยาวรัตน์ ณ พัทลุง กรมสรรพากร
37 นางสาวชลาริน นิลพิฤกษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
38 นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
39 นายชุมศักดิ์ ชุมนุม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
40 นายสุรยุทธ กอบกิจพานิชผล กรมสรรพากร
41 นางมณัฐษสลิล ประเสริฐสุด กรมการค้าภายใน
42 นายชาคริต ปิตานุพงศ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
43 นายชัยยุทธ สุขเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
44 นายวินัย มะยมทอง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
45 นายธีระศักดิ์ สีนา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
46 นางน้ำทิพ เอกนิพิฐสริ กรมเจ้าท่า
47 นางนภวรรณ โกละกะ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
48 นางสาวศุภดี ถนอมศักดิ์กุล กรมสรรพากร
49 นายดุษฎี เจริญลาภ กรมโยธาธิการและผังเมือง
50 นางธาราพร สิงหพันธุ์ มหิทธาฟองกุล กรมธนารักษ์
51 นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
52 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
53 นายอำนาจ เรืองแสง กรมสรรพากร
54 นายบรรจง พลขันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
55 นายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
56 นายเสริมสกุล พจนการุณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
57 นางดารุณี พีขุนทด สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
58 นางสุณี เหลืองศิริวัฒนา กรมการขนส่งทางบก
59 นายฉัตรชัย คุณโลหิต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
60 นางสาวจงรัก อิ่มใจ กรมวิชาการเกษตร
61 นางสมาพร นิลประพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
62 นายชิตชัย สุทธิภูล กรมบังคับคดี
63 นางสาวปัทมากร โอสถ กรมสรรพากร
64 นางสาวนุศรา กลิ่นกระจาย กรมสรรพากร
65 นายพลเทพ เลิศวรวนิช กรมทางหลวง
66 นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
67 นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
68 นายธีรกรณ์ พรเสนา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
69 นายภยันต์ บรรเทาทุกข์ กรมสรรพากร
70 นางสาวทิพา ไกรลาศ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
71 นายปิยะ ท้วมเกร็ด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
72 นายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน กรมศิลปากร
73 นายประเทือง กาศมณี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
74 นางมยุรา สนส่ง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
75 พันตำรวจเอกศุภกิจ ต่อบุญ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
76 นางวิสากร สุขช่วย กรมธนารักษ์
77 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
78 นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิพงษ์ สำนักงบประมาณ
79 นายกฤชธนา ทองประเสริฐ กรมการค้าภายใน
80 นางสาวสมคนึงนิจ สีมะสิงห์ สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง
81 นางกฤษณา จันทร์แก้ว กรมประมง
82 นางสาวอรทัย สุพรรณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
83 นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ กรมทางหลวง
84 นางดาวรุ่ง ใจจริง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
85 นายสมศักดิ์ กรีชัย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
86 นางสาววราวรรณ กิจวิชา กรมสรรพากร
87 นางสาวประนิอร เตียวตรานนท์ สำนักงบประมาณ
88 นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
89 นายสราวุฒิ บุญเกื้อ กรมป่าไม้
90 นายวาสิฏฐ อินทรีย์ กรมสรรพากร
91 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
92 นายศุภโชค ควรฦาชัย กรมราชทัณฑ์
93 นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
94 นางอาภาพร สินธุสาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
95 นางสาวชิยาวรรณ จงวัฒนา กรมทรัพย์สินทางปัญญา
96 นายคมกฤษ แป้นโพธิ์กลาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
97 นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข มหา​วิทยาลัย​อุบล​ราชธานี​
98 นางภาวนา ฤกษ์หร่าย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
99 นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
100 นายกำธร สุวรรณเวช กรมป่าไม้

Pages