รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 97

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 189 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
1 นายธนากร นาเชียงใต้ ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาที่ดิน
2 นายวิศนุเวศ เศวตนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ
3 นายไพจิตร แสงทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 16
4 นางสาวอลิน ชินทรารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
5 นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สคต.ฮ่องกง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
6 นายพิเชฏฐ์ ทองศรีนุ่น พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
7 นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา เลขานุการกรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
8 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
9 นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมบัญชีกลาง
10 นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
11 นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
12 นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
13 นายคนึง คมขำ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมประมง
14 นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา
15 พลตรีสถาพร กระแสร์แสน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล กรมเสมียนตรา
16 นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมประมง
17 นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ ผู้อำนวยการกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง
18 พลตรีชลวิทย์ เจริญวิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม กรมเสมียนตรา
19 นางราณี อุปการะกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ศรชล. -
20 นายอรรถพล ปัจจัย ผู้อำนวยการ กรมสรรพากร
21 นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
22 นางพวงเพ็ชร ศรีธเนศชัย สรรพากรภาค กรมสรรพากร
23 นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
24 นายประจวบ เจี้ยงยี่ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง กรมประมง
25 นายอนุพงศ์ กำปนาด หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรี - อก.
26 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมส่งเสริมการเกษตร
27 นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
28 นางสมนึก สิทธิการณา พลังงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
29 นายณรงค์ อรุณภาคมงคล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยภาคพื้น กรมท่าอากาศยาน
30 นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
31 นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
32 นายศุภกิตติ์ มะลิ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
33 นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์ วิศวกรโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 10
34 นางสาวขวัญใจ พรานุสร ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคลัง) กรมบัญชีกลาง
35 นางสาวอุมา ศรีสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
36 นางเยาวรัตน์ ณ พัทลุง สรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 กรมสรรพากร
37 นางสาวชลาริน นิลพิฤกษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
38 นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
39 นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
40 นายสุรยุทธ กอบกิจพานิชผล เลขานุการกรม กรมสรรพากร
41 นางมณัฐษสลิล ประเสริฐสุด ผู้อำนวยการ กรมการค้าภายใน
42 นายชาคริต ปิตานุพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
43 นายชัยยุทธ สุขเสริม วิศวกรเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
44 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
45 นายธีระศักดิ์ สีนา ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
46 นางน้ำทิพ เอกนิพิฐสริ ผู้อำนวยการ กรมเจ้าท่า
47 นางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
48 นางสาวศุภดี ถนอมศักดิ์กุล ผู้อำนวยการ กรมสรรพากร
49 นายดุษฎี เจริญลาภ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
50 นางธาราพร สิงหพันธุ์ มหิทธาฟองกุล ผู้อำนวยการ กรมธนารักษ์
51 นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
52 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง ผบก.สอท.1 บช.สอท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
53 นายอำนาจ เรืองแสง สรรพากรพื้นที่ กรมสรรพากร
54 นายบรรจง พลขันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
55 นายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
56 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
57 นางดารุณี พีขุนทด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
58 นางสุณี เหลืองศิริวัฒนา ผู้อำนวยการ กรมการขนส่งทางบก
59 นายฉัตรชัย คุณโลหิต ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
60 นางสาวจงรัก อิ่มใจ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมวิชาการเกษตร
61 นางสมาพร นิลประพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
62 นายชิตชัย สุทธิภูล ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมบังคับคดี
63 นางสาวปัทมากร โอสถ สรรพากรพื้นที่ กรมสรรพากร
64 นางสาวนุศรา กลิ่นกระจาย สรรพากรพื้นที่ กรมสรรพากร
65 นายพลเทพ เลิศวรวนิช ผู้อำนวยการ กรมทางหลวง
66 นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
67 นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
68 นายธีรกรณ์ พรเสนา ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
69 นายภยันต์ บรรเทาทุกข์ สรรพากรพื้นที่ กรมสรรพากร
70 นางสาวทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)) ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
71 นายปิยะ ท้วมเกร็ด อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
72 นายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการ กรมศิลปากร
73 นายประเทือง กาศมณี ปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ผู้อำนวยการ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
74 นางมยุรา สนส่ง เลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
75 พันตำรวจเอกศุภกิจ ต่อบุญ รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
76 นางวิสากร สุขช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
77 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี นักวิชาการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
78 นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ
79 นายกฤชธนา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการ กรมการค้าภายใน
80 นางสาวสมคนึงนิจ สีมะสิงห์ นักวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง
81 นางกฤษณา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมประมง
82 นางสาวอรทัย สุพรรณ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
83 นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการ กรมทางหลวง
84 นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
85 นายสมศักดิ์ กรีชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
86 นางสาววราวรรณ กิจวิชา ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมสรรพากร
87 นางสาวประนิอร เตียวตรานนท์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1 สำนักงบประมาณ
88 นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
89 นายสราวุฒิ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6(อุดรธานี) กรมป่าไม้
90 นายวาสิฏฐ อินทรีย์ สรรพากรพื้นที่ยโสธร กรมสรรพากร
91 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
92 นายศุภโชค ควรฦาชัย ผู้บัญชาการเรือนจำ กรมราชทัณฑ์
93 นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
94 นางอาภาพร สินธุสาร ผู้อำนวยการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
95 นางสาวชิยาวรรณ จงวัฒนา นักวิชาการพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
96 นายคมกฤษ แป้นโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
97 นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข รอง​อธิการบดี​ มหา​วิทยาลัย​อุบล​ราชธานี​
98 นางภาวนา ฤกษ์หร่าย ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
99 นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
100 นายกำธร สุวรรณเวช ผู้อำนวยการ กรมป่าไม้

Pages