รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 96

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 254 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการ กรมการขนส่งทางบก
2 นายปรีชา ภู่สมบัติขจร ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3 นางนิอร สุขุม ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
4 นายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 นายพรเทพ ศรีธนาธร ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป / อัครราชทูต สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6 นายเอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
7 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8 นายณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
9 นายจเร พูลช่วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
10 นายวีรพันธ์ พวงเพชร ผู้อำนวยการ กรมคุมประพฤติ
11 นางสาววิไลพร หงษ์หิรัญกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด กรมที่ดิน
12 นางสาวอัญชลี ทำนุรัฐ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
13 นางสาวอมรรัตน์ จารุรัตน์ อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) (ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการเศรษฐกิจสูง) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
14 นายกฤษณพล วุฒิจันทร์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
15 นางจันทร์เจริญ เทพสุธา ผู้อำนวยการ กรมสรรพากร
16 นางสาวจุฑามณี ยอดแสง ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
17 นางสาวสุนิสา ผิวนวล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
18 นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 นางกฤติมา ชูแสงเลิศวิจิตร ผู้อำนวยการ กรมธุรกิจพลังงาน
20 นางพลินี เตชะมวลไววิทย์ ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ
21 นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 กรมเจ้าท่า
22 นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ ผู้อำนวยการ กรมกิจการผู้สูงอายุ
23 นายอภิชัย หาญสุริย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
24 นายสมศักดิ์ คำสนิท ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
25 นางปารณีย์ ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กรมส่งเสริมสหกรณ์
26 นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
27 นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา กรมธนารักษ์
28 นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
29 นางสาวสุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค
30 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
31 นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
32 นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
33 นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
34 นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
35 นายกรนิจ โนนจุ้ย ผู้อำนวยการ กรมการค้าภายใน
36 นางสาวกชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37 นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
38 นายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
39 นายสุกิจ ครุฑคง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
40 นางสาวขวัญใจ พรานุสร ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคลัง) กรมบัญชีกลาง
41 นายธาตรี สุนพงศรี ผู้ตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ์
42 นางพรอุมา หมอยา คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง
43 นายประสาน สังวาลเดช ผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
44 นางระพีพรรณ รัตนบริหาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
45 นางสาวภิรมย์ จันทร์วงษ์ คลังจังหวัดสมุทรสงคราม กรมบัญชีกลาง
46 นายปราโมทย์ ทองศรี ผู้อำนวยการ กรมราชทัณฑ์
47 นายวิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์ ผู้อำนวยการกองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
48 นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
49 นายอมร แก้วมรกต ผู้อำนวยการ กรมอุตุนิยมวิทยา
50 นายภัทรพล ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
51 นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
52 นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ รักษาราชการแทน ผอ.กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง
53 นายประสิทธิ์ ปาตังคะโร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
54 นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
55 นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง
56 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
57 นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
58 นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม ผู้อำนวยการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
59 นายสาธิต ปานขำ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมสหกรณ์
60 นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข ผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61 นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
62 นายวิชญพรรณ พลอยทับทิม อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
63 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มจังหวัดราชบุรี
64 นายนพวัชร์ อติวรรณาพัฒน์ คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง
65 นายไชยพจน์ กัณหา สถิติจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
67 นายธนากร นาเชียงใต้ ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาที่ดิน
68 นายอนิรุทธ์ โพธิหล้า อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
69 นางสาวพรพรรณ ตันนุกิจ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
70 นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
71 นายอังคาร รัตนสีดา นายแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
72 นายสมบัติ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
73 นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
74 นางนฤมล กรีพร ผู้อำนวยการ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
75 นายธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการ สถาบันประสาทวิทยา
76 นายสมศักดิ์ แก้วสอน ผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77 นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
78 นายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการ กรมศุลกากร
79 นายทรงพล ใหม่สาลี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80 นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
81 นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
82 นางสาวรัตนา เสาวนียากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
83 นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
84 นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
85 นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
86 นายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน กรมราชทัณฑ์
87 นายอาทิตย์ พัฒนพงศ์ชัย วิศวกรเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
88 นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคลัง) กรมบัญชีกลาง
89 นายวศิน กลั่นจิตร จัดหางานจังหวัดพัทลุง กรมการจัดหางาน
90 นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
91 นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำ กรมราชทัณฑ์
92 นายสมชาย รัตนสุภา เลขานุการกรม กรมการค้าภายใน
93 นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
94 นางสุภาวดี ระโยธี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
95 นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
96 นายดำรงค์ ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
97 นางสลิลา ยรรยงสวัสดิ์ เลขานุการกรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
98 นายตรี อัญชลีสังกาศ ผู้อำนวยการกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
99 นายนนทิชัย ลิขิตาภรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100 นายเรืองเดช มังกรเดชสกุล ผู้อำนวยการ กรมการขนส่งทางราง

Pages