รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leader Development) รุ่นที่ 27

โควต้าจำนวน : 0 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 256 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นางสาวจอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร นักวิชาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2 นายไมเคิล ลาลวานี
3 นายกฤติน สุขสด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมบังคับคดี
4 นางสาวพรพิมล สมนึก นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5 นางสาวพรรณวดี คำไชยวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
6 นางสาวอัญชลี อรามรุญ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
7 นางสาวพิชยามนต์ จารึกสุนทรสกุล นักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
8 นางสาวภาศิริ มนัสวรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
9 นางสาวพิมพา ตันธนศรีกุล นายแพทย์ กรมการแพทย์
10 นายมิติ นันตติกูล วิศวกรรังวัด กรมที่ดิน
11 นางสาวจีราภัสร์ ฤกษ์ปิยะทรัพย์ นักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
12 ดร.นวลนภา ไชยสุวรรณ นักวิชาการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13 นางสาวศรมณ เทพแก้ว นักสื่อสารมวลชน กรมประชาสัมพันธ์
14 นายภูวดล ตรีเมฆ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
15 นางสาวกมลทิพย์ อยู่เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทางหลวง
16 นายพุทธิพันธุ์ เศรณีปราการ วิศวกรโยธา กรมทางหลวง
17 นางสาวไพลิน กิตติคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
18 นางสาวนงนุช บุญเดิม นักนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
19 นางศศิศิศ บุญสนธิ นักนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
20 นางสาววันวิสา ธรรมาสถิตนุกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง
21 นางสาวศิรินันท์ วัฒนวิทย์ นักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
22 นางสาวพจนาพร กริชติทายาวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
23 นางสาวเพียงใจ น้อยดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
24 นางสาวสุภาวดี ศรีจำเริญ นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11
25 นางสาววิมลรัตน์ ตั้งมั่นวิทยศักดิ์ นักจิตวิทยา กรมราชทัณฑ์
26 นางสาววันวิสาข์ อภิหรรษากร นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน
27 นางสาวอนิลดา เนตตกุล นักนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
28 ร.ต.ท. อรรถวุฒิ ชื่นปิติกุล วิศวกร กรมธุรกิจพลังงาน
29 นายดำรงศักดิ์ ขวนขวาย นักนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
30 นายสัญชาติ คงบัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
31 นางสาวเกศกนก ศรีพุทธางกูร นักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
32 นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
33 นางสาวพรอนันต์ แข็งขันธ์ นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
34 นายรักษชัย นาทองไชย นายแพทย์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
35 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศนาฏ กลิ่นทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
36 นางสาวดวงพร วิธูรจิตต์ นักวิชาการเกษตร กรมการข้าว
37 นายณัฐวัตร อธึกโยธิน นักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร
38 นางสาวชนันภรณ์ ปุ้งเผ่าพันธ์ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
39 นางชวิกา ตันมณีวัฒนา นักวิชาการภาษี กรมสรรพากร
40 นายจักรกฤษณ์ กันแสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
41 นายณัฐนัย หงสุรพันธ์ วิศวกรเครื่องกล กรมการขนส่งทางบก
42 ว่าที่ร้อยตรีโอฬาร พญาสุวรรณ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
43 นางสาวบุญศิริ จึงจรัสทรัพย์ นักประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
44 นางสาวจอมขวัญ อาคมานนท์ นักวิทยาศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
45 นายโชคอนันต์ รักษาภักดี นักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
46 นายอานนท์ เชื้อฉุน วิศวกรโยธา กรมทางหลวง
47 นางสาวนันทวรรณ ปัญญาพินิจ นักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
48 นายสมคิด ศิริรูป วิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน
49 นายนาวิน ธาราแสวง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
50 นายอนุพงษ์ คำสุภาพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
51 นางสาววรวรรณ มสาริญานนท์ นายสัตวแพทย์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
52 นายประวิทย์ ยึดพวก วิศวกร กรมธุรกิจพลังงาน
53 นางสาวชญาณิศา นันทสกุลการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
54 นางสาวชญานี ปวีรวัฒน์ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานประกันสังคม
55 นางสาวพรกมล หนูจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป กรมประมง
56 นายคเณศ เต็มไตรรัตน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
57 นายภูริทัต ศุภคุณ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
58 นายฐิติวัฒน์ แก้วอำดี นักวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59 นายธโนดม จริยะพันธุ์ นักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม
60 นายเอกวิชิต เวชพาณิชย์ วิศวกร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
61 นางสาวสุธีกานท์ พินวิวัฒน์ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
62 นางสาวพัณณ์ชิตา เวชสาร นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
63 นายศักรินทร์ บวรรุ่งสิริกุล นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร
64 นางสาวอุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
65 นางสาวกรกช แก้วไพฑูรย์ นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร
66 นางสาวสิริพรรณ อัชวสัจกุล เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
67 นายณฤพนธ์ ซี่โฮ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
68 นางสาวสุจิรา ปานจนะ นักประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
69 นางสาวทตายา รัชตาธิวัฒน์ นิติกร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
70 นางสาวมินตรา ลักขณา นายสัตวแพทย์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
71 นายรชต ละอองเทพ นักวิชาการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
72 นางสาวรุสมีนา นิมะ นักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม
73 นางสาวปัณฑารีย์ คงสัตย์ นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
74 นายพงษ์ธวัต เกะสูงเนิน . คณะกรมการพลเรือนและข้าราชการ
75 นางสาวพรฤทัย เชื้อบัณฑิตพร นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
76 นางสาวจุฑา กีฬา นักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
77 นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
78 นางสาวจุฑาภรณ์ หวังกุหลำ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
79 นายชาญวิทย์ ทะนันชัย นักวิชาการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
80 นางสาวสุธารี เกียรติมั่น วิศวกร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
81 นางสาวกานต์รวี ศรีพวงผกาพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
82 นางสาวทิพย์เกษม เมฆจรูญ นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
83 นางสาวปยุดา สลับศรี นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
84 นางสาวสุพัชรรงค์ สุมารินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
85 นางสาวเทพสุดา ฟูเมืองปาน พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
86 นางสาวพรสวรรค์ เร่งรีบ นักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ
87 นางสาวพิมพ์อัปสร บริบูรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
88 นางกมลธน สิงห์มณี นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
89 นายนพดล จินดาธรรม หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่ง
90 นางสาวอินทิรา มินช่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
91 นางจริยา จิโรจน์กุล นักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร
92 นางสาวภัทรมาศ พานพุ่ม นักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
93 นางสาวชุติมา คีรีรัฐพิศาล นิติกร กรมศุลกากร
94 นายธีศิษฏ์ สองเมือง วิศวกร กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน
95 นางสาวณัฐินี พรหมประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
96 นางสาวเกศศร์วเลิศ จรัญฤกษ์ถวิล เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
97 นางสาวสายจิต ดาวสุโข นักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
98 นายตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์ วิศวกรการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
99 นายธฤต รัตนสัค นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100 นายอัฏฐพร สิทธิ์วิภูศิริ นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

Pages