รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 94

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 339 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2 นายทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการ กรมพลศึกษา
3 นายพรยศ กลั่นกรอง ผู้อำนวยการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
4 นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา
5 นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6 นายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการ กรมอุตุนิยมวิทยา
7 นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา กรมธนารักษ์
8 นางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล จัดหางานจังหวัดขอนแก่น กรมการจัดหางาน
9 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ กรมธนารักษ์
10 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้อำนวยการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
11 นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
12 นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด จัดหางานจังหวัดสระบุรี กรมการจัดหางาน
13 นางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
14 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี กรมธนารักษ์
15 นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) / ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16 นางสาวอัญชลี ทำนุรัฐ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
17 นายสุริยะ กาวงษ์กลาง นายสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์
18 นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
19 นายธานินทร์ พุ่มอรุณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
20 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์
21 นายประจวบ ทองอยู่ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน
22 นายวรุณ ปิยนิรันดร์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมธุรกิจพลังงาน
23 นางรษิกา ชาญณรงค์ อื่นๆ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
24 นายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการ กรมทางหลวง
25 นางนารี โกเจริญ ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม
26 ดร.เทพภิญโญ โคตรนนท์ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กรมการค้าภายใน
27 นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย กรมการปกครอง
28 นายอำคา ยอดโพธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ตาก กรมสรรพสามิต
29 นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
30 นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ กรมศิลปากร
31 พันตำรวจโทธัญญะ ระย้า ผู้อำนวยการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
32 ว่าที่ร้อยโทสิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กรมคุมประพฤติ
33 นายพัฒนพงศ์ ทองสุข ผู้อำนวยการ กรมทางหลวง
34 นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผู้อำนวยการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
35 นายกิตติ จันทร์ส่อง เลขานุการกรม กรมทรัพยากรน้ำ
36 นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ นายด่านศุลกากร กรมศุลกากร
37 นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์ นักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
38 นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง กรมทางหลวง
39 นายวิศณุ วัชราวนิช เลขานุการกรม (ผู้อำนวยการสูง) กรมศุลกากร
40 นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผู้อำนวยการกอง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
41 นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ ผู้อำนวยการ กรมการปกครอง
42 นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
43 นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ทางหลวง
44 นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
45 ดร.นภสร โศรกศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
46 นายนิรันดร์ มูลธิดา สหกรณ์จังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์
47 นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานประกันสังคม
48 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
49 นายปราบพล โล่ห์วีระ วิศวกรโยธา กรมทางหลวง
50 นายนรุณ สุขสมาน ผู้อำนวยการกอง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
51 นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
52 นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการ กรมศิลปากร
53 นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
54 นางอรอนุตตร์ สุทธิ์เสงี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
55 นายประเทือง กาศมณี ปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ผู้อำนวยการ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
56 นายชโนภาส แก้วจีน ผอ.ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
57 นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ ผู้อำนวยการ กรมวิชาการเกษตร
58 นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข ผู้อำนวยการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
59 นายธนู สุวรรณโน ผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60 นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน สำนักงานรัฐมนตรี - รง.
61 นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
62 นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
63 นายนพดล สรวงประดิษฐ์ พลังงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
64 นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร กรมศุลกากร
65 นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66 นายจเร พูลช่วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
67 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
68 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
69 นางสุภา อินทปัชฌาย์ อำนวยการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
70 นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด (อำนวยการ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
71 นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
72 นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
73 นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74 นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ กรมควบคุมโรค
75 นางสาวธนาวดี ตันติทวีวัฒน์ นายแพทย์ กรมควบคุมโรค
76 นายพิษณุ มูลกะรัตน์ ผู้อำนวยการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
77 นางสาววิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐมนตรี - ดท.
78 นายอดิเรก แตงทอง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมการขนส่งทางบก
79 นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
80 นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
81 นางสาวขวัญใจ พรานุสร ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคลัง) กรมบัญชีกลาง
82 นายนรินทร์ศักย์ สัทธาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กรมเจ้าท่า
83 นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้อำนวยการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
84 นายอภัย เอียดบัว ผู้อำนวยการ กรมคุมประพฤติ
85 นางสาวพัชรี จงรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐมนตรี - พน.
86 นายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการส่งเสริมการเกษตร)) กรมส่งเสริมการเกษตร
87 นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
88 นางพรพิณี บุญบันดาล ผู้อำนวยการ กรมหม่อนไหม
89 นายศุภโชค ควรฦาชัย ผู้อำนวยการกองทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์
90 นางสาววารี เเว่นเเก้ว ผู้อำนวยการระดับสูง กรมบัญชีกลาง
91 นายสุชาติ จุลพูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม กรมหม่อนไหม
92 นายอนุกูล ใบไกล ผู้อำนวยการกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
93 นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
94 นางสาวชุลีรัตน์ ทองทิพย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
95 นายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
96 นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
97 นายจุมพล ตันติวงษากิจ นายแพทย์ กรมควบคุมโรค
98 นางสาวรานี อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ย.ป.
99 นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
100 นางสาวทัศไนย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้อำนวยการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Pages