รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 93

โควต้าจำนวน : 0 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 319 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2 นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ย.ป.
3 นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4 นางสาวภคนันท์ ศิลาอาสน์ ผู้อำนวยการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
6 นางสุรีย์ เกาศล ผู้อำนวยการ กรมการศาสนา
7 นางอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
8 นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
9 นายทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการ กรมพลศึกษา
10 นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
11 นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
12 นายKiattisak Chontikul การตลาด สามมิตรยนต์ยโสธร
13 นางรัตนา สามารถ ผู้อำนวยการกอง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
14 นางดวงสุดา จิรประดิษฐกุล เลขานุการกรม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
15 นายจักรภพ วัชรมณเฑียร วิศวกรโยธา กรมทางหลวง
16 นางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ ผู้อำนวยการ กรมศุลกากร
17 นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
18 นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
19 ดร.รัชนี วัฒนวิศิษฎพร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
20 นายปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
21 นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22 นายสมศักดิ์ ภู่สกุล ผู้อำนวยการ กรมบัญชีกลาง
23 ดร.รัตน์เศรษฐ์ จามจุรี ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบล
24 นางอมรรัตน์ ภูมิวสนะ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 สำนักงบประมาณ
25 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ กรมธนารักษ์
26 นางจินดา เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
27 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้อำนวยการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
28 นายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการ กรมอุตุนิยมวิทยา
29 นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง (ผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
30 นายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ เลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน
31 นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด จัดหางานจังหวัดสระบุรี กรมการจัดหางาน
32 นายสุวิทย์ มังคละ ผู้อำนวยการกอง กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
33 นายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์ ผู้อำนวยการ กรมศุลกากร
34 นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) / ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
35 นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์ ธนารักษ์พื้นที่ กรมธนารักษ์
36 นางสาววิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี กรมราชทัณฑ์
37 นายฉัตรชัย ศรีเฉลา ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
38 นายธานินทร์ พุ่มอรุณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
39 นายประจวบ ทองอยู่ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน
40 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการ กรมสรรพสามิต
41 นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนัก(ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการป่าไม้) กรมป่าไม้
42 นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
43 นายไพฑูรย์ ชนะชู อำนวยการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
44 นายเฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการ กรมควบคุมโรค
45 นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
46 ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
47 นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายด่านศุลกากรมุกดาหาร กรมศุลกากร
48 ว่าที่ร้อยโทสิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กรมคุมประพฤติ
49 นางศศิธร กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง
50 นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์ ผู้อำนวยการ กรมทางหลวง
51 นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
52 นางสาวเพ็ญแข จันทร์สว่าง อำนวยการ สำนักงบประมาณ
53 นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี กรมราชทัณฑ์
54 นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
55 นายธงชัย มณีชาติ นายด่านศุลกากรกันตัง กรมศุลกากร
56 นายมนต์ชัย แจ้งไพร ผู้อำนวยการ กรมธุรกิจพลังงาน
57 นายภาคภูมิ เลิศวัฒนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง กรมศุลกากร
58 นางสาวราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
59 นายสุริยะ กาวงษ์กลาง นายสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์
60 นายธีรพงค์ สุขช่วย ผู้อำนวยการ กรมธนารักษ์
61 นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการ กรมศิลปากร
62 นายปราบพล โล่ห์วีระ วิศวกรโยธา กรมทางหลวง
63 นายนิรันดร์ มูลธิดา สหกรณ์จังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์
64 นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน สำนักงานรัฐมนตรี - รง.
65 นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อำนวยการ กรมปศุสัตว์
66 นางอารียา สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
67 นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
68 นางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
70 นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2(สระบุรี) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2(สระบุรี)
71 นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมทางหลวง
72 นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
73 นางสาวชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมควบคุมโรค
74 นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานประกันสังคม
75 นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
76 นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
77 นายประพันธ์ คำบาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
78 นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
79 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
80 นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
81 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมส่งเสริมการเกษตร
82 นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
83 นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
84 นายพีรกานต์ บูรณากาญจน์ นายด่านศุลกากร กรมศุลกากร
85 นายจเร พูลช่วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
86 นางสุภา อินทปัชฌาย์ อำนวยการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
87 นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
88 นางสาววรรณา พันธพฤทธ์พยัต นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
89 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
90 นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดตรัง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
91 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
92 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร
93 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
94 นางสาวปริยนงคราญ จงธรรมคุณ ผู้อำนวยการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
95 นางลัพธวรรณ วอลช์ แรงงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
96 นางอัจฉรา เราจุติธรรม ผู้อำนวยการ กรมการจัดหางาน
97 นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ กรมควบคุมโรค
98 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99 นายพิษณุ มูลกะรัตน์ ผู้อำนวยการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
100 นางสาวขวัญใจ พรานุสร ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคลัง) กรมบัญชีกลาง

Pages