รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13

โควต้าจำนวน : 0 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 370 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
1 นายภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2 นายอารยัน รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ กรมเจ้าท่า
3 นายเธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 นางนภารัตน์ สัมพันธ์ภักดี ผู้อำนวยการภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
5 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6 นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7 นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
8 นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กรมปศุสัตว์
9 นายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
10 นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน
11 นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน
12 นายสรายุทธ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ กรมชลประทาน
13 นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ ผู้อำนวยการ กรมธนารักษ์
14 นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
15 นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์
16 นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
17 นายประยุทธ์ ไกรปราบ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมทรัพยากรน้ำ
18 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 นายบุญล้ำ จั่นบรรจง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่1 กรมเจ้าท่า
21 นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22 นายสุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23 นางสาวทิวาพร ผาสุข ผู้อำนวยการกองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
24 นางอัญสุชา พงศ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อำนวยการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 นายสมร ปาโท ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
26 นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
27 นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
28 นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล นายสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์
29 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
31 นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
32 นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
33 นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
34 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
35 นายโกมล นมรักษ์ ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
36 นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
37 นางจริญญา จักรกาย วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
38 นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมปศุสัตว์
39 นายนิพนธ์ วรรณภักดี พาณิชย์จังหวัดแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
40 นายสรรเสริญ นามพรหม ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
41 นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
42 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
43 นายวรรณวิจักษณ์ กุศล ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
44 นางสาวสุวรรณี แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
45 นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
46 นายณฤทธิ์ บุญชัย อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
47 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
48 นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จังหวัดยะลา
49 นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
50 นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 กรมเจ้าท่า
51 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
52 นายอังกูร บัวศรี ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี กรมธนารักษ์
53 นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
54 นายสมชาย จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
55 นายเทอดศักดิ์ รัญจวน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
56 นางมารศรี ใจรังษี ประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคม
57 นายมนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปลัดกกระทรวงสาธารณสุข
58 นางสุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
59 นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
60 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
61 นางสาวเอื้องพร นพคุณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
62 นางสมฤดี พู่พรอเนก ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน
63 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
64 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมปศุสัตว์
65 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
66 นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช หัวหนาสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรี - กก.
67 นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
68 พันจ่าอากาศโทพงศธร สนธิเส็ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
69 นายสายันต์ แสงสุริยันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
70 นายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
71 นางวิจิตรา บูรณะวานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
72 นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
73 นางธรรมพร แข็งกสิการ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
74 นายเสก นพไธสง เลขานุการกรม กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
75 ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
76 ว่าที่ร้อยตรีมนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
77 นางสาวพิยะดา สุดกังวาล ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวง
78 นางสุภาพ ไทยน้อย อำนวยการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
79 นางสาวพรพิไล มะลอย ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานประกันสังคม
80 นายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการ กรมทางหลวง
81 นางสุวารี เคียงประพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
82 นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ทางหลวง
83 นายวีรยุทธ ชานัย ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
84 นางอุมาพร ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
85 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
86 นายศรัญญู พูลลาภ หัวหน้าสำนักงาน(ผู้อำนวยการ)สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานรัฐมนตรี - กษ.
87 นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
88 นางอรวรรณ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) -
89 นางสาวเอกอร คุณาเจริญ ผู้อำนวยการ กรมองค์การระหว่างประเทศ
90 นางจรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
91 นาย;วิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา -
92 นางสาวกนิษฐา กังสวนิช ผู้อำนวยการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
93 นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
94 นางสิริศจี จินดามัย ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
95 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์
96 นางสาวนฤภร มุขแจ้ง ผู้อำนวยการ กรมธนารักษ์
97 นายยุทธนากร แก้วกัลยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
98 นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
99 นายสุรสิทธิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคม
100 นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Pages