รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำเชิงนวัตกรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” (ป.ย.ป.4) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 35 จากทั้งหมด 35 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นายชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2 นายจิตติ บรรจุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
3 นายอาคม ศาณศิลปิน นักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง นักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 นางสาวจารุภา อุ่นจางวาง หัวหน้ากลุุ่มสนับสนุนการตรวจราชการ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
6 นางสาวโรสลา แก้วมณี นักการข่าว สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
7 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 นายวีระวัฒน์ ศรีสม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9 นางสาวสถาพร บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
10 นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนัก 1 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
11 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 นางอาทิตยา ปัญญา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14 นางสาวบุษกร บุญจันทึก นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
15 นายณัฏฐพงษ์ ประพัฒน์รังษี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
16 นางปิยสุรางค์ กุลจิตติประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
17 นางสาวนิชา สาทรกิจ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
18 นายนราธร ปานดี นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
19 นายสุมิทธิ์ เกศวพิทักษ์ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
20 นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
21 นางสาวภัสสร สวาทะสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
22 นายไกรฤกษ์ ตันถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
23 พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
24 นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
25 นายวิชิต จิรมงคลการ นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
26 นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา รก.ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
27 นางสาวกมลวรรณ กวีรัตนธนะ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
28 นางสาวผ่องพรรณ ขันนารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
29 นายณัฐพล หาจันดา นักวิชาการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
30 นายคมกริช เศรษบุบผา นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
31 นายนายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
32 นายสมเจตน์ ทับมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
33 นางกุลธิดา มาแจ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
34 นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
35 นางสาวมิรันตี ปุงบางกะดี่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ