รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ (รุ่นที่ 5)

โควต้าจำนวน : 108 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 104 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นางสาวสินีนิษฐ์ งิ้ววิจิตร นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2 นางภัทรสินี แสงก่ำ นักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3 นายนิรันดร์ ยานะ นายช่างเทคนิค กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
4 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์เชื้อ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมควบคุมมลพิษ
5 นายสุรเชษฐ์ ช้อยบัวงาม นายช่างเครื่องกล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
6 นายสัตวแพทย์ปฐมพงษ์ จงจิตต์ นายสัตวแพทย์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7 นางสาวศุภวรรณ เกื้อสกุล นักทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
8 นางสาวอัจจิมา หาญชนะ นักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
9 นายปริญญา อ่อนพลับ นักวิชาการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
10 นางสาวศิรินรัตน์ สว่างไพศาลกุล เจ้าพนักงานธุรการ กรมการพัฒนาชุมชน
11 นายวุฒิกร พิบำรุง นักวิชาการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
12 นายวรรธนะ ศิริวรรณ นักวิชาการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
13 นางสาวเมธาวี ยศแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
14 นางสาวทิพวารี ศรีทองดี นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
15 นายจาฏพัจน์ แก้วช่วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมมลพิษ
16 นายสัตยา อินตานำ นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
17 นางสาวกัญญาภัค จันทร์เกตุ นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
18 นางสาวขวนขวาย ดารานนท์ นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
19 นายปวีณ ตั้งเจริญ นักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
20 นายหลักเจริญ ชมภูศรี นายช่างเทคนิค กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
21 นางสาวอาทิตยา รวดเร็ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน
22 นายบรรพต รักคุณ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
23 นายณัฏฐ์ฐากูร บูรณกูล นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
24 นางสาวกนกวรรณ นาคช่วย นิติกร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
25 นางสาวนางสาวพิลารักษ์ แสนฝ้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน
26 นายปิยะณัฐ บุญเลิศล้ำ นายช่างเทคนิค กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
27 นางสาวน่านนที ทองปัญจา นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
28 นายจักรภัทร ปานบัว นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
29 นายเอกธงชัย ขาวสอาด นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
30 นางสาวจีรนันท์ ชัยสิทธิ์ดำรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
31 นางอุมาพร ทองบุญ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
32 นายจีรพัฒน์ ทับทิมแสง เจ้าพนักงานธุรการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
33 นายวัศพล สินทรัพย์ วิศวกรปฎิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
34 นางสาวรสริน แสนติ๊บคำ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
35 นางสาวอินทิรา ขันอาสา นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน
36 นางสาวกัณฐิกา คำบุญเลิศ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
37 นายศุภฤกษ์ โนรี นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
38 นางสาวจรีรัตน์ ทองเงิน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน
39 นายนนทภัต ดีปวัตร์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน
40 นายคณากร บุญจันต๊ะ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
41 นายณัฐชนน อนุสนธิ์ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
42 นายอนุพงษ์ สุสมวงค์ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
43 นางสาวนิสารัตน์ ทองเพิ่ม เจ้าพนักงานธุรการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
44 นายอำนาจ ธรรมสละ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
45 นายชาญณรงค์ มณีฤทธิ์ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
46 นายจักรพงศ์ จิตชาญวิชัย นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
47 นายกษิดิ์เดช แสนใจวุฒิ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
48 นางสาวจันทนีย์ ทาประดิษฐ์ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
49 นายณฐพร สารสุวรรณ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
50 นายธนรัฐ ธนะหมอก นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
51 นางสาวณัฐธนากร สงประชา นักธรณีวิทยา กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
52 นางสาวธมนวรรณ จิตสงค์ นักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
53 นายสมภพ ศิริธนานุกูลวงศ์ นักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
54 นางสาวเปมิกา ทั่งทอง นักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
55 นางสาวรุ่งเรือง สีทองคำ นักวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56 นายอนุพงศ์ ทองแท้ นักวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57 นางสาวทัศนีย์ อ่อนดำ นักวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58 นางสาววรรษมน ศรีกอก เจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59 นางสาวณัฐฐศศิ ปภัชญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60 นางสาววรรณฤดี ประเสริฐชัย เจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61 นางสาวขวัญมนัส ธรรมทวีนันท์ นักวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62 นายมาไท ก้องสุรกาญจน์ ช่างรังวัด กรมที่ดิน
63 นายนิพนธ์ แก้วไพศาล เจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64 นายพิริยะ หลักพรม นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
65 นายอภิเชษฐ์ สุรินทร์ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
66 นายดนัย คงเขียว นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
67 นางสาวบุญรักษา สุขสโมสร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
68 นายพงษกร ไชยบำรุง นักธรณีวิทยา กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
69 นางอุรัสยา ช่วยนิมิตร เจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
70 นายภูวดล พิพุธวัฒน์ นักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
71 นางสาวนิลยา ทองรักษ์ นักวิชาการพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
72 นางสาวอัสมา เพ็ชร์ทองคำ นักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
73 ว่าที่ร้อยตรีเวทิศ ธนกรดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
74 นางสาวบงกช ฉกามานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
75 นายตฤณ บัวภาคำ วิศวกร กรมธุรกิจพลังงาน
76 นายสุรกฤษณ์ นกมั่น วิศวกร กรมธุรกิจพลังงาน
77 นางสาวกุสุมาลย์ พรหมดนตรี - สำนักงานกรมศุลกากรตรวจสินค้าท่อากาศยานสุวรรณภูมิ
78 นายณัฐพล ธนาวุฒิ นักวิทยาศาสตร์ กรมศุลกากร
79 นางสาวพัชรี แย้มประยูร นักวิทยาศาสตร์ กรมศุลกากร
80 นายศักดิ์ชัย เกิดพิทักษ์ นักวิทยาศาสตร์ กรมศุลกากร
81 นายบพิตร พรหมสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
82 นายอรรถพงษ์ ทองดอนเหมือน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
83 นางสาวตรีทิพยนิภา ทองกระมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
84 นางสาวนวรัตน์ ยอดผักแว่น นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
85 นางพนิดา ทักษิณาชลเทพ นักพัฒนาสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
86 นายทวีรักษ์ สลางสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการ กรมการพัฒนาชุมชน
87 นางสาวกิรติกา พลภูงา เจ้าพนักงานธุรการ กรมการพัฒนาชุมชน
88 นางสาวสุทธิดา รุนกระโทก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน
89 นางสาวศรสวรรค์ รวบรวม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน
90 นางสาวสุกัญญา บุญยรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ กรมการพัฒนาชุมชน
91 นายณฐวัฒน์ มโหฬาร เจ้าพนักงานธุรการ กรมการพัฒนาชุมชน
92 นางสาวตติญา เจริญสุข เจ้าพนักงานธุรการ กรมการพัฒนาชุมชน
93 นางสาวอรุณี สวนสมจิตร เจ้าพนักงานธุรการ กรมการพัฒนาชุมชน
94 นางสาวรามนรินทร์ หรั่งแร่ เจ้าพนักงานธุรการ กรมการพัฒนาชุมชน
95 นายสรัตถชัย พรหมละ นายช่างโยธา กรมการพัฒนาชุมชน
96 นางสาวกุลรัตน์ ประดับจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ กรมการพัฒนาชุมชน
97 นางสาวจันทร์เพ็ญ ประทุม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน
98 นายกรวิชญ์ แสงสว่าง เจ้าพนักงานธุรการ กรมการพัฒนาชุมชน
99 นางสาวกนกวัลย์ พรหมศรึ เจ้าพนักงานธุรการ กรมการพัฒนาชุมชน
100 นางสาวมนชนก สายเขียว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน

Pages