รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ (รุ่นที่ 4)

โควต้าจำนวน : 102 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 99 จากทั้งหมด 99 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นายธนรัชต ตรีศรี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2 นายอภิรัต มณฑา นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
3 นายปฐมีน ตันติเสาวภาพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
4 นายชัยพัทธ์ ช่วยแดง นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
5 นางสาวเกษมศรี KASEMSRI สัจจะวิริยะกุล SAJJAVIRIYAKUL นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
6 นายรัฐพันธุ์ ชูนาค นักทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
7 นางสาวศุภมาศ เชาวะเจริญ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
8 นางสาววาสนา เพชรประดับ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
9 นายเชาวลิน พวงนุ้ย นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
10 นายวรรณวัฒน์ รอดเมือง นักวิชาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
11 นายกฤตศิลป์ สงเคราะห์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
12 นางสาววัชรีวันท์ อินธนากรสกุล นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
13 นางสาวภัทรวดี ศรีแพงเลิศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน
14 นางสาวดวงพร เอี่ยมสำอางค์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
15 นายธีรวัฒน์ นรพัฒน์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
16 นายวสุธา ปัญญาใส นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
17 นางสาวนิภา บุตรดี นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
18 นางสาวกนกวรรณ สุขทวี นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
19 นางสาวยุวดี ภิรมย์มาก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน
20 นายธนวัฒน์ THANAWAT วีรษร WEERASORN นักทรัพยากรบุคคล ศจ. สำนักงาน กพ
21 นางสาวศุภรินทร์ บุญโพธิ์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
22 นางสาวณัฐพร สมรักษ์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
23 นางจริยา ปัตแวว นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
24 นางสาวโชติรส พงษ์ปราโมทย์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
25 ว่าที่ร้อยตรีสุขสวัสดิ์ วงค์หมอก นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
26 นายงามพล เลิศดุลย์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
27 นางสาวพิมพ์นิภา ใบกุ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
28 นางสาวอรพรรณ ไชยเลิศ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
29 นางสาวอุทัยวรรณ มูลพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำ
30 นายชุติพนธ์ ลิ้มนิวัตกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
31 นายบวร ประยงค์หอม เจ้าพนักงานธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
32 นางสาวภัทราวดี ยรรยงศักดิ์ นักวิชาการพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
33 นายกิตติพงษ์ ศรีพนากุล วิศวกร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
34 นายพีระเชษฐ์ จินดาวงค์ วิศวกร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
35 นายพลพัฒน์ ชุมแสง วิศวกร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
36 นางสาวมณฑิรา อยู่สนิท นักวิชาการพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
37 นายศรัณย์พร อินแถลง เจ้าพนักงานธุรการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
38 นางสาวมนนิสา รุ่งปัจฉิม เจ้าพนักงานธุรการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
39 นายสุริยะ สมศิริ นักวิชาการพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
40 นายศุภวิชญ์ ขำเดช นักวิชาการพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
41 นางสาวสุพัตรา โคตรศรีวงษ์ นิติกร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
42 นางสุทธิภาฎา ศรีทวน นักวิชาการพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
43 นางสาวกมลชนก สว่างศิลป์ นักวิชาการพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
44 นางสาวกิตติยาภรณ์ ศูนย์กลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
45 นางสาวพัณณิตา แดงสนิท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
46 นายบรรณพงศ์ กลีบประทุม วิศวกร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
47 นายถิรคุณ เทพศิริ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
48 นางสาวตรีรัตน์ ชาญสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมธุรกิจพลังงาน
49 นางสาวรัชนิดา โสภากุล นักทรัพยากรบุคคล กรมธุรกิจพลังงาน
50 นางสาวธนัชพร เนียมหอม นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
51 นายพลศธร สุขพ่วง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52 นายวรวุฒิ เอี่ยมอ่อน นักวิชาการพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
53 นางสาวกนกวรรณ โพเกตุ เจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54 นางสาวทิพย์ธิดา ดอนเตาเหล็ก นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
55 นายเหมันต์ จันทร์ฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
56 นางสาวบุญญารัตน์ สิอิ้น เจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57 นางสาวอุไรวรรณ เมฆแก้ว เจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58 นางสาววารี มณีพิพัฒน์กมล นักวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59 นางสาวพีระจิตรี โสมะภีร์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
60 นางสาวจุฑามาส คงวารี นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
61 นางสาววิไลวรรณ รัตนโกสม นักวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62 นางสาวจิตสุภา ตุงคะศิริ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
63 นางสาวสุธาสินี ดาไกร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
64 นางสาวธนาภา นิลวิเชียร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
65 นางสาวสุภา จันทกูล เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
66 นางสาวสาธินี ทิมสวาสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
67 นายนิพัทธ์ กลั่นเจริญ นักวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68 นางศุภศิริ กล่ำผลปลูก นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
69 นางสาวรชนิศ ทองแดง นักวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70 นางสาวพิรุณพร อินเทพ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
71 นายเอกพล ธรรมใจ นายช่างโยธา กรมศิลปากร
72 นางสาวจิตนิภา ภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
73 นางสาวนันทวรรณ จงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
74 นางสาวสิริกันยา เบญจสุวรรณกุล นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
75 นายจักรกฤษณ์ ถาวรกฤษ นักวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76 นายวรสรณ์ สิงห์ท้วม นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
77 นางสาวเพชราพรรณ สุสินธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78 นายเจษฎา จิตณรงค์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
79 นายติณณ์ ติณรัตน์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
80 นางสาวศิริพร แอประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
81 นางสาวกนกลักษณ์ ดวงคำ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
82 นางสาวณิชนันท์ บุญกลิ่น นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
83 นางสาววรัญญา แตงอ่อน นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
84 นางสาวสุทธวรรณ ม่วงสุข นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
85 นางสาวมุนินทร์ รู้วิชา - สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
86 นายนทสรวง เจริญสกุลวณิชย์ วิศวกร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
87 นางสาวศศินันค์ สีหะวงษ์ นักวิชาการพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
88 นายธันยากร ครองยุติ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
89 นายธนารัตน์ ร่มเย็น วิศวกร กรมธุรกิจพลังงาน
90 นายกรณ์กวินท์ เมธามงคลทิพย์ วิศวกรปฏิบัติการ กรมธุรกิจพลังงาน
91 นายณัฐพงศ์ ณ​ ลำพูน นักวิชาการพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
92 นายพงศ์พิชิต สิทธิเสรี วิศวกร กรมธุรกิจพลังงาน
93 นางสาวนนชนันท์ ไกรทอง เจ้าพนักงานพัสดุ กรมศุลกากร
94 นางสาวพรพิชชา สิงหเดโช นักทรัพยากรบุคคล สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
95 นายรวริญช์ นาคหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานรัฐมนตรี - ทส.
96 นางสาวหยาดพิรุณ โชติช่วง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน ก.พ.
97 นางสาวอฐิตา สีตะระโส เจ้าพนักงานธุรการ กรมการพัฒนาชุมชน
98 นางสาวรัตนาพร อินทนา เจ้าพนักงานธุรการ กรมการพัฒนาชุมชน
99 นางสาวสุพิชชา สุวรรณาภรณ์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้