รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ (รุ่นที่ 2)

โควต้าจำนวน : 106 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 105 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นางดนิตสา งามวิไล เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2 นางสาวจิตติมา จิณาวัลย์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
3 นางพจนีย์ สัมฤทธิ์รินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
4 นางสาวกนกกร ปัญญาประชุม เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
5 นางสาวกัญญาลักษณ์ สุขพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
6 นางสาวสมาภรณ์ สีราศ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
7 นายทศพล แพทย์ชัยโย นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
8 นางสาววิภาดา สว่างแสง นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
9 นายคทาวุธ กันยามา นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
10 นางสาวพรทิพย์ รักษาชล เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
11 นางพิมรดา ประทุมเหง่า นักวิชาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
12 นางสาววิลาสินี หวานแก้ว นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
13 นางสาวกมลพร ชัยวิศิษฐ์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
14 นางสาวแพรพรรณ เกตุสวัสดิ์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
15 นายภาคภูมิ มัติโก นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
16 นางสาวชญานิศ แผนกทาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน
17 นายอภิวัฒน์ มาเนียม นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
18 นายปฐมพงษ์ สินโพธิ์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
19 นางสาวรุ่งตะวัน เหมนาไลย นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
20 นางสาวชิดชนก สุวรรณเมฆ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
21 นายวิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
22 นายศักดิ์ศรี หงษ์วิเศษ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
23 นายภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
24 นายนพพันธ์ เกตุพุฒ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
25 นายสุวิจักษณ์ สวัสดี นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
26 นายครรชิตพล พรรณสาร นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
27 นางสาวณัฐชุตา สุขพลชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน
28 นางสาวกรรณิการ์ ดุมา นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
29 นางจิราพร ใจรื่น นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
30 นางสาวสุปาณี นิยมศิลป นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
31 นายจักรพันธ์ จักรพล นักสื่อสารมวลชน กรมประชาสัมพันธ์
32 นางสาวลัดดา นะคันทา นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
33 นางสาวเกษศินี รัตนพันธ์ นักสื่อสารมวลชน กรมประชาสัมพันธ์
34 นายอรรถพล ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์
35 นางสาวจามจุรี ยรรยง นักสื่อสารมวลชน กรมประชาสัมพันธ์
36 นายพนมกร ศรีวิเชียร นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์
37 นางสาวตรีสุคนธ์ รุ่งอุดมผล นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
38 นางสาวรุ้งตะวัน เตียพานิช นักประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
39 นางสาวสินีนาถ สุดสี นักประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
40 นายขจรศักดิ์ ปัญญามัง นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์
41 นายจีรพงษ์ อนุหวัน นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์
42 นายวิศวัฒน์ เวชวินิจ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
43 นายบันลือศักดิ์ ธิเขียว นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์
44 นายณัฐวุธ ศรีฤทธิ์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
45 นายนิธิกร แสงวิลัย นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์
46 นายนฤดล ศรีทองผาภูมิ นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์
47 นายธีรพล เดโชชัยสกุล นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์
48 นางสาววิภาพร พรอินทร์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
49 นายพงษ์พิสุทธิ์ เกตุคำ นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์
50 นางสาวพรชนก ประยูรรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน
51 นางสาวนันท์นภัส แสนตุ้ม นักสื่อสารมวลชน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
52 นายพิชญะ คูหาเรืองรอง นิติกร กรมบังคับคดี
53 นางสาวจีรวรรณ สว่างเกตุ เจ้าพนักงานธุรการ กรมการศาสนา
54 นางสาวธนาภรณ์ เงินเหรียญ เจ้าพนักงานธุรการ กรมการศาสนา
55 นายรสสุคนธ์ จันทร์พร นิติกร กรมบังคับคดี
56 นายปรัชญา พัฒนภิญญ์ นักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์
57 ว่าที่ร้อยตรีณัฐเดช วรรณกร เจ้าพนักงานอาลักษณ์ปฏิบัติงาน อาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรย์
58 นายกษิดิศ สรรพวิทยกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
59 นางสาวสงกรานต์ เรืองประทีป นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
60 นางสาวเจนนินทร์ อำพันธ์พงษ์ วิศวกรชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
61 นายสิรณัฐ นาคทับ วิศวกรชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
62 นายสราวุธ อนุสรหิรัญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
63 นายธนวิชญ์ ศิริจารี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
64 นางสาวศุภญา วงศ์วรสันต์ นักทรัพยากรบุคคล กรมการท่องเที่ยว
65 นายศักดิ์ระพี มีคุณ นิติกร กรมบังคับคดี
66 นายกัมปนาท ธานีรัตน์ นักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์
67 นางสาวเพชรรัตน์ อุ่นอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
68 นางสาววลีรัตน์ ขวัญเมือง นักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
69 นายคณากร จูมั่น วิศวกรโยธา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
70 นางสาวนลันธร ปานอำพัน นักวิเทศสัมพันธ์ กรมการท่องเที่ยว
71 นางสาวพรรษพร พงษ์อิ่ม นักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
72 นางสาวอภัสนันท์ ภูมิผล นักจัดการงานทั่วไป สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
73 นางสาวรติรส ศรีสกุล นักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
74 นางสาวจิตรพร วิสาระเกตุ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
75 นางสาวสุพัตรา มะ วิศวกรชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
76 นางสาวตะวัน พลับแดง นักจัดการงานทั่วไป สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
77 นางสาวเบญจมาศ ฉัตรคำ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
78 นางสาวศุภาพิชญ์ คำแฝง เจ้าพนักงานธุรการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
79 นางสาวชุติมา อวยสำราญ - -
80 นางสาวพิมพ์นารา ชนะสทธ์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
81 นางสาววิสารักษ์ พูลสมบัติ นักจัดการงานทั่วไป กรมการท่องเที่ยว
82 นางสาวยุรีย์ หีมหนิ นักจัดการงานทั่วไป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
83 นายอลงกรณ์ หนูสันทัด เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมที่ดิน
84 นายพลเทพ ทองสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
85 นางสาวภัทรภร ศิลปเจริญ นักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
86 นายพีรพล เส้งนนท์ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
87 นางสาวธัญ​วรรณ จิระโร นักสื่อสารมวลชน กรมประชาสัมพันธ์
88 นางสาวแพรววนิต เวียงมูล นักจัดการงานทั่วไป กรมการท่องเที่ยว
89 นายอาทิตย์ ตาทอง นักสื่อสารมวลชน กรมประชาสัมพันธ์
90 นางสาวบุปผา บุญคุ้ม เจ้าพนักงานธุรการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
91 นางสาวปุณณาสา คชศิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน Office of the National Digital Economy and Society Commissio
92 นายเพชรสงคราม คงคูณ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
93 นางสาวพัชรพร ศรีหัตถกรรม พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
94 นายเนติ โภชนะ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
95 นางสาวนลพรรณ ส่งเสริม พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
96 นายปกรณ์เกียรติ นิจสุข นักจัดการงานทั่วไป กรมการท่องเที่ยว
97 นายประวิทย์ วันสุทธะ นักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์
98 นายธีรชัย ดำแก้ว นักวิชาการที่ดิน กรมที่ดิน
99 นางสาวอภิรดี บุญยิ้ม เจ้าพนักงานธุรการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
100 นายเอกสิทธิ์ สายศร นายช่างเครื่องกล กรมศุลกากร

Pages