รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง”(ป.ย.ป.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 7

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 14 จากทั้งหมด 14 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นางสาววรางคณา หวังสวัสดิ์ พนักงานบริการ โภชนาศาสตร์
2 นายชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3 นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
4 นายวรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
6 นายธนากร บัวรัษฏ์ นักบริหาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
7 นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ นักบริหาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
8 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
9 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
11 นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12 นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
13 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
14 นายนายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี