รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 12

โควต้าจำนวน : 0 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 45 จากทั้งหมด 45 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นางสาวบุปผา เรืองสุด ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคม
2 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ บริหาร กรมธนารักษ์
3 นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
4 นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ นักบริหาร กรมสรรพากร
5 นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
6 นางธารินี แสงสว่าง บริหาร กรมคุมประพฤติ
7 นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ นักบริหาร กรมควบคุมมลพิษ
8 นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง
9 นายปัญญา ชูพานิช นักบริหาร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
10 นายนิวัติ น้อยผาง นักบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน
11 นายเจตนิพิฐ รอดภัย นักบริหาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
12 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
13 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดี กรมการข้าว
14 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดี กรมพัฒนาที่ดิน
15 นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี กรมบังคับคดี
16 นางสาวนักบริหารระดับสูง (นบส.2) สำนักงาน ก.พ. นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
17 นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์ บริหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
18 นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
19 นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดี กรมปศุสัตว์
20 นายธนะ อัลภาชน์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กรมการค้าภายใน
22 นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม นักบริหาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
23 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
24 นางสาวพะเยาว์ คำมุข นักบริหาร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
25 นายยงยุทธ นาคแดง นักบริหาร กรมการขนส่งทางบก
26 นายธนากร บัวรัษฏ์ นักบริหาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
27 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน กรมทางหลวง
28 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดี กรมพัฒนาที่ดิน
29 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ นักบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
30 นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดี กรมอุตุนิยมวิทยา
31 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย นักบริหาร สำนักงานกิจการยุติธรรม
32 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการยุติธรรม
33 นายชัยวัฒน์ โยธคล นักบริหาร กรมปศุสัตว์
34 นายชัยพล สุขเอี่ยม นักบริหาร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
35 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
36 นายประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. สำนักงาน ก.ค.ศ.
37 นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง นักบริหาร กรมที่ดิน
38 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล นักบริหาร กรมทางหลวงชนบท
39 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดี กรมป่าไม้
40 นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
41 นางสาวศิริประกาย วรปรีชา นักบริหาร กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
42 นายบัญชา สุขเเก้ว นักบริหาร กรมประมง
43 นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล นักบริหาร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
44 นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน กรมชลประทาน
45 นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดี กรมหม่อนไหม