รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 11

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 54 จากทั้งหมด 54 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ บริหาร กรมศุลกากร
2 นางสาวเกศสิริ ศิริงามเมือง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
3 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ นักบริหาร กรมธนารักษ์
4 นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส บริหาร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
5 นายอนุกูล ปีดแก้ว นักบริหาร กรมกิจการเด็กและเยาวชน
6 นางจินตนา จันทร์บำรุง นักบริหาร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
7 นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
8 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ นักบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
9 นางสาวอณิรา ธินนท์ นักบริหาร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
10 นายภูมา ธรรมกุล นักบริหาร สำนักงานประกันสังคม
11 นายครรชิต สุขเสถียร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
12 นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดี กรมกิจการผู้สูงอายุ
13 นายศิระ สว่างศิลป์ นักบริหาร กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
14 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล นักบริหาร กรมวิชาการเกษตร
15 นายปนิธิ เสมอวงษ์ นักบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
16 นายรัตนะ สวามีชัย นักบริหาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
17 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
18 ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
19 นายวิทวัสก์ สาระศาลิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
20 นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย นักบริหาร กรมการค้าภายใน
21 นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
22 นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม
23 นายอนุกูล เจิมมงคล นักบริหาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
24 ทพ.ประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กรมการค้าภายใน
25 นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
26 นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์ บริหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
27 นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง
28 นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ
29 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว นักบริหาร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
30 นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
31 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
32 นายสรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
33 นายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดี กรมที่ดิน
34 นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน
35 นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์
36 นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดี กรมท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน
37 นายอรรถพล อรรถวรเดช นักบริหาร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
38 นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
39 นางทัศนีย์ เปาอินทร์ นักบริหาร กรมบังคับคดี
40 พันตำรวจโทไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
41 นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
42 นายวิชัย ประทีปทิพย์ บริหาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดี กรมควบคุมโรค
44 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ นักบริหาร กรมชลประทาน
45 นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ รองอธิบดี กรมสรรพากร
46 นายดนัย มู่สา นักบริหาร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
47 นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ นักบริหาร กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
48 นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
49 นายกริชเพชร ชัยช่วย นักบริหาร กรมเจ้าท่า
50 นายสำเริง แสงภู่วงค์ นักบริหาร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
51 นายธนสุนทร สว่างสาลี นักบริหาร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
52 นางประนอม คลังทอง รองอธิบดี กรมศิลปากร
53 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
54 นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก