รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 90

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 372 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นายผู้ดูแลระบบ ลงทะเบียนกลาง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2 นางสาวสุภาพร โพธิ์มัจฉา ผู้อำนวยการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3 นางสาวอรพิน ทรงประสิทธิ์ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
4 นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมการข้าว
5 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6 นายอัสนีย์ สังขเนตร ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
7 นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8 นางเกตุวรี เลี้่ยงมั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
9 นายสมควร อิ่มถาวรสุข อำนวยการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
10 นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 สำนักงานประกันสังคม
11 นายชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
12 นางสาวสิริน้อย องค์ศิริวิทยา ผู้อำนวยการกองกลาง -
13 นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม
14 นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
15 นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
16 นางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
17 นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล นักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
18 นางสายชล การีพจน์ อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
19 นางสาวพิยะดา สุดกังวาล ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวง
20 นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์ เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
21 นายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการ กรมทางหลวง
22 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(ด้านวิศวกรรมโยธา) กรมทางหลวง
23 นางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ สำนักงบประมาณ
24 นางรัศมี บัวบาน อำนวยการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
25 นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
26 นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
27 นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม
28 นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อำนวยการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
29 นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
30 นายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการ กรมการท่องเที่ยว
31 นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
32 นายบรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
33 นางณัฐชนน ชัยถาวรพงศ์ ประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคม
34 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
35 นายวาที พีระวรานุพงศ์ ผอ.กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
36 นางอุสนีย์ ศิลปศร ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคม
37 นางสาวชริดา สังข์ทอง ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
38 นายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
39 นางสุชาดา ทุ่งหว้า นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
40 นางมารศรี ใจรังษี ประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคม
41 นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
42 นางพจนารถ สุทธิพร ประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคม
43 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
44 นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิ่งแวดล้อม
45 นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
46 นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคม
47 นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
48 นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการ กรมสุขภาพจิต
49 นายศิริพงศ์ เม่งอำพัน ผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
50 นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
51 นายสุเมธ องค์วรรณดี นายแพทย์ กรมควบคุมโรค
52 นายนำพร บุญปราบ ผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
53 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ กรมธนารักษ์
54 นายอำนาจ เชิงไว ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
55 นายสมชาย อนันต์สุวรรณชัย ข้าราชการครู สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
56 นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
57 นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
58 นายณัฐกิตติ์ รัฐศิลป์โภคิน พลังงานจังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
59 นางสาวอารีย์ วรรณาเจริญกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
60 นาย์ทักษิณ ภิรมย์รักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
61 นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานประกันสังคม
62 ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
63 นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ รักษาการในตำแหน่ง ศธจ.สุโขทัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
64 นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล เลขานุการกรม กรมการศาสนา
65 นางสาวมัณฑนา ฟูกุล พลังงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
66 นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช อำนวยการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
67 พ.ต.อ.กรกฎ โปชยะวณิช ผู้กำกับการ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
68 นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
69 นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
70 นายธนู ธิแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
71 นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
72 นางสาวมนต์สุดา เกรียงไกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
73 นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร ผู้อำนวยการ กรมท่าอากาศยาน
74 นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมการพัฒนาชุมชน
75 นายเสริฐ ไชยยานันตา ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
76 นางDoolyarat Nitikritanusorn ผู้อำนวยการกอง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
77 นางสาวนมิตา วายนต์ อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
78 นายวิชิตร สุวรรณมาก อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
79 นายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการ กรมทางหลวง
80 นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
81 นายภาคภูมิ เลิศวัฒนารักษ์ นายด่านศุลกากรเบตง กรมศุลกากร
82 นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
83 นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยา
84 ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ รองผู้อำนวยการศูนย์ (รองผอ.ศปบ.จชต.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
85 พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ ผู้อำนวยการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
86 นางนลินนาถ ไกรนรา ผู้อำนวยการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
87 นายมหิธร กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
88 นายวินัย มะยมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
89 นางสมจิตร์ ฉันท์ทอง อำนวยการ กรมสรรพากร
90 นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม สำนักงาน กศน.
91 พันตำรวจเอกเอกกมนต์ พรชูเกียรติ รองผู้บังคับการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
92 นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร)) ระดับสูง กรมส่งเสริมการเกษตร
93 พันตำรวจเอกสุพิไชย ลิ่มศิวะวงศ์ รองผู้บังคับการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
94 พ.ต.อ.หญิ งศรีสกุล เจริญศรี รองผู้บังคับการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
95 พันตำรวจเอกณรัชต์พล เลิศรัชตะปภัสร์ นายด่านศุลกากรนครพนม กรมศุลกากร
96 นายเทวินทร์ นรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
97 พ.ต.อ.ธนวัฒน์ ตั้งวงษ์เจริญ ผกก.กสส.2 สบส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
98 นายสารสิน ศิริถาพร นักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณ
99 นางสาวรัชนี ศรีชนะชัยโชค นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
100 นายสรรเพชร พูลศิริ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Pages