รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 89

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 413 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นายผู้ดูแลระบบ ลงทะเบียนกลาง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2 นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 นายจักรพันธ์ กิ่งแก้ว หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรี - พน.
4 นางสาวปรารถนา มงคลธวัช ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
5 นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์
6 นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
7 นายสตวัน ฮ่มซ้าย ผู้อำนวยการ กรมศิลปากร
8 นายสหวัฒน์ โสภา อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
9 นายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10 นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
11 นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม
12 นายธนิศ เสริมแก้ว ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
13 นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 สำนักงานประกันสังคม
14 นายอนุชา กระจายศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15 นายสามารถ ถิระศักดิ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
16 นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
17 นางนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมอนามัย
18 นายอนุสร ภู่พงศ์สกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
19 นายวิศิษฐ์ ไฝจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเขต3 จ.ขอนแก่น กรมหม่อนไหม
20 นายเพิ่มพล เธียรดุสิต หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม สำนักงานรัฐมนตรี - ยธ.
21 นายภูวนัย ไพบูลย์สิน ผู้อำนวยการ กรมทางหลวง
22 นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
23 นางสาววราทิพย์ อากาหยี่ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
24 นายคมสรร รักแก้ว ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ (อำนวยการต้น) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
25 นายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์
26 นายติณห์ เจริญใจ ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
27 ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ นักบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
28 นางชลิตา รัตนวานิช นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
29 นายอดิพัฒน์ วรทรัพย์ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 กรมสรรพากร
30 นางสาวพัตถาภรณ์ ไชยานุพงศ์ ผู้อำนวยการ กรมการค้าภายใน
31 นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานประกันสังคม
32 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
33 นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
34 นางรัตนมณี ฮวดเส็ง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย
35 นายธีระเดช ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานประกันสังคม
36 นายอภิชัย เอกวนากุล บริหาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
37 นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมประมง
38 นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม
39 นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
40 นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
41 นายอารยัน รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ กรมเจ้าท่า
42 นายมหิทธิ จันทรฉายะ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ สำนักงบประมาณ
43 นางณัฐชนน ชัยถาวรพงศ์ ประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคม
44 นางสาวอภิญญา จงวัฒนธรรม ผู้อำนวยการ กรมสรรพากร
45 นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
46 นางอุสนีย์ ศิลปศร ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคม
47 นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต วิศวกรโยธา กรมทางหลวง
48 นายสุรินทร์ วทัญญู ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
49 นายสมเกียรติ ราชคมน์ อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
50 นายวิโรจน์ ตั้งสถาพรพงษ์ ผู้อำนวยการ กรมสรรพากร
51 นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
52 นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคม
53 นางรัชนี ชุนเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
54 นางดวงพร นิยะพัตร์ ผู้อำนวยการ กรมคุมประพฤติ
55 นายวิชิตร สุวรรณมาก อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
56 นางมารศรี ใจรังษี ประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคม
57 นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
58 นายไพโรจน์ สุรัตนวนิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
59 นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผู้อำนวยการ กรมศุลกากร
60 นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลสุข ประมงจังหวัด กรมประมง
61 นายวิทยา บุตรเพชรรัตน์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด กรมกิจการเด็กและเยาวชน
62 ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ สันประเสริฐ เจ้าพนักงานที่ดิน กรมที่ดิน
63 นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการ กรมการพัฒนาชุมชน
64 นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
65 นายพงศ์เทพ นฤภัย สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร
66 นายวัชรพงษ์ จาวรุ่งวณิชสกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
67 นางพิชญดา หัศภาค ผู้อำนวยการ สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
68 นายมนต์ชัย เดชพล อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
69 นางสาวกอบสิริ เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
70 นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
71 นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
72 นางสาวพัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ์ พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
73 นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
74 นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
75 นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการ กรมการท่องเที่ยว
76 นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
77 นายนรินทร์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
78 นางสาวศรีสอางค์ แสงสุวรรณ ประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคม
79 นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
80 นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
81 นางสุภาพ ไทยน้อย อำนวยการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
82 นางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา ผู้อำนวยการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
83 นายปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
84 พันตำรวจโทวิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
85 นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
86 นางกันตา ดีเติม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
87 นางเพ็ชรดา นพวรรณ ผู้อำนวยการ กรมสรรพากร
88 นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
89 นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรี - ดท.
90 นายธนู ธิแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
91 นางสาวสุดจิตร ลาภเลิศสุข ผู้อำนวยการ กรมบัญชีกลาง
92 นางสาวร่มปรางค์ สวมประคำ ผู้อำนวยการสำนักคดี 3 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
93 นางสาวฎาฎะณี วุฒิภดาดร ผู้อำนวยการ กรมสรรพากร
94 นายมงคล พวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
95 นายวีรวัฒน์ จันทรวิจิตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต อื่นๆ
96 นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ นักประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
97 นางสิริกานต์ มหาลี้ตระกูล ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
98 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมป่าไม้
99 นายกิตติ ลาภสมบัติศิริ นายแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กรมอนามัย
100 นายยุทธนา บัวจุน ผู้อำนวยการ กรมการจัดหางาน

Pages