รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : การใช้โปรแกรม Inkscape ในการสร้างสรรค์งานศิลปะและจัดทำอินโฟกราฟิก (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)

โควต้าจำนวน : 33 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 33 จากทั้งหมด 33 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นางสาวอาภาภรณ์ อาภาประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
2 นางสันต์สนี เสนากิจ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
3 นางสาวพัชนีวรรณ เชื้อเล็ก นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
4 นางสาวบงกชพร เนาวนัติ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
5 นางสาวเมธินี พันธุ์ไพโรจน์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
6 นางสาวรัชนีกร ศรีพรม นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
7 นางสาวธวัลหทัย บุณยรัตนเสวี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
8 นายพงศธร กิ่งพุทธพงษ์ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
9 นายปฐมะ พงษ์ปฐม นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
10 นางสาวสกาวรัตน์ แซ่ลิ่ม นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
11 นางนงลักษณ์ เปี่ยมปิ่น นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
12 นางสาวณธิดา กสิวรเศรษฐ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
13 นางสาวพัฒน์ธีรา ศิลปกูลวิวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
14 นายณัฐดนัย แย้มทับ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
15 นางสาวนพกร ไพศาลมั่นคง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
16 นางสาววลีพรรณ์ สีทิ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มทะเบียนประวัติข้าราชการ อนุมัติ
17 นางสาวสุพิชฌาย์ เพชรจั่น เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
18 นางสุนันทา พรโสภณ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
19 นางสาวnarunart kampianon เจ้าหน้าที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
20 นางสาวอมรรัตน์ โม้ชัย นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
21 นางสาวอรภิชา ปานทอง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
22 นางสาวฉัฏฐมณฑน์ แย้มเกตุ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
23 นางสาวสุมนมิ่ง คำแก้ว นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
24 นางพรพิมล ปั้นศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
25 นางสาวกนกวรรณ ชูชีพ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
26 นางสาวเพ็ญศิริ รัตนไกรศรี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
27 นางสาวบุษกร บุญจันทึก พนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
28 นางสาววัชราภรณ์ บุตรหิน นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
29 นายเจณิตา ฉัตรเงิน เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
30 นางสาวปรียานุช ยอดระยับ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
31 นางสาวชนิพร ศรีโพธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
32 นางสาวเกศสรินทร์ วัฒสาร นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
33 นางสาวเบญจกุล วงศ์ภาคำ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ