รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) รุ่นที่ 24

โควต้าจำนวน : 0 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 146 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นายชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2 นายKhumthorn Nawalertpanya นักวิทยาศาสตร์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
3 นายจักรกฤช พรพิทักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4 นางสาวลักษิกา กาญจนพุทธกร นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5 นายภูมิพัฒน์ พลราช นักวิชาการป่าไม้ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6 นางสาวสุทธจิตติมา สุทธชนะ นักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม
7 นายสาโรจน์ การกูล ผู้บริหารองค์กร บริษัทโฮยาเลนส์ไทยแลนด์
8 พ.อ.กริช อินทราทิพย์ นายทหารปฏิบัติการ กองทัพบก
9 นางสาวศศิธร เจษฎาฐิติกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
10 นางสาวเสาวลักษณ์ เกื้อหนุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมหม่อนไหม
11 นางสาวกานดา ฉัตรไชยศิริ นักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม
12 นางกาญจนา มังกโรทัย นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
13 นายจักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
14 นายนิธิพัฒน์ วัฒนสุวกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
15 นายณัฐพร เลี่ยวไพรัตน์ ผู้จัดการแผนก บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)
16 นายอุรินธ์ หุตะสิงห์ สถาปนิก กรมโยธาธิการและผังเมือง
17 นายพินัน ผลทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
18 นางสาวทิพวัลย์ ปันคำ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ สภากาชาดไทย
19 นางสาวพิญญ์พัชร์ ตรีฉิมพลี นักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม
20 นางสาวชยาวี กาญวัฒนะกิจ เภสัชกร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
21 นายนคพล เอื้อทวีทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
22 นางสาวพนิตา เจริญสุข นักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย
23 นางสาวธัญลักษณ์ มณีวัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24 นางเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ นักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม
25 นางจิรพร เจริญวัฒนาพร นักวิชาการประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
26 นางเดือนรุ่ง สถิตย์ชัยวัฒนา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
27 นางสาวสุชาดา เหล่าพูลสุข นิติกร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
28 นางสาวอภิรพร สุจริตรังษี นักวิชาการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
29 นางสมฤดี ฉิมมุสิก นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
30 นางสาวกัทลีวัน เรืองน้อย นักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม
31 นางสาวบราลี รัตนปิณฑะ นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร
32 นางสาวจุฑารัตน์ จามกระโทก นักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม
33 นางสาววาสิฎฐี สาระพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
34 นางนันทวรรณ เหล่าฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
35 พันโทเอกลักษณ์ สิทธิวงศ์ ทหาร กรมการเงินกลาโหม
36 นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด สำนักงานกิจการยุติธรรม
37 นางสาวหทัยรัตน์ กลัดทอง นักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช.
38 นายวิชชา ฉัตรมงคลพันธ์ วิศวกรโยธา กรมทางหลวง
39 นางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน นักวิชาการศึกษา (สำนักงาน กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
40 นายวิฑูรย์ แก้วก่า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
41 นางนภัสวรรณ แสงมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
42 นางอนงค์พรรณ สิงห์หา นักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร
43 นายภูดิศ จันทน์ขาว นักวิชาการภาษี กรมสรรพสามิต
44 นายกรวีร์ อินทวงศ์ นักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร
45 นางสาวฤทัยกาญจน์ บัวเผียน นักอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
46 นางสาววาสินี วิสุทธิวิเศษ สถาปนิก กรมโยธาธิการและผังเมือง
47 นายนิรุติ สังข์แป้น วิศวกรโยธา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
48 นายสกลศักดิ์ พรหมจันทร์ใจ นักทรัพยากรบุคคล กรมการปกครอง
49 นางศิริวรรณ ณ พัทลุง นักสืบสวนสอบสวน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
50 นางดารุณี พุทไธวัฒน์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
51 นางสาวฤทัยกาญจน์ นาคเส็ง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
52 นางตะติยา ไกรศรศรี นักพัฒนาสังคม กรมกิจการผู้สูงอายุ
53 นางสาววรัญญา ชวศุภกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
54 นางวนิดา สมานมิตร นักพัฒนาสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
55 นางสาวกาญจนา มาลัยกฤษณะชลี เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
56 นางสาวนุชษราวรรณ คณานิตย์ธนกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
57 นางสาวsuda chaiwasi นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานรัฐมนตรี - พน.
58 นางสาวจอมขวัญ พลรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
59 นางสาวสุนันทา พ่วงเสมา นักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม
60 นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
61 นายวรพจน์ ลาวป้อม หัวหน้ากองวางแผนพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
62 นางสาวมณี หัสชู นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
63 นายกตตน์คณพศ หลวงธาดาวรกุล เจ้าหน้าที่รัฐ/นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
64 นางโชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
65 ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เดชอนันต์ นักวิทยาศาสตร์ กรมธุรกิจพลังงาน
66 นางนฤมล สุขปิยังคุ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
67 นางธันยพร เปาทอง รักษาการผู้อำนวยการส่วนงานกำกับการแข่งขัน สำนักงาน กสทช.
68 นายจักรพันธ์ รัตนเสถียร หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
69 นางสาววัลยา อาภาวุฒิคุณ นักวิชาการพัสดุ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
70 นางสาวอมลรดา พรหมวิหาร นักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
71 นางบุณฑริกา กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์
72 นางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟ้า นักวิชาการยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
73 นางสาวอุมาพร เจริญราช นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
74 นางประอรรัตน์ กาญจน์ธนภัทร นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
75 นายชยภัทร บรรพชาติ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
76 นางสาวมนต์ทิชา วงศ์พรเพ็ญภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
77 นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
78 นางสาวมยุรี บรรเลงรมย์ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
79 นายจิระ อาชายุทธการ หัวหน้ากองบริหารสัญญาซื่อขายไฟฟ้าต่างประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
80 นายชัยรัตน์ ศุภชวโรจน์ วิศวกรโยธา กรมทางหลวง
81 นายพัสกร จะเรียมพันธ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
82 นางสาวเพียงใจ ไชยรังสินันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
83 นายไกวัล วัฒนา วิศวกรโยธา กรมทางหลวงชนบท
84 นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
85 นางสาวเพ็ญนภา ศรีวาปี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
86 นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
87 นายอรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักโรคไม่ติดต่อ
88 นางสาวกุลพิพิทย์ จันทร์บวย นักวิชาการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
89 นางสาวพิมพ์ดาว จันทรขันตี นักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ
90 นายศศิน ดิศวนนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
91 นายวีระพล สุดชาฎา นักวิทยาศาสตร์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
92 นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
93 นางสาวอลิสา เจนคุ้มวงศ์ นายแพทย์ กรมการแพทย์
94 นางสาวbenjamas musikaew นักวิฃาการประมง กรมประมง
95 นายปราการ พันธุเสนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
96 นางสาวอานันท์ชนก สกนธวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
97 น.ต.ตังเมล์ พิริยะวงศ์ นายช่างหมวดวางแผนงานฯ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
98 นายโอฬาร กิจปรีดาบริสุทธิ์ นายสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์
99 นายวรท ลำใย นายแพทย์ กรมสุขภาพจิต
100 นางสาวศุภกาญณ์ หาญบาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Pages