รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ

โควต้าจำนวน : 0 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 52 จากทั้งหมด 52 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นายสิพร พรประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2 นายธีรวัฒน์ อ่ำเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
3 นางสาวปัฐญา วีระไวทยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
4 นายพฤฒิชัย ศรีปู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5 นางสาวปรีชญา หมวดเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
6 นายมนัส สามารถกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
7 นายทัดชนม์ กลิ่นชำนิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
8 นายธนกร บุญสิริโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
9 นายธนัย เกตวงกต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
10 นายอลงกรณ์ วัตตธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
11 นางสาวถลัชนันท์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
12 นายปุณยวีร์ ตันประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
13 นายภราดร นวลละมุล นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
14 นางสาวกชกร พัฒน์พชร นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
15 นางสาวภัทรสิริ สารจินดาพงศ์ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
16 นางสาวพรศิริ ทรงลักษณ์ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
17 นายวัชรพงศ์ กางถิ่น นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
18 นายณัฐภัทร กรกุม นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
19 นางสาวภาวดี รักรุ่ง นักวิเทศสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน
20 นางพรพิมล ปั้นศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
21 นางสาวสุมนมิ่ง คำแก้ว นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
22 นายปฐมะ พงษ์ปฐม นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
23 นายวิสิฎฐ์ กาญจนพรหม นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
24 นางสาวฉัฏฐมณฑน์ แย้มเกตุ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
25 นางสาวพัชนีวรรณ เชื้อเล็ก นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
26 นายพงศธร กิ่งพุทธพงษ์ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
27 นายนิรุธ ประชุมพร นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
28 นายณัฐดนัย แย้มทับ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
29 นางสาวบงกชพร เนาวนัติ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
30 นางสาวอลิศรา ถมยา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน
31 นางสาวธนารักษ์ มนูสาร นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
32 นางสาวสมลักษณ์ วรรณา นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
33 นางสาวอังสิชา ดวงเด่นทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
34 นางสาวรุจิรัตน์ อนุสรธนาวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานก.พ.
35 นางสาวหทัยทิพย์ ลอยกุลนันท์ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
36 นางสาวปรีดาวรรณ ร่วมจิตร์ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
37 นางสุนันทา พรโสภณ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
38 นางสาวอมรรัตน์ โม้ชัย นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
39 นางสาวรัชชนก กุลตังวัฒนา นักจัดการงานทั่วไป กรมการจัดหางาน
40 นางสาวปริญะพร เสมอใจ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
41 นางสาวแพรวพรรณ ชัยพร นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
42 นางสาวเบญจกุล วงศ์ภาคำ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
43 นางสาวทิพย์ลักษณ์ นาเคณ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
44 นางพัชรินทร์ ศรีสบานงา นักจัดการงานทั่วไป กรมการจัดหางาน
45 นางสาวปณิตา ศรีจำนงค์ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
46 นายกัปตัน จันทร์ศรี นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
47 นางสาวรัชนีกร ศรีพรม นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
48 นายรัฐกิจ วิรัตโนทัย นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
49 นางสาวสุวิกรานต์ วิจิตรวงศ์วาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กปร. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
50 นางสาวภคนันท์ กัณหาชาลี นักจัดการงานทั่วไป กรมการจัดหางาน
51 นางสาวพรปวีณ์ อนันตกิจไพศาล นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
52 นางสาวอาริยา ช้อนวัฒนะ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน