รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : การบริหารจัดการข้อมูลบน wiki.ocsc.go.th (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)

โควต้าจำนวน : 24 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 20 จากทั้งหมด 20 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นายจักรพรรณ หนูเนียม นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
2 นางสาววงจันทร์ คูณศรีสุข นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
3 นายธนรัชต ตรีศรี นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
4 นายวทัญญู มนัสเอื้อศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
5 นายนิติธรรม พรหมประกอบ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
6 นางสาวเกศสรินทร์ วัฒสาร นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
7 นางปิยสุรางค์ กุลจิตติประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
8 นางสาวพจมาลย์ บริบูรณ์มหาพล นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
9 นางสาวศุจิดา อัจนากิตติ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
10 นายทองสิน กาญจนกันทร เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
11 นางสาวอาทิตติยา ดวงสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
12 นางสมสวาท วงษ์ยี่ บรรณารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
13 นายวีรยุทธ แซ่ซือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
14 นายศุภวัฒน์ วิวัฒนพิทยาวุฒิ (ทดสอบ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
15 นางสาววรรณวิมล มะละเจริญ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
16 นางสาวน้องใหม่ ส่งเสริมรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
17 นายจักรพงษ์ อนุอัน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
18 นางสาวประชุมพร วิชัยกุล นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
19 นายอนุพงค์ โพธิ์นาง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
20 นายธัชพงษ์ เพ็ชร์คุ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พิจารณา