รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 10

โควต้าจำนวน : 0 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 61 จากทั้งหมด 61 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นายผู้ดูแลระบบ ลงทะเบียนกลาง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2 นายศุภวัฒน์ วิวัฒนพิทยาวุฒิ (ทดสอบ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
3 นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดี กรมคุมประพฤติ
4 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์
5 นาย สุรชัย อจลบุญ รองอธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6 นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
7 นางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
8 นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
9 นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
10 นายบัญชา ค้าของ รองอธิบดี กรมอนามัย
11 นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ นักบริหาร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12 นายภูเวียง ประคำมินทร์ นักบริหาร กรมอุตุนิยมวิทยา
13 นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
14 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ นักบริหาร กรมการท่องเที่ยว
15 นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดี กรมอนามัย
16 นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
17 นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
18 พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
19 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นักบริหาร กรมปศุสัตว์
20 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดี กรมประมง
21 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร
22 นายสมเกียรติ พันธรรม นักบริหาร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
23 นางวิสุนี บุนนาค นักบริหาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
24 นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
25 นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง
26 นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดี กรมการแพทย์
27 นางสุรีย์พร สหวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
28 นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
29 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดี กรมป่าไม้
30 นายประเสริฐ มาลัย นักบริหาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
31 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
32 นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา นักบริหาร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
33 นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร
34 นางสาวภิญญู กำเนิดหล่ม ผู้ตรวจราชการกรม กรมสรรพากร
35 นายธวัช เบญจาทิกุล นักบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
36 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ นักบริหาร กรมราชทัณฑ์
37 นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ นักบริหาร กรมสุขภาพจิต
38 นายอรรถพล เจริญชันษา ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมป่าไม้
39 นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
40 นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
41 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
42 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
43 นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ นักบริหาร กรมอนามัย
44 นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
45 นายประพิศ จันทร์มา นักบริหาร กรมชลประทาน
46 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดี กรมการจัดหางาน
47 นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
48 นายธวัชชัย ฤทธากรณ์ นักบริหาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
49 นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ นักบริหาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
50 นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก
51 นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ นักบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
52 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ นักบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
53 นายประทีป เพ็งตะโก นักบริหาร กรมศิลปากร
54 นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ นักบริหาร กรมท่าอากาศยาน
55 นายธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดี กรมควบคุมโรค
56 นายนิวัติ มณีขัติย์ นักบริหาร กรมทรัพยากรธรณี
57 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
58 นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
59 นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์
60 นายสุทธิ จันทรวงษ์ รองอธิบดี กรมกิจการเด็กและเยาวชน
61 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย