รายชื่อผู้ลงทะเบียน

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 851 รายชื่อ
(กรณีไม่พบหน่วยงาน ให้พิมพ์คำว่า "หน่วยงานอื่น")
# เลขลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะลงทะเบียน
1 35529 นางประภาศรี สร้อยทอง นักวิชาการ กรมสรรพากร อนุมัติ
2 35537 นางวไลพร สุวรรณ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ กรมสรรพากร อนุมัติ
3 35548 นางวราลี ปานสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา อนุมัติ
4 35551 นางศิวพร ภมรประวัติ นักทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน อนุมัติ
5 35553 นางจิรัชยา บถดำริห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร อนุมัติ
6 35559 นางอรวรรณ อนามัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
7 35561 นางนววรรณ มณีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
8 35562 นางสาวกสลี ศรีอนันต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
9 35563 นางสุรีย์รัตน์ เกียรติบุญศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
10 35565 นางสาวเกษร วงศ์วัฒนากิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
11 35572 นายไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์ อนุมัติ
12 35574 นางจุรีรัตน์ เจริญจิตต์ พยาบาลวิชาชีพชำนายการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
13 35575 นายอำพล ลมปลิว พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กรมการพัฒนาชุมชน อนุมัติ
14 35578 นางยุพเยาว์ วิศพรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
15 35580 นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบาบและแผนชำนาญการการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
16 35585 นายทองทศ อินทุมาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เงื่อนไขไม่ถูกต้อง
(บัตรไม่ตรงขอเป็นบัตรข้าราชการ)
17 35587 นางจิตตานันท์ สุวรรณรัศมี นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
18 35597 นางอินทนิล อินท์ชยะนันท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุมัติ
19 35598 นางกานดา ปิยจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุมัติ
20 35602 นางมลิวัลย์ ทรัพย์ศุภวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร สำนักงานประกันสังคม อนุมัติ
21 35605 นางอัจฉราพร พูลสมบัติภิญโญ ประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคม อนุมัติ
22 35614 นางสาวจารุนันท์ ธรรมกีรติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อนุมัติ
23 35616 นางอรพินท์ แก้วมณีโชติ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อนุมัติ
24 35617 นางนิศารัตน์ สารพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อนุมัติ
25 35618 นางขจีพรรณ เอื้อประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
26 35619 นายรณชัย วิรุฬห์รัฐ พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อนุมัติ
27 35620 นางสุนันท์ วงษ์อยู่น้อย พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
28 35622 นางมะลิวรรณ พรเงิน พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
29 35623 นางไพรินทร์ เจริญทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อนุมัติ
30 35625 นางพรเพ็ญ ประชาภิญโญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
31 35626 นางนราธิป ดำรงสุภลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
32 35627 นางสาวดาวทิพย์ วานิชานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน อนุมัติ
33 35628 นางศรีเรือน เพชรเย็น พยาบาลเทคนิค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
34 35630 นางมณฑา ปานโชติ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
35 35631 นางบุญรอบ จันทร์ชูกลิ่น พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
36 35638 นางวรรณา สาริยาชีวะ นักวิชาการสาธารณุสขชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
37 35641 นางรุ่งอรุณ มหาไชย นายแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
38 35642 นางสุนีรัตน์ จันทร์ศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
39 35643 นางบุญดี บุโรดม นักวิชาการพาณิขย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุมัติ
40 35647 นางลลดา พัฒนศิษฏางกูร นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
41 35650 นางศิริเพชร ยอดอุดม ผู้อำนวยการกองคลัง กรมที่ดิน อนุมัติ
42 35653 นางสาวศิริมงคล ศรีไพบูลย์ นักเทคนิคการแพทยืชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
43 35654 นางพิมพืใจ ลุกเสือ นักรังสิการแพทย์ชำนายการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
44 35656 นางสาวสุปรียา สิทธิเวช เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
45 35659 นางพรรรณทิพย์ สงมา เจ้าพนักงานทันตกรรมสาธารณสุขชำนายงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
46 35662 นายอรรถพร จรจำรัส ผู้อำนวยการกอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน -- อนุมัติ
47 35663 นายพิสิฏฐ์ สกาญจนชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท.เขต2 อื่นๆ อนุมัติ
48 35664 นางจำปา ดียิ่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อนุมัติ
49 35665 นางกุลธิดา ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อนุมัติ
50 35668 นางจุไรรัตน์ ณ ระนอง ประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคม อนุมัติ
51 35672 นายเอกบดินทร์ จำเนียรกาล ขนส่งจังหวัด กรมการขนส่งทางบก อนุมัติ
52 35677 นายบัญชา อาภาศิลป์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
53 35679 นายสุรพล รัตนจีนะ นายช่างตรวจสภาพรถ กรมการขนส่งทางบก อนุมัติ
54 35682 นางสาวพัชทิยา ทัศนพิมล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
55 35683 นายพหล เก้าเอี้ยน เศรษฐกร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน -- อนุมัติ
56 35684 นางจรินทร์ เย็นฤดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
57 35685 นางเฉลียว ปั้นเคลือบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
58 35686 นางกุลธิดา พรมตุ่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
59 35688 นายสถาวร ทรัพย์สุนทร นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมการค้าต่างประเทศ อนุมัติ
60 35689 นายพีระพงษ์ พูนสุขประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อนุมัติ
61 35694 นางสุดใจ นันตารัตน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อนุมัติ
62 35698 นายสมชาย ชัยนรา เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
63 35699 นายวิทยา วงศ์เมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง อนุมัติ
64 35700 นางเบ็ญจมาศ ศรีกระภา เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
65 35704 นางอรุณี ขจรประดับกุล เจ้าพนักงานขนส่ง กรมท่าอากาศยาน อนุมัติ
66 35709 นางสาวศิริพรรณ หมื่นสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานรัฐมนตรี - อก. อนุมัติ
67 35711 นางณัฐนภา ถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อนุมัติ
68 35712 นางจรินทร์ ขะชาตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน -- อนุมัติ
69 35713 นางพอใจ วรวุฒิพิศาล พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน -- อนุมัติ
70 35714 นางปราณี ฉายศิริ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน -- อนุมัติ
71 35715 นางรัตนา บุญหยง พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน -- อนุมัติ
72 35716 นายชวลิต วรชุม ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน อนุมัติ
73 35717 นางสมพิศ จาปัญญะ พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน -- อนุมัติ
74 35718 นางคนึงนิตย์ เรวัตร พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน -- อนุมัติ
75 35719 นางสุกัญญา ธนะเสวี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุมัติ
76 35720 นางนิตยา ธงศิริ พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน -- อนุมัติ
77 35721 นางปานใจ สินธุรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน -- อนุมัติ
78 35723 นางศรีสุรางค์ ปานขาว พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน -- อนุมัติ
79 35724 นางวิไลวรรณ ไพบูลย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน -- อนุมัติ
80 35729 นางกุลกัลยา โมราบุตร เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
81 35730 นางสาวลักขณา ศรีผุดผ่อง เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการพิเศษ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน -- อนุมัติ
82 35731 นางสาวสำราญ พุฒนิ่ม เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
83 35732 นายชาตรี นักดนตรี นักวิชาการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อนุมัติ
84 35733 นางสาวถิรวรรณ ทองประเสริฐ นีกวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ อนุมัติ
85 35735 นางสาวสิริรัตน์ วงศ์ไพโรจน์พานิข นักวิชาการพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา อนุมัติ
86 35736 นางวันทวี พลนวล แพทย์แผนไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
87 35739 นางจำนงค์ นาคแดง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
88 35740 นายชิตชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง อนุมัติ
89 35747 นางสาวทัศนีย์ วัฒนะแย้ม นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
90 35752 นางอมราภรณ์ สุพรรณวิวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย อนุมัติ
91 35754 นางสมรักษ์ สุคลธา พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
92 35756 นางสาวสุพรรณี สุคันวรานิล นักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย อนุมัติ
93 35757 นางสาวบงกชเกษ อินทชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุมัติ
94 35758 นางปพิชาญา อุปพงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อนุมัติ
95 35759 นางสุพัตรา อภิสุนทรางกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอนามัย อนุมัติ
96 35760 นางอัมพร จันทชาติ พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
97 35762 นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุมัติ
98 35763 นางสาวยุพิน พัชรภิญโญพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
99 35766 นางสุวิณี สุนทร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข กรมอนามัย อนุมัติ
100 35770 นางสว่างจิตร คณาคร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ

Pages