รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 2

ผู้สมัครที่มีสถานะ "อนุมัติ" สามารถพิมพ์แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่นี่

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 1553 รายชื่อ
(กรณีไม่พบหน่วยงาน ให้พิมพ์คำว่า "หน่วยงานอื่น")
# เลขลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะลงทะเบียน
1 27374 นางละมัยพร โลหิตโยธิน พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ กรมการแพทย์ อนุมัติ
2 27375 นางปิยดา จิตต์จำนงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ สำนักงานศาลปกครอง อนุมัติ
3 27376 นางสานุกูล คงมนต์ เจ้าหน้าที่ศาลปกครองเชี่ยวชาญ สำนักงานศาลปกครอง อนุมัติ
4 27377 นางจิรพร จันทรมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สถาบันพระบรมราชชนก อนุมัติ
5 27379 นางสมคิด จตุรภัทร เจ้าหน้าที่ศาลปกครองเชี่ยวชาญ ระดับ 9 สำนักงานศาลปกครอง อนุมัติ
6 27385 นางพิทยา ชูรักษา เจ้าหน้าที่ศาลปกครองเชี่ยวชาญ สำนักงานศาลปกครอง อนุมัติ
7 27388 นางสาวประไพ ตั้งมงคลสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ อนุมัติ
8 27389 นางนิตยา กิติสุภรณ์พันธ์ เจ้าหน้าที่ศาลปกครองเชี่ยวชาญ สำนักงานศาลปกครอง อนุมัติ
9 27390 นางพนมวัลย์ วัชชพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง อำนวยการสูง กรมธนารักษ์ อนุมัติ
10 27391 นางสุดารัตน์ แก้วกาญจนารัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
11 27392 นายจรูญ แก้วกาญจนารัตน์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวง อนุมัติ
12 27395 นางสุวรรณา ทรัพย์มี ผู้บริหารระดับสูง กรมธนารักษ์ อนุมัติ
13 27400 นางสาวจิดาภา แก้วเจริญศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
14 27402 นางสาวอรวรรณ ฤทธิ์อินทรางกูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
15 27405 นางฐานิตย์ ภิรมย์รัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
16 27407 นางอนงค์ บูรณะสมพจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
17 27410 นางจุรีรัตน์ ตุลาพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
18 27412 นางสาวเรวดี ภู่พัฒนะกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
19 27414 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ อนุมัติ
20 27415 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อนุมัติ
21 27418 นางรัตนา สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี/อำนวยการระดับสูง กรมธนารักษ์ อนุมัติ
22 27419 นางสาวกอบกุล สุคนธวารินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
23 27420 นางสาวอังคณา ขันทะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
24 27423 นางพิมพรรณ รัตนโกมล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
25 27424 นางปิยพร เสาร์สาร รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย อนุมัติ
26 27426 นางสุชาดา สารบุญ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) กรมอนามัย อนุมัติ
27 27427 นางปราณี ศิวารมณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติ
28 27428 นางสาววิกันดา พันธ์สวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรมอนามัย อนุมัติ
29 27432 นางปภัสสร สุวรรณมณี เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติ
30 27435 นายอำนวย โพธาราม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรการทางการค้า กรมการค้าภายใน อนุมัติ
31 27440 นางบุญเพ็ญ ธีระวัฒนชัย นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ กรมสรรพากร อนุมัติ
32 27444 นางบุปผนาถ ชินเดช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมธนารักษ์ อนุมัติ
33 27445 นายเอกราช นาคเกิด นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน อนุมัติ
34 27448 นางสาวดลพร ภุมมะกสิกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อนุมัติ
35 27451 นางสุพัฒน์ กตะเวทีสกุล นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
36 27452 นางปารณีย์ ชมบุญ เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักงานศาลปกครอง อนุมัติ
37 27456 นายสุกิจ ศรีทับทิม นิติกรชำนาญการ การค้าต่างประเทศ อนุมัติ
38 27457 นางกนกพัชร แท่นจินดารัตน์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมการค้าภายใน อนุมัติ
39 27458 นางสิตางศุ์ บุนนาค นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
40 27459 นางอุบล ว่างผล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อนุมัติ
41 27461 นางดารณี เริ่มยินดี เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน กรมสรรพากร อนุมัติ
42 27462 นางสาวภัททิยา พุ่มพา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อนุมัติ
43 27463 นางสาวสุภาสินี ศรีแสง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน สรรพากร อนุมัติ
44 27465 นางสาวศิริวรรณ กุลศิริอาทร นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
45 27467 นางสาวศิวาพร นวลตา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ.ร. อนุมัติ
46 27471 นางนิตยา พุทธโกษา ผู้อำนวยการสูง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อนุมัติ
47 27472 นางสาวณิชาภา จุลบุตรธนโชติ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ กรมสรรพากร อนุมัติ
48 27473 นางสาวศุลีพร พลาชีวิน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุมัติ
49 27475 นายอนุสรณ์ จารุดุล นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
50 27477 นางสาวสุรีย์ คงสุวรรณ์ เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน กรมสรรพากร อนุมัติ
51 27479 นางภคินี งามปลั่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุมัติ
52 27480 นางสาวสมพิศ ยิ้มอยู่ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมการค้าภายใน อนุมัติ
53 27482 นางอัมภา คุณาพัทธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงาน ก.ค.ศ. อนุมัติ
54 27484 นางกัญญาณี เจริญนิตินนท์ สรรพากรอำเภอ (นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ) สรรพากร อนุมัติ
55 27486 นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.ร. อนุมัติ
56 27489 นางสาววันวิสาข์ พึ่งมั่น นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมการค้าภายใน อนุมัติ
57 27492 นางกฤษณา วิภาตะพันธุ์ เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน กรมบัญชีกลาง อนุมัติ
58 27493 นางพิชามญชุ์ เชวงวนิช นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมการค้าภายใน อนุมัติ
59 27496 นายณัฐ ศรีพรหมินทร์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
60 27497 นางสาววิชุดา พรพิสุทธิวรกุล นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
61 27498 นายรังสรรค์ ชัยสุข นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
62 27504 นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณแพร่ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
63 27506 นางสาวศศิกาญ เรืองตระกูล นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อนุมัติ
64 27508 นายจิระ พันธ์คีรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง - อนุมัติ
65 27509 นายไพโรจน์ เจือประทุม รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมสรรพากร อนุมัติ
66 27511 นางนพรัตน์ กฤษณายุทธ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
67 27513 นางกานต์รวี มังคลาทร นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ กรมสรรพากร อนุมัติ
68 27515 นางสาวรัตนาภรณ์ วัชรสินธุ์ เศรษฐกรชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อนุมัติ
69 27516 นางโสภา ประดับหยิ่ว เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน กรมสรรพากร อนุมัติ
70 27518 นางสาวณฐา ชนะจิตต์เดโช นิติกรชำนาญการ กรมสรรพากร อนุมัติ
71 27519 นางปภาวี เจริญรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อนุมัติ
72 27521 นางอุษา วงศ์ปัญญาภรณ์ ผู้อำนวยการระดับสูง กรมสรรพากร อนุมัติ
73 27522 นางกมลตณรรญษ์ ตุ้มมณี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อนุมัติ
74 27524 นางสาวนิภาภรณ์ จงจรวยสกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ขำนาญงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อนุมัติ
75 27525 นางเสาวณี ล่อใจชน นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
76 27528 นางสาวอำไพ ทองม่วง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อนุมัติ
77 27529 นางอุลี ศักดิ์สุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
78 27530 นางสาวจรุงรัตน์ เคารพรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติ
79 27534 นางภาวนา สิงหเสมานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมการค้าภายใน อนุมัติ
80 27535 นางสาวสุอาภา เพชรวสันต์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมธนารักษ์ อนุมัติ
81 27537 นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม ผอ.กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ รักษาการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรรพากร อนุมัติ
82 27538 นางกษมา ตันติวรวงศ์ สรรพากรพื้นที่ ระดับสูง สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 อนุมัติ
83 27541 นางกุลวีณ์ สงวนกุลชัย นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
84 27543 นางสาวปิยนันท์ ลิมปิโชติกุล นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรมสรรพากร อนุมัติ
85 27545 นางมณีโชค ตติยไตรรงค์ นักบัญชีชำนาญการ บัญชีกลาง อนุมัติ
86 27547 นางจิตลัดดา สุขะวิริยะ สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 ผู้อำนวยการระดับสูง กรมสรรพากร อนุมัติ
87 27548 นางสาวพรนภา จันทรวีระกุล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ กรมการแพทย์ อนุมัติ
88 27549 นางสาวจิณห์นิภา แสมขาว เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อนุมัติ
89 27550 นางสาวสุรางค์ เจริญจิตร์ ผู้อำนวยการภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.ค.ศ. อนุมัติ
90 27551 นางสุนีย์ ธนาชีวิต นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
91 27555 นายจรอน สอนทาษา นักวิชาการคลังชำนาญการ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ
92 27558 นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุมัติ
93 27559 นางสาวพิชญา เทิดขวัญชัย ผู้อำนวยการ กรมบังคับคดี อนุมัติ
94 27560 นางภาวดี ศิริเมธารักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี อนุมัติ
95 27561 นางอโนชา สิงหโกวินท์ สรรพากรอำเภอ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
96 27563 นางสาวรวีวรรณ ชาติอาชาไนย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรมสรรพากร อนุมัติ
97 27565 นางพรรณทิพา เลื่องยศลือชากุล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุมัติ
98 27568 นายธาดา เมาลีทอง เจ้าพนักงานชั่งตวงวัด อาวุโส กรมการค้าภายใน อนุมัติ
99 27570 นางนิตยา อบถม นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร อนุมัติ
100 27574 นางพิชญา สุขเนาว์ นิติกรชำนาญการ กรมสรรพากร อนุมัติ

Pages