รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : โครงการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร Singapore - Thailand Leadership Development Programme

ผู้สมัครที่มีสถานะ "อนุมัติ" สามารถพิมพ์แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่นี่

โควต้าจำนวน : 0 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 20 จากทั้งหมด 20 รายชื่อ
(กรณีไม่พบหน่วยงาน ให้พิมพ์คำว่า "หน่วยงานอื่น")
# เลขลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะลงทะเบียน
1 25258 นายทดสอบ การลงทะเบียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงาน ก.พ.
2 25822 นายเกษมศานต์ บุญญจินดา นิลวงศ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ราชทัณฑ์
3 25924 นางสาวสาธนา ขณะรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ระดับอำนวยการระดับสูง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
4 25967 นายสุภชัย ภูริเกษม
5 25979 นางสาวจิตรลดา พิศาลสุพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6 25998 นายกิตติ มโนคุ้น วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวงชนบท
7 26013 นางสาวภูวดี ตู้จินดา นักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
8 26023 นางนารี โกเจริญ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ อำนวยการต้น สำนักงานประกันสังคม
9 26024 นางสุวรรณา เธียรอังกูร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
10 26035 นายพรชัย พัฒนาพงษ์สถิตย์ นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
11 26038 นางสาวพรพิมล สมนึก นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
12 26043 นางสาวมณีขวัญ จันทรศร เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
13 26052 นางสาวสุนิดา สุสันทัด นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
14 26061 นายจิรัฏฐ์ ลักษณะละม้าย วิศวกรโยธาชำนาญการ เจ้าท่า
15 26073 นางสาววิภัชบุญ กล่าวสุนทร นิติกรชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
16 26079 นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
17 26084 นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผู้อำนวยการ ระดับสูง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
18 26088 นางสาวจิราภา รักษ์สาคร เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
19 26090 นางสาววริศรา วราลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
20 26101 นางสาวสุจารี สัจจากุล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า