รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : ประชุม เรื่อง"การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ"

ผู้สมัครที่มีสถานะ "อนุมัติ" สามารถพิมพ์แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่นี่

โควต้าจำนวน : 0 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 223 รายชื่อ
(กรณีไม่พบหน่วยงาน ให้พิมพ์คำว่า "หน่วยงานอื่น")
# เลขลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะลงทะเบียน
1 21737 นางนงเยาว์ อรุณศิริวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2 21738 นางสาวพจมาลย์ บริบูรณ์มหาพล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
3 21739 นายวทัญญู มนัสเอื้อศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
4 21744 นางสาวไพริน เพียรชัย เจ้าพนักงานธุรการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5 21745 นางสาวชุติมา ปรีชา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
6 21749 นางนุชรี วัฒนเธียร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 21750 นางสาวอชิรญาณ์ ชูแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 21753 นางสาวบุศรินทร์ ตราบุรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพลศึกษา
9 21754 นายจาตุรงค์ ทวีรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
10 21755 นายสมชาย เขม้นงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
11 21757 นางสาวทิพมณี งามสอาด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12 21758 นางสาวธัญญารัตน์ วิจิตร์นิธิภัทร นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13 21760 นางสาวณัฐชากานต์ เตสุขะนันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
14 21761 นางสาวดิศรากรณ์ จงปัตนา - สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
15 21763 นายดุลยโสภาค ใจวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
16 21765 นางสาวจิระวรรณ วรรณจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
17 21767 นายทรงพล เกียรตินัย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
18 21768 นางศรินทร์ลักษณ์ สันป่าแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
19 21769 นายคณุตม์ เจิดเจริญดี นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
20 21770 นายนเรศน์ พวงไพโรจน์ นักพัฒนาสังคม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
21 21771 นายธฤต รัตนสัค นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22 21772 นางสาวสุจิตรา วิถี นักทรัพยากรบุคล สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
23 21773 นายพีรวัส คงตะคอง นักทรัพยากรบุคคล สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
24 21774 นางสาวภิรมย์ ลักษณะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25 21775 นายเอกรัช ราชภักดี พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
26 21776 นายภาณุดนัย สิทธิศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
27 21777 นางสาววโรชา แน่นอุดร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
28 21778 นางสาวพีรญา สุวรรณไพบูลย์ พนักงานส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
29 21779 นายธนากร เปรมพลอย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30 21780 นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ
31 21781 นางสาวสุปราณี มอญดะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กรมกิจการผู้สูงอายุ
32 21782 นายวิเชียร บุญมี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง
33 21783 นายผดุงเดช เสือป่า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง
34 21784 นางสาวกาญจนา พุ่มศรีธร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมธุรกิจพลังงาน
35 21785 นางนฤมล ลือสุขประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
36 21786 นางสาวนิธิลักษณ์ ไตรรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
37 21787 นายธีระพงษ์ ศรีธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมธนารักษ์
38 21788 นายธรรมนูญ มังคลานนท์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 21789 นางสาวกันตพร สิมลี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมธุรกิจพลังงาน
40 21790 นายประพาฬ นพพัชรากร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 21791 นางสาวพนิดา คำสำเริง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
42 21792 นายสมศักดิ์ นิลวาส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
43 21793 นางสาวเนตรชนก ทองอร่าม พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
44 21794 นางสาวชุลีวรรณ สนนิ่ม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
45 21795 นางสาวฐิติมา เสาวกุล นัดจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
46 21796 นางสาวอุทุมพร วิริยะบำเพ็ญกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
47 21797 นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรมธนารักษ์
48 21798 นางสาวพรนภา ศักดิ์สิทธิพิทักษ์ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
49 21799 นายเผ่าพงษ์ รัตนพันธุ์ นักทรพัยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
50 21800 นายนพเก้า ม่วงศิริ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
51 21801 นางสาวจินดา พิทยาโรจนกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
52 21802 นางสาวณัฐชา จันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
53 21803 นายนที วงค์โสมะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน
54 21804 นางสาวศกุนตลา เชิญชม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
55 21805 นางเสาวณีย์ นทีทวีวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
56 21806 นายเอกรัฐ เอี่ยมกลิ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
57 21807 นางสาวชญาภา ขำพักตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
58 21808 นางชมนาถ อานมณี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
59 21809 นางสาวจิตรลดา เสมอวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
60 21810 นางสาวอริณรภัสฌา ขันธอุดม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมบัญชีกลาง
61 21811 นางสาวกมลรัชฏ์ นาเมืองรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
62 21812 นางสาวรักชนก ชลภาพ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
63 21813 นางสาวพัชรี กัลยาณมิตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมศิลปากร
64 21814 นางสาวเบญจวรรณ เภาพงษ์ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
65 21815 นางสาวสุนิษา เพ็ชรโยธา นักทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร
66 21816 นางสาวนฤมล เกิดนวล นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
67 21817 นายจีรชัย เหมือนพุฒ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
68 21818 นางสาวเลิศทัศนีย์ อยู่วัฒนา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
69 21819 นางสาวพิทยาภรณ์ บุญหาญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมที่ดิน
70 21820 นางสาวทิพย์ธารา นามตาแสง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมที่ดิน
71 21821 นางสาวพิชญางค์ พิศาลายน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง
72 21822 นางสาวขวัญกมล นาถนิติธาดา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์
73 21823 นางวิภารัตน์ สิตตะหิรัญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
74 21824 นายชลิต นพรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
75 21826 นางสาวขวัญฤทัย นีระนะวก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
76 21827 นางสาวมิตราภา แผ่พร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
77 21828 นางสาวพรพิรุณ รักตะรัตนา นักทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
78 21829 นายปริยภพ สมจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
79 21830 นางสาวสุธาธาร โชติยา นักทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
80 21832 นางสาวสุใบด๊ะ เส็นเจริญ บุคลากร กรมการขนส่งทางบก
81 21833 นางจิราภรณ์ แสนดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
82 21835 นายไพโรจน์ วิทยานันตนารมย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรมอุตุนิยมวิทยา
83 21836 นางคนึง กลับโต นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา
84 21839 นายพิษณุ วิไลพิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมสรรพากร
85 21840 นายมานะ มณีงาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร
86 21841 นางธนวรรณ ไชยพานิชย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
87 21842 นายมนตรี แย้มมั่งมี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
88 21843 นายจเร ศิริรักษ์ นักทรัพากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
89 21844 นางสาวยุพาภรณ์ สุดชา นักทรัพยากรบุุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
90 21845 นางสาวชัญญาภัค นระมาตย์ เจ้าหน้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
91 21846 นายอภินันท์ ขำพิมพ์ บุคลกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
92 21847 นางวรรณรัตน็์ จันทร์ศิริ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
93 21848 นางสุดใจ สิงห์สัตย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
94 21850 นายธนรัตน์ ชูสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
95 21851 พันจ่าโทจำรัส ยิบพิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
96 21852 นางสาวนริสา ไชยขันแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
97 21853 นายสุวิชชา วงศ์ไสลย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
98 21854 นางสาวสวรรยา สิทธิรุ่ง นักทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
99 21856 นางสาวญาณิศา สุขสมัย นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
100 21857 นายศราวุธ บุญคล่อง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Pages