วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2528
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
พัฒนบริศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2561
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาตรี/นิติศาสตร์บัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2545
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาโท/บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2551
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สสบ. (ส่งเสริมการเกษตร)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2557
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
เกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2548
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2530
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
เกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2546
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
บัณฑิตวิชาเอกส่งเสริมการเกษตร (ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2529

Pages