วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตร์ การปกครอง
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2539
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สาขารัฐประสาสนศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2554
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สาขารัฐประสาสนศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2554
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2555
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (บัญชี)
ระดับปริญญา: 
อื่นๆ
สถาบันการศึกษา: 
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2524
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (บัญชี)
ระดับปริญญา: 
อื่นๆ
สถาบันการศึกษา: 
พณิชยการสยาม
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2528
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2534
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2526
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
(วศ.บ.) โยธา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2525
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาลสาธารณสุข
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2544

Pages