วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2548
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2550
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สาขาวิทยาศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
ม.เกษตร
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2530
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2553
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2550
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2552

Pages