วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
นิติศาสตร์บัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2529
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการความขัดแย้ง
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2555
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2546
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2546
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สาขาการบัญชี
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2551
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สาขาการจัดการทั่วไป
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2553
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสาร
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2550
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สาขาการเงินและการบัญชี
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2552
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สาขาการบริการทรัพยากรมนุษย์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2546
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2550

Pages