วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2554
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2536
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตร์บัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2534
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Master of Arts in International Affairs (International Studies)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
Ohio University
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2536
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2547
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2555
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันราชภัฏเชียงราย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2540
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ครุุศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันราชภัฎสวนสนุนันทา
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2539
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ค.บ. (ชีววิทยา)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2527
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
นิติศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2538

Pages