วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2550
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2528
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2547
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบันฑิต การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2553
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต(บช.บ.)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2539
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.) สาขาการเงินและการธนาคาร
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2545
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ครุศาสตรบัณฑิต การสหกรณ์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
วิทยาลัยครูจันทรเกษม
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2530
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2553
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพัฒนา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2546
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2537

Pages