วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2552

Pages