Pages that link to หลักสูตรการจัดทำรายงานสถิติและการปรับปรุงข้อมูล (Data Cleansing) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)