การเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics เพิ่มเติม (สำหรับผู้ที่จะสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14)--มีค่าใช้จ่าย

 |  Written by ocscasean  |  0

การเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics เพิ่มเติม (สำหรับผู้ที่จะสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14)--มีค่าใช้จ่าย

สำนักงาน ก.พ. จะจัดการทดสอบ ICDL Workforce Basics เพิ่มเติม โดยลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561

เข้ารับการทดสอบระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบหลักสูตรดังกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) เป็นผู้ประสานงาน

คุณบุญเสริม เสนาวงษ์ (ผู้จัดการส่วนวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ)

  • โทรศัพท์: 0 2617 7970 ต่อ 709
  • มือถือ: 08 3447 9979
  • โทรสาร: 0 2617 7577

คุณวันชนะ สุภาพ (นักพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

  • โทรศัพท์: 0 2617 7970 ต่อ 206
  • มือถือ: 08 3031 3521

หนังสือเรียนถึงหัวหน้าส่วนราชการ: ดาวน์โหลด


วันฝึกอบรม: 
09/03/2018 - 08:45
วันสิ้นสุดการอบรม: 
09/03/2018 - 08:45
เริ่มลงทะเบียน: 
09/03/2018 - 08:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
14/03/2018 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
0 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานที่ฝึกอบรม: 
#
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
#
เบอร์ติดต่อ: 
#