หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตร (Highlight)

# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม --(Highlight)-- วันที่ ที่นั่ง
1 » โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2562
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ |
วันอบรม : 31/10/2019 - 20/11/2019
ลงทะเบียน : 01/08/2019 - 08:00
หมดเขต : 30/08/2019 - 16:30
197/0
2 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร
วันอบรม : 11/03/2019 - 30/08/2019
ลงทะเบียน : 07/01/2019 - 08:00
หมดเขต : 23/08/2019 - 16:30
1845/0
# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม วันที่ ที่นั่ง
121 » การบริหารกำลังคนคุณภาพ (HR201/ระดับชำนาญการ)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 12/01/2016 - 14/01/2016
ลงทะเบียน : 04/11/2015 - 09:30
หมดเขต : 22/12/2015 - 23:45
55/35
122 » การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (HR2001/ระดับชำนาญการ)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 24/02/2016 - 26/02/2016
ลงทะเบียน : 04/11/2015 - 09:30
หมดเขต : 19/01/2016 - 23:45
70/35
123 » การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (D101/ระดับปฏิบัติการ)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 15/02/2016 - 19/02/2016
ลงทะเบียน : 04/11/2015 - 09:30
หมดเขต : 19/01/2016 - 23:45
81/35
124 » การสรรหาและเลือกสรร (R101/ระดับปฏิบัติการ)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 14/12/2015 - 18/12/2015
ลงทะเบียน : 04/11/2015 - 09:30
หมดเขต : 24/11/2015 - 23:45
59/35
125 » ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR101/ระดับปฏิบัติการ)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 01/12/2015 - 02/12/2015
ลงทะเบียน : 04/11/2015 - 09:30
หมดเขต : 24/11/2015 - 23:45
137/80
126 » หลักสูตรที่ 2 การใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรมขั้นพื้นฐาน (DPIS) รุ่นที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 23/12/2015 - 24/12/2015
ลงทะเบียน : 02/11/2015 - 06:00
หมดเขต : 16/11/2015 - 16:30
82/50
127 » หลักสูตรที่ 2 การใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรมขั้นพื้นฐาน (DPIS) รุ่นที่ 1
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 16/12/2015 - 17/12/2015
ลงทะเบียน : 02/11/2015 - 06:00
หมดเขต : 16/11/2015 - 16:30
85/50
128 » หลักสูตรที่ 1 การติดตั้งและกู้คืนระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) รุ่นที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 22/12/2015 - 22/12/2015
ลงทะเบียน : 02/11/2015 - 06:00
หมดเขต : 16/11/2015 - 16:30
60/50
129 » หลักสูตรที่ 1 การติดตั้งและกู้คืนระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) รุ่นที่ 1
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 15/12/2015 - 15/12/2015
ลงทะเบียน : 02/11/2015 - 06:00
หมดเขต : 16/11/2015 - 16:30
66/50
130 » พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
กลุ่มหลักสูตร : คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 03/12/2015 - 03/12/2015
ลงทะเบียน : 15/10/2015 - 06:00
หมดเขต : 25/11/2015 - 23:45
216/300
131 » ทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักทรัพยากรบุคคล: โครงการสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 03/09/2015 - 04/09/2015
ลงทะเบียน : 17/08/2015 - 07:00
หมดเขต : 01/09/2015 - 16:30
28/35
132 » การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น "ข้อเสนอการปรับปรุงระบบการพัฒนาและหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือน"
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 27/08/2015 - 27/08/2015
ลงทะเบียน : 13/08/2015 - 07:00
หมดเขต : 25/08/2015 - 14:30
192/200
133 » ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (สำหรับข้าราชการสำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 19/08/2015 - 21/08/2015
ลงทะเบียน : 05/08/2015 - 06:00
หมดเขต : 20/08/2015 - 17:00
57/80
134 » โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 20/08/2015 - 20/08/2015
ลงทะเบียน : 28/07/2015 - 11:15
หมดเขต : 18/08/2015 - 23:45
293/400
135 » การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. 2558 เรื่อง โครงสร้างประชากร: แปลงปัญหาให้เป็นโอกาส
กลุ่มหลักสูตร : นิทรรศการ (Exhibition)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 26/08/2015 - 26/08/2015
ลงทะเบียน : 23/07/2015 - 08:00
หมดเขต : 26/08/2015 - 23:45
159/500
136 » การบริหารระบบพนักงานราชการ
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 04/08/2015 - 06/08/2015
ลงทะเบียน : 07/07/2015 - 08:00
หมดเขต : 21/07/2015 - 00:15
111/35
137 » การบันทึกด้วยภาพ (Graphic Recording)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 01/09/2015 - 02/09/2015
ลงทะเบียน : 07/07/2015 - 08:00
หมดเขต : 24/07/2015 - 12:00
79/20
138 » วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี 2558
กลุ่มหลักสูตร : คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 06/08/2015 - 06/08/2015
ลงทะเบียน : 05/07/2015 - 08:30
หมดเขต : 03/08/2015 - 23:45
216/250
139 » อบรมสัมมนาวิทยากรตัวคูณโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง วิชาครองคน (รุ่นที่ 4: 4 สิงหาคม 2558)
กลุ่มหลักสูตร : คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 04/08/2015 - 04/08/2015
ลงทะเบียน : 06/07/2015 - 08:00
หมดเขต : 22/07/2015 - 23:45
58/50
140 » อบรมสัมมนาวิทยากรตัวคูณโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง วิชาครองคน (รุ่นที่ 3: 3 สิงหาคม 2558)
กลุ่มหลักสูตร : คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 03/08/2015 - 03/08/2015
ลงทะเบียน : 06/07/2015 - 08:00
หมดเขต : 27/07/2015 - 23:45
40/50
141 » อบรมสัมมนาวิทยากรตัวคูณโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง วิชาครองคน (รุ่นที่ 2: 28 กรกฎาคม 2558)
กลุ่มหลักสูตร : คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 28/07/2015 - 28/07/2015
ลงทะเบียน : 06/07/2015 - 08:00
หมดเขต : 24/07/2015 - 12:00
44/50
142 » อบรมสัมมนาวิทยากรตัวคูณโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง วิชาครองคน (รุ่นที่ 1: 27 กรกฎาคม 2558)
กลุ่มหลักสูตร : คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 27/07/2015 - 27/07/2015
ลงทะเบียน : 06/07/2015 - 08:00
หมดเขต : 24/07/2015 - 12:00
31/50
143 » ภาษาลาว ระดับ 2 (สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ มุกดาหาร บึงกาฬ หนองคาย และเลย)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 07/07/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
26/30
144 » ภาษาเขมร สำหรับข้าราชการส่วนกลาง ระดับ ๒ (เสาร์ที่ 3 พ.ค. - 14 มิ.ย.57)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 03/05/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
34/50
145 » ภาษาอินโดนีเซีย สำหรับข้าราชการส่วนกลาง ระดับ ๒ (เสาร์ที่ 3 - 31 พ.ค.57) เลื่อนเป็นทุกวันอาทิตย์ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 15 มิ.ย.57
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 03/05/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
51/55
146 » ภาษาเวียดนาม สำหรับข้าราชการส่วนกลาง ระดับ ๒ (เสาร์ที่ 3 พ.ค.- 14 มิ.ย.57)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 03/05/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
44/50
147 » การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) รุ่นที่ 3
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 11/03/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
30/35
148 » ภาษาลาว ระดับ 1 (สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 03/03/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
20/30
149 » ภาษาเวียดนาม สำหรับข้าราชการส่วนกลาง ระดับ ๑ (เสาร์ที่ 1 มี.ค. - 26 เม.ย.57)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 01/03/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
22/30
150 » ภาษาเขมร สำหรับข้าราชการส่วนกลาง ระดับ ๑ (เสาร์ที่ 1 มี.ค. - 26 เม.ย. 57)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 01/03/2014 -
ลงทะเบียน :
หมดเขต :
11/30

Pages