หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตร (Highlight)

# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม --(Highlight)-- วันที่ ที่นั่ง
1 » โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2562
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ |
วันอบรม : 31/10/2019 - 20/11/2019
ลงทะเบียน : 01/08/2019 - 08:00
หมดเขต : 30/08/2019 - 16:30
197/0
2 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร
วันอบรม : 11/03/2019 - 30/08/2019
ลงทะเบียน : 07/01/2019 - 08:00
หมดเขต : 23/08/2019 - 16:30
1845/0
# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม วันที่ ที่นั่ง
31 » การพัฒนาข้าราชการใหม่ หัวใจ 4.0
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 04/01/2018 - 04/01/2018
ลงทะเบียน : 22/12/2017 - 07:00
หมดเขต : 03/01/2018 - 16:30
40/250
32 » หลักสูตรการสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Inkscape (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 25/12/2017 - 27/12/2017
ลงทะเบียน : 06/12/2017 - 07:00
หมดเขต : 21/12/2017 - 16:30
21/34
33 » การบริหารจัดการข้อมูลบน wiki.ocsc.go.th (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 15/12/2017 - 15/12/2017
ลงทะเบียน : 06/12/2017 - 07:00
หมดเขต : 14/12/2017 - 16:30
20/24
34 » โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 10
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง (นบส.2)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 26/04/2017 - 17/08/2018
ลงทะเบียน : 15/01/2018 - 07:00
หมดเขต : 28/02/2018 - 16:30
58/0
35 » การเข้ารับการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล (ข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 15/12/2017 - 22/12/2017
ลงทะเบียน : 16/11/2017 - 14:15
หมดเขต : 22/12/2017 - 12:00
333/0
36 » การเข้ารับการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล (สถาบันกัลยาฯ)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 27/11/2017 - 27/11/2017
ลงทะเบียน : 15/11/2017 - 08:00
หมดเขต : 23/11/2017 - 16:30
49/0
37 » การเข้ารับการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล (กลุ่ม นปร)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 17/11/2017 - 17/11/2017
ลงทะเบียน : 15/11/2017 - 15:45
หมดเขต : 17/11/2017 - 16:00
40/0
38 » หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 88
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 25/04/2018 - 22/08/2018
ลงทะเบียน : 24/10/2017 - 08:00
หมดเขต : 24/11/2017 - 16:30
433/0
39 » หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 87
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 25/12/2017 - 11/04/2018
ลงทะเบียน : 24/10/2017 - 08:00
หมดเขต : 24/11/2017 - 16:30
326/0
40 » การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) รุ่นที่ 23
กลุ่มหลักสูตร : ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 01/02/2018 - 30/06/2018
ลงทะเบียน : 01/11/2017 - 09:30
หมดเขต : 04/01/2018 - 16:30
129/0
41 » การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือประเมิน (กลุ่มข้าราชการ สตค. สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 16/10/2017 - 16/10/2017
ลงทะเบียน : 11/10/2017 - 09:00
หมดเขต : 13/10/2017 - 16:30
6/16
42 » การทดสอบ ICDL สำหรับกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมห้องทักษะด้านดิจิทัล งานประชุมระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 16/10/2017 - 16/10/2017
ลงทะเบียน : 04/10/2017 - 09:00
หมดเขต : 13/10/2017 - 16:30
13/30
43 » การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือประเมิน (กลุ่มข้าราชการ สพข. สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 05/11/2017 - 05/11/2017
ลงทะเบียน : 27/09/2017 - 08:00
หมดเขต : 03/11/2017 - 16:30
22/0
44 » การเข้ารับการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล (กลุ่ม Hipps, New wave, นปร)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 06/11/2017 - 14/11/2017
ลงทะเบียน : 26/09/2017 - 13:45
หมดเขต : 01/11/2017 - 16:03
542/0
45 » การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 รุ่นที่ 1 (ช่วงเช้า) (เฉพาะเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 10/10/2017 - 10/10/2017
ลงทะเบียน : 26/09/2017 - 08:30
หมดเขต : 09/10/2017 - 16:30
4/24
46 » โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ (Prep Camps) รอบ 3
กลุ่มหลักสูตร : เตรียมความพร้อมนักเรียนทุนรัฐบาล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 07/09/2017 - 04/10/2017
ลงทะเบียน : 22/08/2017 - 08:30
หมดเขต : 06/10/2017 - 16:30
20/32
47 » สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ"
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 22/08/2017 - 22/08/2017
ลงทะเบียน : 02/08/2017 - 09:15
หมดเขต : 18/08/2017 - 15:30
98/0
48 » โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 10/10/2017 - 30/09/2017
ลงทะเบียน : 07/08/2017 - 08:00
หมดเขต : 07/09/2017 - 16:30
351/0
49 » โครงการเปรียบเทียบเครื่องมือการทดสอบสมรรถนะด้านไอที
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 11/08/2017 - 22/08/2017
ลงทะเบียน : 24/07/2017 - 09:30
หมดเขต : 08/08/2017 - 16:30
22/30
50 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 14
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 13/07/2017 - 13/07/2017
ลงทะเบียน : 13/07/2017 - 14:30
หมดเขต : 31/07/2017 - 16:30
45/0
51 » แบบตอบรับ "การส่งมอบงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้นายกรัฐมนตรี"
กลุ่มหลักสูตร : นิทรรศการ (Exhibition)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 31/07/2017 - 31/07/2017
ลงทะเบียน : 11/07/2017 - 07:00
หมดเขต : 26/07/2017 - 16:30
128/0
52 » การประเมินระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกำลังคนภาครัฐผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมาตรฐาน TOPCIT
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 08/08/2017 - 11/08/2017
ลงทะเบียน : 28/06/2017 - 09:30
หมดเขต : 04/08/2017 - 16:30
201/0
53 » การประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ (Digital Literacy)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 26/07/2017 - 05/08/2017
ลงทะเบียน : 23/06/2017 - 08:00
หมดเขต : 12/07/2017 - 16:30
2/0
54 » โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ (Prep Camp 2017) รอบ 2
กลุ่มหลักสูตร : เตรียมความพร้อมนักเรียนทุนรัฐบาล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 26/06/2017 - 21/07/2017
ลงทะเบียน : 07/06/2017 - 09:30
หมดเขต : 23/06/2017 - 16:30
33/30
55 » ประชุม เรื่อง"การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ"
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 06/06/2017 - 06/06/2017
ลงทะเบียน : 19/05/2017 - 10:00
หมดเขต : 05/06/2017 - 16:30
223/0
56 » The 5th Singapore - Thailand Leadership Development Programme
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 05/06/2017 - 05/06/2017
ลงทะเบียน : 16/05/2017 - 13:15
หมดเขต : 16/06/2017 - 16:30
48/0
57 » การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร: Infographic (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 24/05/2017 - 07/06/2017
ลงทะเบียน : 16/05/2017 - 12:00
หมดเขต : 23/05/2017 - 09:30
33/35
58 » หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนทัศนคติไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น”
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 08/06/2017 - 09/06/2017
ลงทะเบียน : 08/05/2017 - 06:00
หมดเขต : 25/05/2017 - 16:30
71/0
59 » การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การจัดการบริหารความเครียด"
กลุ่มหลักสูตร : เตรียมความพร้อมนักเรียนทุนรัฐบาล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 22/05/2017 - 24/05/2017
ลงทะเบียน : 27/04/2017 - 15:00
หมดเขต : 19/05/2017 - 14:20
26/30
60 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 13
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 24/04/2017 - 04/05/2017
ลงทะเบียน : 10/04/2017 - 08:30
หมดเขต : 21/04/2017 - 16:30
45/46

Pages