โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 9

 |  Written by ocscsep1  |  0

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 9

1. หลักการและเหตุผล

          นักบริหารระดับสูงเป็นกลุ่มข้าราชการที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การพัฒนานักบริหารระดับสูง เพื่อให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง

          สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน ได้รับมอบหมายจาก ก.พ. และคณะรัฐมนตรี ให้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมนักบริหารให้มีศักยภาพในการเป็นผู้บริหารและผู้นำการเปลี่ยนแปลง และ ก.พ. ยังได้กำหนดกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงเพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใช้เป็นมาตรฐานกลางในการดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของส่วนราชการหรือหน่วยงานตนเอง ทั้งนี้ การผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.  หรือหลักสูตรอื่นใด ที่ ก.พ. มีมติให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีคุณสมบัติเสมือนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. นั้น เป็นเงื่อนไขตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นรองอธิบดี

          โดยที่หลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานบางแห่ง มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะด้าน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรฯ ดังนั้น เพื่อให้ภาคราชการมีนักบริหารระดับสูงที่มีศักยภาพและความพร้อมทางด้านการบริหารและภาวะผู้นำที่เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว
จึงเห็นสมควรให้มี “โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)” สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นใด ที่ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณลักษณะเบื้องต้นตามที่ ก.พ. กำหนด เพื่อเสริมเนื้อหาสาระตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.

2. ลักษณะของโครงการ

          เป็นโครงการฝึกอบรมที่เสริมเนื้อหาสาระที่จำเป็นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือหลักสูตรเฉพาะด้านที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. กำหนดให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากสำนักงาน ก.พ. เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมนั้น ๆ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.

3. วัตถุประสงค์

          เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ ก.พ. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้มีความสามารถทางการบริหารและมีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นนักบริหารระดับสูงในภาคราชการที่ได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือ ไว้วางใจ และความเชื่อมั่น

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

     1) รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

     2) ขั้นตอนและวิธีการสมัคร: ดาวน์โหลด

     3) แนวทางการคัดเลือก: ดาวน์โหลด

     4) แนวทางตรวจสอบคุณสมบัติ: ดาวน์โหลด

     5) ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร: ดาวน์โหลด

     6) แผนการดำเนินงาน: ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

     1) แบบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม: ดาวน์โหลด

     2) แบบฟอร์มเอกสารการโอนเงินค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม: ดาวน์โหลด

เปิดบัญชีลงทะเบียน >>คลิก<<


ปีงบประมาณ: 
2559
วันฝึกอบรม: 
06/10/2016 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
21/10/2016 - 16:30
เริ่มลงทะเบียน: 
27/07/2016 - 08:30
หมดเขตลงทะเบียน: 
19/08/2016 - 12:00
กลุ่มหลักสูตร: 
นักบริหารระดับสูง
สถานที่ฝึกอบรม: 
สำนักงาน ก.พ.
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
วิทยาลัยนักบริหาร/ส่วนการพัฒนานักบริหาร 1
เบอร์ติดต่อ: 
02-547-1757, 02-547-2042, 02-547-2059