การพัฒนาข้าราชการใหม่ หัวใจ 4.0

 |  Written by ocscncs  |  0

การสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาข้าราชการ เรื่อง “การพัฒนาข้าราชการใหม่ หัวใจ 4.0”

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถดําเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญกลุ่มดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
  •  เพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว้
  • เพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการต่าง ๆ กับสํานักงาน ก.พ. ให้สามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ข้าราชการผู้รับผิดชอบการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการ จํานวน 140 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงจํานวนแห่งละ 2 คน กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงจํานวนแห่งละ 1-2 คน และเจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.พ. รวมทั้งสิ้น 250 คน

จำนวนผู้เข้าสัมมนา

  • จำนวน 250 คน

วัน เวลา สถานที่ฝึกอบรม

  • วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

เกณฑ์การผ่านฝึกอบรม

  • ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนวันทั้งหมดตามที่กำหนดในหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  • วิทยาลัยข้าราชการพลเรือน สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  • สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  • โทร. 0 2547 1803, 0 2547 1796
  • โทรสาร 0 2547 1783

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ปีงบประมาณ: 
2561
วันฝึกอบรม: 
04/01/2018 - 08:00
วันสิ้นสุดการอบรม: 
04/01/2018 - 16:30
เริ่มลงทะเบียน: 
22/12/2017 - 07:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
03/01/2018 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
250 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
อบรมข้าราชการใหม่
สถานที่ฝึกอบรม: 
สำนักงาน ก.พ. และ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี และสถานที่ดูงาน
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
วิทยาลัยข้าราชการพลเรือน สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
เบอร์ติดต่อ: 
โทร. 0 2547 1803, 0 2547 1796
เอกสารประกอบการฝึกอบรม: