โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 1 (--เต็ม--)

 |  Written by ocscretire  |  0

ข้อความจากระบบลงทะเบียน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ หลักสูตรที่ 1 (--เต็ม--)


ผู้สมัคร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปัจฉิมฯ)
 
ที่มีสถานะ เงื่อนไขไม่ถูกต้อง หากต้องการส่งหลักฐานใหม่ ให้ส่งได้ที่อีเมล: supawat.w@ocsc.go.th


กลุ่มเป้าหมาย

  • ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
  • หลักสูตรที่ 1 จำนวน 800 คน

วิธีดำเนินการ

  • ระยะเวลา 1 วัน ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน เป็นการประชุมสัมมนาและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมภายหลังการเกษียณอายุราชการไปแล้ว การดูแลรักษาสุขภาพ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อันพึงได้ เพื่อการวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จำนวน 5 – 8 คน มาให้ความรู้ในการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างคุณค่าของชีวิต เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมภายหลังการเกษียณอายุราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลัง


ปิดลงทะเบียนหลักสูตรที่ 1 (เต็ม)

(รับจำนวน 800 คน)

โปรดเตรียมสำเนาบัตรข้าราชการด้านหน้าและด้านหลัง ให้พร้อมก่อนการสมัคร

(รูปแบบไฟล์ pdf, jpg, jpeg)

ดูรายชื่อผู้สมัครหลักสูตรที่ 1 >> รายชื่อผู้สมัคร

กำหนดการโครงการ หลักสูตรที่ 1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

>> ดาวน์โหลดกำหนดการหลักสูตรที่ 1

พิมพ์แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ:   >> พิมพ์แบบตอบรับ

ข้อความจากระบบลงทะเบียน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ หลักสูตรที่ 1 (--เต็ม--)


ผู้สมัคร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปัจฉิมฯ)
 
ที่มีสถานะ เงื่อนไขไม่ถูกต้อง หากต้องการส่งหลักฐานใหม่ ให้ส่งได้ที่อีเมล: supawat.w@ocsc.go.th


สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.

ผู้รับผิดชอบโครงการ: คุณพัชรา คุ้มเสถียร, คุณมนิษา บุญชิต

เบอร์โทรศัพท์:  0 2547 1755, 0 2547 1796

โทรสาร 0 2547 1783

 


ปีงบประมาณ: 
2563
สถานที่ฝึกอบรม: 
หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา และห้องประชุม 3110 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
คุณพัชรา คุ้มเสถียร, คุณมนิษา บุญชิต
เบอร์ติดต่อ: 
0 2547 1755, 0 2547 1796
เริ่มลงทะเบียน: 
26/01/2020 - 13:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
27/01/2020 - 15:40
วันฝึกอบรม: 
06/02/2020 - 07:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
06/02/2020 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
850 ที่นั่ง