หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Google Docs และการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)

 |  Written by regadmin  |  0

 

หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Google Docs และการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)

ภาพรวมของหลักสูตร

Google Docs เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ให้บริการฟรี พัฒนาโดย Google สามารถสร้างเอกสารได้ในลักษณะเดียวกับ Word, Excel, PowerPoint ซึ่งใน Google Docs จะเรียกว่าโปรแกรม Docs, Sheets และ Slide ตามลำดับ โดยสามารถสร้าง แก้ไข และจัดเก็บเอกสารแบบออนไลน์บน Cloud การเข้าถึงไฟล์เอกสาร สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้ Google Docs สามารถสร้าง นำเข้า แก้ไข และปรับปรุงเอกสาร ฟอนต์และรูปแบบไฟล์ต่างๆ สามารถสร้างสูตรคำนวณ จัดทำตาราง และภาพ สามารถเผยแพร่เป็นเว็บเพจ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form

วัตถุประสงค์

  •  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Google Docs และสามารถใช้โปรแกรม Google Docs เป็นเครื่องมือในการจัดทำเอกสาร สร้างสูตรการคำนวณ จัดทำเอกสารนำเสนองาน และสามารถสร้างแบบฟอร์มและแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาอบรม  12 ชั่วโมง (วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.)

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  34  คน

สถานที่ฝึกอบรม ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 3

หมายเหตุ หากมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเกินกว่าจำนวนที่กำหนด จะพิจารณาให้สิทธิตามลำดับการสมัคร

รายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรม   ดาวน์โหลด


ปีงบประมาณ: 
2561
วันฝึกอบรม: 
22/03/2018 - 09:00
วันสิ้นสุดการอบรม: 
23/03/2018 - 16:00
เริ่มลงทะเบียน: 
14/03/2018 - 08:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
21/03/2018 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
34 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานที่ฝึกอบรม: 
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 3
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
คุณพิมลพรรณ
เบอร์ติดต่อ: 
6779