หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 15

 |  Written by ocscncs  |  0

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการอื่นที่มีจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่มากพอ ที่จะดำเนินการจัดอบรมสัมมนาร่วมกันได้ในกระบวนการที่ 3 ตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ฯ พ.ศ. 2553 ข้อ 8
 • สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตร

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 15

 • จำนวน 75 คน

วัน เวลา สถานที่ฝึกอบรม

 • วันที่ 30 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2561
  • วันที่ 30 มกราคม 2561 และ 5– 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 3310 อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
  • วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี และสถานที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม

 • ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนวันทั้งหมดตามที่กำหนดในหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

เอกสารต่างๆ


ปีงบประมาณ: 
2561
วันฝึกอบรม: 
30/01/2018 - 09:00
วันสิ้นสุดการอบรม: 
08/02/2018 - 16:30
เริ่มลงทะเบียน: 
05/01/2018 - 08:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
26/01/2018 - 16:00
จำกัดจำนวน: 
75 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
อบรมข้าราชการใหม่
สถานที่ฝึกอบรม: 
สำนักงาน ก.พ. และโรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
วิทยาลัยข้าราชการพลเรือน สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
เบอร์ติดต่อ: 
โทร. 0 2547 1781, 0 2547 1802  โทรสาร 0 2547 1783